Eraelulise teabe kaitse

Kuidas me kaitseme teie eraelulist teavet

 

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Anname Teile ülevaate, kuidas me kaitseme Teie eraelulist teavet, millist teavet me kogume, kuidas seda teavet kasutame või avalikustame ja Teie õigustest seoses meiepoolse andmete kogumise ja kasutamisega.

Alljärgnev teave ei hõlma juriidliste isikute ja asutuste andmete töötlemist.

Maanteeamet on isikuandmete kaitse seaduse mõistes isikuandmete töötleja. Töö käigus koguneb meile eraelulist teavet. Isikuandmeid kogume ulatuses, mis on vajalik Maanteeameti põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks. Isikuandmeid töötleme (kasutame, väljastame, edastame jms) ilma isiku nõusolekuta üksnes isikuandmete kaitse seaduse § 14 alusel. Isikuandmete kaitseks oleme rakendanud turvameetmeid, et kaitsta neid tahtmatu ja volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

Maanteeamet avalikustab avalikustamisele kuuluva teabe oma veebileheküljel. Maanteeametis registreeritavate dokumentide kohta saate teavet meie dokumendiregistri avalikust vaatest, kus näete dokumendi registreerimisandmeid: dokumendi staatust, liiki, juurdepääsupiirangu olemasolu ja alust, registreerimise kuupäeva ja numbrit, dokumendi pealkirja, saaja/saatja nime, koostaja/vastutaja nime, ametinimetust ja osakonda ning täitmise tähtaega. Dokumentidel, millel ei ole tulenevalt avaliku teabe seaduse §-st 35 juurdepääsupiiranguid, avanevad juuresolevad failid. Juurdepääsupiiranguga dokumentidele võimaldame juurdepääsu üksnes seaduses sätestatud juhtudel.

Järgnevalt anname ülevaate, kuidas isikuandmeid Maanteeametis kogutakse ja töödeldakse.

 

Kirjavahetus eraisikutega (teabenõuded, selgitustaotlused, avaldused, ettekirjutused, otsused jne)

 

Asutusesisesesse dokumendiregistrisse märgime eraisikuga kirjavahetuses dokumendi registreerimisandmetesse tema nime, kontaktaadressi ja dokumendi pealkirja. Dokumendiregistri avalikus vaates on eraisikuga kirjavahetuse kohta näha saatja/saaja real isiku initsiaalid ja pealkirjas selle sisu me välja ei too.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga. Kui keegi soovib Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, siis teabenõude saamisel vaatame üle kas dokumenti saab osaliselt või täielikult teabenõudjale välja anda. Kindlasti katame kinni Teie isiklikud kontaktandmed nagu (e)-posti aadress või telefoninumber (va. kui peate kirjavahetust juriidilise isiku või asutuse esindajana). Muus osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust.

Teie isikuandmeid kasutame Teile vastamiseks. Kui vastame Teie kirjale või koostame muud dokumenti, märgitab dokumendi koostaja dokumendi „asutusesiseseks kasutamiseks“ märkega loomise hetkel, et kaitsta Teie isikuandmeid avalikuks tuleku eest.

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame vastavalt dokumentide loetelule. Säilitustähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele olenemata teabekandjast.

Kui olete saatnud meile selgitustaotluse/märgukirja/teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teatame kindlasti ka Teile.

 

Vaide läbivaatamine

 

Teie isikuandmeid kasutame asja lahendamiseks.

Vaide kohta märgime asutusesisesesse dokumendiregistrisse isiku nime, kontaktaadressi ja vaide teema. Dokumendiregistri avalikus vaates on näha vaide saatja või vaideotsuse saaja initsiaalid ja dokumendi pealkirjaks on Vaie.

Kui olete saatnud meile vaide, mille läbivaatamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teatame kindlasti ka Teile.

Vaideotsuse kättetoimetamisel kasutame aadressandmeid, mida menetlusosaline on ise meile avaldanud või mis on kättesaadavad rahvastiku- või äriregistrist.

Vaided ja sellealane kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga (sarjapiiranguga). Kui keegi tahab sellega tutvuda ja esitab teabenõude, siis teabenõude saamisel vaatame üle, kas küsitud dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Kindlasti katame kinni Teie nime, isiklikud kontaktandmed nagu (e)-posti aadress või telefoninumber (v.a. kui peate kirjavahetust juriidilise isiku või asutuse esindajana). Muus osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust.

Vaideid ja sellealast kirjavahetust säilitame 5 aastat. Selle tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele.

 

Isikuandmete töötlemine Riiklikus Liiklusregistris

 

Isiku kohta on liiklusregistris eesnimi, perekonnanimi, isikukood, kontaktaadress, telefon ning andmed tema juhtimisõiguse ja tema liiklusvahendite (nii isikliku kui kasutamisõigusega) kohta.

Need andmed sisestatakse liiklusregistrisse juhtimisõiguse või mootorsõiduki omandamisel ning mootorsõiduki kasutajaks seadmisel koos vastavate dokumentide vormistamisega (näiteks: juhiluba, ostu-müügileping). Neid andmeid muudetakse liiklusregistris näiteks tehnoülevaatustel, juhtimisõiguse kategooria muutmisel, juhtimisõiguse äravõtmisel, liiklusvahendi müümisel/ostmisel ja sõiduki kasutajate muutmisel.

Liiklusregistri andmeid kasutavad oma töös need Maanteeameti teenistujad, kelle tööülesannete hulka kuulub liiklusregistri andmete töötlemine. Lisaks on liiklusregistri andmetele juurdepääs liiklusseaduse § 184 lg 5 alusel oma tööülesannete täitmiseks mitmetel teistel asutustel: Politsei- ja Piirivalveamet, notarid, kohalikud omavalitsused, transpordiamet jne. Veel võimaldab liiklusseaduse § 184 lg 4 põhjendatud õigustatud huvi korral liiklusregistri piiratud juurdepääsuga andmeid väljastada kolmandatele isikutele. Põhjendatud õigustatud huvi olemasolu tuvastab ja andmete väljastamise otsustab Maanteeamet.

Liiklusregistri andmete töötlemise ja liiklusregistrist tehtud järelepärimiste kohta tehakse järelevalvet, selleks on loodud vastavad eeskirjad ja reeglid.

 

Õigus tutvuda oma andmetega

 

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Teil on võimalik esitada admete saamiseks meile taotlus. Kuna isikuandmed on juurdepääsupiiranguga, peame me veenduma taotleja isikusamasuses. 

Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:

  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
  • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
  • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
  • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Andmete või teabe andmisest keeldumise otsusest anname Teile teada.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist.

Isikuandmete kaitse seaduse nõuete järgmist kontrollib Andmekaitse Inspektsioon.

 

Maanteeametisse tööle kandideerimine

 

Maanteeametisse tööle kandideerijate puhul lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest. Vajadusel küsime kandidaadi nõusolekut täiendavate päringute tegemiseks.

Maanteeameti värbamiskonkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ning isikutele, kes konkreetses värbamis- ja valikuprotsessis ei osale. Kõik värbamisprotsessis osalevad isikud hoiavad kandidaatide kohta saadud (kirjalikult või elektrooniliselt esitatud kandideerimisdokumendid) ja kogutud teavet konfidentsiaalsena.  Kandidaatidel on õigus saada informatsiooni konkursi käigu kohta.

Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame kuni seadusest tulenevate tähtaegade äralangemiseni.

 

E-teeninduse teenuse kasutaja

 

Maanteeameti e-teeninduse teenuse kasutaja nõustub, et Maanteeamet teeb seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks tema kohta päringu isikut tõendavate dokumentide andmekogusse foto ja allkirja kujutise saamiseks ja tervise infosüsteemi mootorsõidukijuhi tervisetõendi andmete saamiseks. Tervise infosüsteemi teeb Maanteeamet päringu ka juhul, kui teenuse kasutaja on teinud päringu oma tervisetõendi andmete saamiseks. Teenuse kasutaja on teadlik, et Maanteeametil on õigus esitada tema kohta päringuid ja saada andmeid seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks ka karistusregistrist, rahvastikuregistrist ja teistest riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

Teenuse kasutaja kohustub Maanteeameti e-teeninduse keskkonda sisestama oma telefoninumbri ja e-posti aadressi.

Teenuse kasutaja nõustub, et Maanteeamet võib kasutada tema kontaktandmeid talle Maanteeameti tegevustega seotud teavituste (nt juhiloa kehtivuse lõppemine, tehnonõuetele vastavuse kontrolli tähtaja saabumine) saatmiseks ja avalike teenustega seotud küsitluste läbiviimiseks.

E-teeninduse kasutustingimused leiab siit.