Materjalid uue liiklusseaduse muudatustest

Alates käesoleva aasta 1. juulist hakkab kehtima uus liiklusseadus, mis ühendab Eesti teeliiklust reguleeriva kahe põhiakti – liiklusseaduse ja Vabariigi Valitsuse 2. veebruari 2001. a määrusega nr 48 kehtestatud „Liikluseeskirja” sätted. Uus liiklusseadus võimaldab seaduse tasandil rahvusliku liiklusohutusprogrammi selgemat reguleerimist ja loob suuremad eeldused liiklusohutuse paranemiseks Eesti teedel.

Maanteeamet jagab liiklusseadust tutvustavaid infovihikuid

Veebruaris alustati liiklusseadust tutvustavate infovihikute jagamist Maanteeameti liiklusregistri büroodes. Huvi vihikute vastu oli sedavõrd suur, et juba esimesel nädala tuli tellida kordustrükkimine. Uus kogus vihikuid on jõudnud liiklusregistri büroodesse ning neid jagatakse huvilistele tasuta. Infovihik on pdf-vormingus laetud üles ka internetti.

Liiklusseadust tutvustav infovihik eesti ja vene keeles

Alates tänasest on võimalik liiklusseaduse kodulehel tutvuda liiklusseadust käsitleva infovihikuga nii eesti kui ka vene keeles. Vihik tutvustab esmajoones neid liiklusreegleid, mille teadmine ja mille järgi käitumine on väga oluline liiklusohutuse seisukohast.  Vihikus esitatud liiklusreeglid on varustatud lühikommentaaridega nende paremaks mõistmiseks ning ka viidetega liiklusseaduse konkreetsele paragrahvidele ja lõigetele. Lisatud on ka valik olulisematest uutest liiklusmärkidest ja teemärgistest koos tähendustega.

Jõustus liiklusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Täna, 31. detsembril jõustus liiklusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus. Vaata lähemalt: https://www.riigiteataja.ee/akt/131122010003

Uus liiklusseadus koos muudatustega hakkab kehtima 2011. aasta 1. juulist!

Seoses muudatusega palume pöörata tähelepanu sellele, et varasemalt seoses uue liiklusseadusega välja öeldud kuupäevad lükkuvad seetõttu edasi poole aasta võrra!

Riigikogu võttis muudetud kujul vastu liiklusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse

Riigikogu võttis 23. detsembril kolmandal erakorralisel istungjärgul 80 poolthäälega muudetud kujul vastu Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud liiklusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse.

Selgituseks liiklusseadusest

Riigikogu kiitis 16. detsembril heaks liiklusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse, mille kohaselt hakkab uus liiklusseadus koos muudatustega kehtima tuleva aasta 1. juulist. Õiguskantsler Indrek Teder on ajakirjanduse vahendusel tõstatanud küsimuse, nagu oleks seaduse jõustumist võimalik mitmeti tõlgendada.

Seadusemuudatused on saadetud Vabariigi Presidendile allkirjastamiseks ja väljakuulutamiseks. Presidendi otsusest sõltub, millised on Riigikogu järgnevad tegevused võimaliku probleemi lahendamisel.

Riigikogu pressitalitus
Aivar Jarne, 631 6356

Uuest aastast muutub möödasõidumanöövri tähendus

Alates 1. jaanuarist loetakse möödasõiduks ühest või mitmest sõitvast sõidukist ettejõudmist oma sõidurajalt välja sõites, seega on möödasõit manööver, mis võib toimuda ka pärisuunavööndist väljumata.

Eesliikuvast sõidukist tohib juht mööda sõita vasakult. Erandiks on möödasõit vasak- või tagasipööret sooritavast sõidukist. Liikumisel parempoolsele rajale ei tohi ette jõuda seni eesliikunud sõidukist, sest see oleks möödasõit paremalt, mis pole lubatud. Nõue on lisatud, et vähendada ühtlases liiklusvoolus sõelumist ja agressiivset sõiduviisi.

Uus liiklusseadus kohustab sõidukijuhti pöörde sooritamisel teed andma

Uue liiklusseaduse kohaselt peab pööret sooritav sõidukijuht lisaks jalakäijale andma teed ka jalgratturile, tasakaaluliikuri juhile ning pisimopeedi- ja mopeedijuhile, kes ületavad sõiduteed, millele juht pöörab, kui teeandmise kohustus ei ole liikluskorraldusvahenditega reguleeritud teisiti.

Tee andmise nõue pöörde lõpus on analoogne varemkehtinud, jalakäijale tee andmise üldise kohustusega. Jalgratturile ja tasakaaluliikuri juhile tuleb pööret sooritades anda teed ka juhul, kui nad ületavad sõiduteed mööda ülekäigurada.

Uuest aastast on halva nähtavuse korral helkuri kandmine kohustuslik ka asulas

Alates 1. jaanuarist peab halva nähtavuse korral või pimeda ajal liigeldes jalakäija kandma helkurit või kasutama valgusallikat ka asulas. Kui senikehtinud nõue kohustas helkurit kandma vaid kõnniteeta ja valgustamata teel liikudes, siis uus liiklusseadus näeb ette pimeda ajal liigeldes üldist helkuri kandmise kohustust.

Liiklusseadus tõlgitud ka vene keelde

Nüüdsest on võimalik kodulehel tutvuda ka liiklusseadusega vene keeles. Kliki siia!

Sisu liidestamine