Liiklusaasta 2018

2018. liiklusaasta ülevaate on koostanud Maanteeamet koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga. Liiklusõnnetuste andmed on visualiseeritud andmeanalüüsi tarkvara Tableau abil reaalajas andmebaasist.

Liiklusaasta ülevaates kirjeldatakse

  • liiklusohutuse olukorda,
  • ilmaandmeid kuu kaupa,
  • muutusi liikleja rollist lähtuvalt,
  • ülevaade surmaga lõppenud liiklusõnnetustest,
  • liiklejate hoiakute ja käitumise muutusi,
  • ennetus- ja muid tegevusi.

Liiklusaasta ülevaate lahutamatu osa on liiklusõnnetuste statistika moodul Maanteeameti kodulehel. Seal on võimalik vaadata liiklusohutuse näitajate absoluutarve pikemas aegreas ja jooksva aasta kohta.

Ülevaates võrreldakse 2018. aasta andmeid eelkõige 2015.–2017. aasta keskväärtuse ning 2017. aastaga. Liiklusõnnetus on juhuslik sündmus ja nende arv – eriti lühema perioodi, väiksema piirkonna vms kohta – on statistilises mõttes väike. Seetõttu võib see näitaja küllalt suures ulatuses varieeruda. Et eesmärk on võrrelda 2018. aasta tulemusi n-ö ootuspärase või tavaväärtusega, on variatsiooni tasandamiseks ootuspärase tulemuse hindamisel üks lihtsamaid võtteid vaadelda pikemat aegrida. Selleks, et kõrvutada eelmise kolme aasta tulemust ühe aastaga (2018), võetakse aluseks kolme aasta keskmine.

Pikemat ajavahemikku arvestada ei oleks otstarbekas, sest selle jooksul toimunut mõjutavad tugevalt ka liiklusohutuse süsteemsed muutused ja keskmine ei kajasta enam objektiivselt tavaolukorda vaadeldaval aastal.