Isikute pädevuse tõendamine

Teeseaduse kehtetuks muutmumisest seoses ehitusseadustikule üleminekuga 1. juulil 2015. aastal kaotab teeseadus kehtivuse ning jõustub ehitusseadustik (edaspidi EHS). EHS jõustumisega ühtlustatakse kogu ehitusvaldkonda. Üheks ühtlustatavaks valdkonnaks on ka ettevõtjate tegutsemisõiguse aluste ühtlustamine, mis toob kaasa muudatusi teehoiutööde tegevuslubasid omavatele ettevõtjatele.

Seni on Maanteeamet väljastanud teeseaduse §-de 251-253 alusel ettevõtjatele teehoiutööde tegevuslubasid. EHS jõustumisel lõpetab Maanteeamet teehoiutööde tegevuslubade väljastamise ning kasutusele võetakse ülejäänud ehitusvaldkonnas juba kehtiv majandustegevusteate esitamine. EHS § 25 lõikes 1 on loetletud tegevusalad, millel tegutsemiseks peab ettevõtja esitama majandustegevusteate majandustegevuse registrile (edaspidi MTR). Tegevusalade alaliigid määratakse EHS § 25 lõike 4 alusel koostatavas majandus- ja taristuministri määruses „Kvalifikatsiooninõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nõuded pädevate isikute kvalifikatsioonile“.

Üleminek teehoiutööde tegevuslubadelt teatamiskohustusele on reguleeritud ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses, mille § 16 lõike 16 kohaselt loetakse ehitusseadustiku §-s 25 sätestatud teatamiskohustus ehitusseadustiku jõustumise ajal täidetuks, kui ettevõtjal oli ehitusseadustiku jõustumise ajal kehtinud seaduse kohaselt vastaval tegevusalal teatamiskohustus täidetud või kehtiv tegevusluba.

Eelnevast tulenevalt muudetakse Maanteeameti poolt teeseaduse §-de 251-253 alusel väljastatud teehoiutööde tegevusload EHS jõustumisel 1. juulil 2015. aastal automaatselt MTR-s majandustegevusteadeteks. Juhime tähelepanu, et EHS § 25 lõike 1 alusel tekivad ehituse valdkonna alla uued majandustegevusteated, mille kehtivuse alguseks määratakse vastava teehoiutööde tegevusloa kehtivuse alguse kuupäev.

Eraldi tähelepanu tuleb juhtida kehtiva teeseaduse teehoiutööde tegevusalale „Liikluskorraldusvahendite paigaldamine“. Antud tegevusalal ei ole ehitusseadustikus ette nähtud teatamiskohustust, mis tähendab, et sellel tegevusalal ei toimu ka teehoiutööde tegevuslubade ülekandmist majandustegevusteadeteks. Olemasolevate tegevuslubade täiendav kehtetuks tunnistamine ei ole vajalik, kuna EHS jõustumisega kaob ära tegevusloakohustus ning uues seaduses sellel tegevusalal tegutsemiseks erinõudeid ei ole.

Teede valdkonnas on ehitusseadustikus võrreldes teeseadusega erinevuseks piirangute vähenemine pädevale isikule. Nimelt sätestab teeseaduse § 253 lõige 3 piirangu, et isik võib töötada vastutava spetsialistina korraga ainult ühe ettevõtja juures ühel tegevusalal. EHS § 25 lõike 3 kohaselt ei või pädev isik samal ajal tegutseda rohkem kui kolme ettevõtja pädeva isikuna.
 

 

Füüsilise isiku pädevuse tõendamine pärast ehitusseadstiku jõustumist

Ehitusseadustiku kohaselt saab füüsiline isik alates 01.07.2015 oma pädevust tõendada kutsetunnistusega. 
Kutsetunnistuse saamiseks tuleb pöörduda kutseandja (Eesti Ehitusinseneride Liit) poole.

Kutsetunnistuse ja seni kehtinud pädevustunnistuse taotluse lahendamise protseduurid on mõnevõrra erinevad, eelkõige nõuded täiendkoolituse osas. Nõuete erisuse tõttu on tehtud ka üleminekuperiood. Üleminekutingimused on sätestatud allpool toodud Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 16 lg 13 ja 14.

(13) Füüsiline isik, kellel ehitusseadustiku jõustumise ajal oli kehtiv teeseaduse alusel väljastatud pädevustunnistus või tegevusluba ja kelle kvalifikatsiooni suhtes esitatakse ehitusseadustikuga täiendavaid nõudeid, võib jätkata pädevustunnistusele või tegevusloale vastavat kutsetegevust seni kehtinud eeltingimuste täitmise korral kuni 2018. aasta 30. juunini.

(14) Füüsiline isik, kellel ehitusseadustiku jõustumise ajal oli kehtiv teeseaduse alusel väljastatud pädevustunnistus või tegevusluba ja kelle kvalifikatsiooni suhtes ehitusseadustikuga täiendavaid nõudeid ei kehtestata, võib jätkata pädevustunnistusele või tegevusloale vastavat kutsetegevust pädevustunnistuse või tegevusloa kehtivuse lõpuni.

Üleminekusätted kehtivad vaid nendele, kellel pädevustunnistus on ehitusseadustiku jõustumisel (01.07.2015) kehtiv. 
Füüsiline isik saab üleminekuperioodil oma pädevust tõendada nii pädevus- kui ka kutsetunnistusega.

Füüsiliste isikute pädevustunnistuste ja teehoiutööde tegevuslubade nimekiri seisuga 01.07.2015 (520.54 KB, PDF)