Amet kui tööandja

Oleme väärikas üle-eestiline liiklemise ja transpordi erinevaid vorme koondav riigiasutus, kes tähistab 2018. aastal oma 100. sünnipäeva.

Meil on piirkondlikud esindused Põhja-, Lõuna-, Ida- ja Lääne-Eestis.

Oleme üks suurimatest tööandjatest ministeeriumite, ametite ja inspektsioonide seas.

  • Meil töötab ligikaudu 520 inimest, kellest 51% on ametnikud ja 49% töölepingu alusel töötajad.
  • Üle 60% meie töötajatest on valdkondlik kõrgharidus. 
  • Meie töötajate keskmine vanus on 45 aastat.
  • Meie organisatsioonis on 54% mehi ja 46% naisi.
 

Maanteeameti kui tööandja väärtuspakkumine
 

Meie töötajad on oma valdkonna pühendunud eksperdid, kes kujundavad turvalist ja toimivat liikluskeskkonda, tagavad ohutu ja efektiivse teedevõrgu ning viivad ellu poliitikaid avalike teenuste pakkumisel ja arendamisel.

Tööandjana on meile oluline käia muutuva ühiskonna vajadustega ühte sammu ning võimaldada tingimusi, mis pakuvad ja loovad väärtust nii töötaja kui ka Maanteeameti jaoks.

Maanteeamet panustab igapäevaselt:
 

Läbipaistvasse ja õiglasesse tasupoliitikasse
 

Meie teenistujate tasu koosneb põhi- ja muutuvpalgast. Tasupoliitika lähtub vajadusest värvata ja säilitada võimalikult kompetentseid ja multifunktsionaalseid teenistujaid ning innustada neid tulemuslikult tööle. Muutuvas keskkonnas on oluline, et organisatsiooni tasusüsteem oleks piisavalt paindlik ja jälgiks tasuga seotud trende ka kogu Eesti palgaturul.

 

Töö ja isikliku elu tasakaalu ning tervist säästvasse eluviisi
 

Maanteeamet on pälvinud tervist edendava tööandja tiitli. Kuulume tervist edendavate töökohtade võrgustikku. Hoolime töötajate tervisest ja panustame terviseteadlikkuse tõstmisesse ning võimaldame tervise taastamise ja säilitamise soodustusi. Propageerime sportlikku eluviisi ja pakume soodustingimustel spordiklubide külastust SportID vahendusel. Maanteeametis tegutseb Spordisõprade Klubi ning osaletakse erinevatel spordiüritustel, sh riigiametnike korv- ja jalgpalliturniiridel.

 

Töötajate igakülgse arengu toetamisse
 

Toetame meie töötajate arengut ning tööalast enesetäiendamist ja püüdleme õppimist väärtustava kultuuri loomise poole. Võimaldame rahvusvahelist koostööd, juhtimis- ja järelkasvuprogrammides osalemist ning toetame asutusesisest karjääri.


 

Meeskonnatöösse, tulemuslikkusesse, kiiresse integreerumisse ja koostöövaimu

 

Hoiame elus erinevaid traditsioone, korraldame ühisüritusi ja tähistame Maanteeameti sünnipäeva. Täname ja tunnustame aasta tegijaid ja tegusid ning töötajaid asutuse tegevusse pikaajalise panustamise eest.