Eelarve

Maanteeameti eelarve peegeldab Maanteeametile antud mandaati turvalise ja hästitoimiva liikluskeskkonna kujundamiseks. 

Maanteeametit ja ühtlasi riigiteede hoidu rahastatakse vastavalt liiklusseadusele. Maanteeameti kogutavatest tuludest moodustavad valdava enamuse riigilõivud ja käesolevast aastast lisandunud teekasutustasu, mille mahuks on 2019. aastal planeeritud vastavalt 29,5 miljonit eurot ja 18 miljonit eurot. Kulude ja investeeringute rahastamise peamisteks allikateks on riigi tulud ja välisvahendid. 2019. aastal on riigi tuludest rahastamise maht 321 miljonit eurot. Välisvahenditest on planeeritud rahastada 35 miljoni euro eest projekte. Kokku on Maanteeameti planeeritud eelarve maht 2019. aastal 356 miljonit eurot.

Valdava osa Maanteeameti eelarvemahust moodustavad Teehoiukava realiseerimiseks eraldatud vahendid. Need vahendid on suunatud toimiva ja ohutu teedevõrgu taristu loomisele — olemasoleva taristu säilitamisele ja selle arendamisele. Säilitamise juurde kuuluvad lisaks jooksvatele hooldetöödele olemasoleva taristu remondimeetmete kulud. Arendamise alla kuuluvad lisaks teede ehitusele kruusateede katmise programmi, müratõkete rajamise ja liiklusohtlike kohtade ümberehituseks ette nähtud summad. 

2018. aastast lisandus Maanteeameti eelarvesse ühistranspordi dotatsioon regionaalsele ja üleriigilisele transpordile, sh ühendustele saartega.

Valdava osa liiklusvaldkonna kulubaasist moodustavad Maanteeameti teenindusbüroode kulud. Viimastel aastatel on Maanteeamet investeerinud tugevalt e-teenindusse, et saavutada tõhusamad ja paremad teenused ning nende kvaliteeti. Selle suunaga jätkame ka tulevastel aastatel.

Lisatud on Maanteeameti tekkepõhine 2019. aasta eelarve koos teehoiukava objektide nimekirjadega ning 2019. aasta hankeplaan.