Eetikakoodeks

Avaliku võimu teostamine eeldab ühiskonna usaldust ametnike suhtes, ametnikelt seaduspärast ja eetilist käitumist ning tegutsemist avalikes huvides.
 

Avaliku teenistuse väärtused

Eesti ametnikud peavad oma tegevuses juhinduma kuuest avaliku teenistuse väärtusest. 

 • seaduslikkus,
 • inimesekesksus,
 • usaldusväärsus,
 • asjatundlikkus,
 • erapooletus,
 • avatus ja koostöö.

Avaliku teenistuse eetika on avaliku võimu teostajatelt nõutavate väärtuste ja põhimõtete kogum. 

 

Maanteeameti eetikakoodeks

Maanteeamet on avaliku teenistuse eetikanormidele tuginedes välja töötanud ka asutusesisese eetikakoodeksi, mis lähtub muuhulgas meie missioonist, visioonist, ameti väärtustest ja headest tavadest. 

Maanteeameti töötajale on oluline:

 • ausus ja avatus,
 • lojaalsus ja usaldusväärsus,
 • sotsiaalne vastutustunne,
 • kompetentsus,
 • konfidentsiaalsus.

Eetikakoodeksi ülesandeks on üheselt sätestada organisatsiooni seisukohad kõlbelistes ja sotsiaalsetes küsimustes nii siin juba töötavatele teenistujatele kui ka uutele tulijatele.

Avalikkusele annab eetikakoodeks teada, millist käitumist on võimalik eeldada Maanteeameti töötajate poolt.