Planeeringud

Maanteeameti planeeringute menetlemise talitus tegeleb järgmiste avalike teenustega:

 1. Seisukoha taotlemine planeeringu koostamiseks  ja kooskõlastuse taotlemine planeeringule.
  *Planeeringud (detail-, üld-, eri-, ja maakonnaplaneering)
  Maanteeameti ettepanekud üldplaneeringu lähteseisukohtadele ja KSH väljatöötamise kavatsusele. (123.22 KB, PDF)
   
 2. Õiguse taotlemine tee ühendamiseks  olemasoleva riigiteega või  riigitee ümberehitamiseks
  *Ristumiskohad (ristmikud, mahasõidud)
   
 3. Nõusoleku taotlemine tegevuseks riigitee kaitsevööndis
  *Tegevused teekaitsevööndis (KOVi ehitusload, -projekteerimistingimused, ehitusloa kohustusega/ta, jalg- ja jalgrattateede ning valgustuse projektid)

Kõik taotlused palume edastada maantee [at] mnt.ee, juhendid on toodud käesoleva lehekülje alumises osas.

Konsultatsiooni ja/või vastuvõtu soovi korral palume aeg kokku leppida piirkonna talituse peaspetsialistiga.

 

Seisukoha taotlemine planeeringu koostamiseks ja kooskõlastuse taotlemine planeeringule

Maanteeametiga tuleb teha koostööd planeeringu koostamisel, kui planeeringuga kavandatakse:

 • riigitee rajamist;
 • planeeringuala külgneb riigiteega,
 • planeeringuga kavandatakse tegevusi riigitee kaitsevööndis,
 • planeeringu elluviimisel tõuseb oluliselt piirkonna liikluskoormus;
 • planeeringuga kavandatakse ehitisi, mis võivad põhjustada maanteel liiklejatele visuaalseid häiringuid (näit tuulikud, motospordirajad, jms).

Oluline liikluskoormuse tõus on olukord, kus planeeringu realiseerimisest lisanduv liikluskoormus nõuab uue tee või ristumiskoha rajamist, olemasoleva tee või ristumiskoha ümberehitust või laiendamist.

Planeerimisseaduse kohaselt viib planeeringuga seotud menetlustoiminguid läbi planeeringu koostamise korraldaja.

Seisukoha taotlemine planeeringu koostamiseks

Soovitame taotleda Maanteeameti seisukohad planeeringu koostamiseks enne planeeringu algatamist. Maanteeameti eelnev kaasamine võimaldab muuhulgas KOV-l objektiivsemalt määratleda ja fikseerida arendusega kaasnevate kohustuste jaotust arendajaga sõlmitavas halduslepingus.

Juhul, kui konkreetse planeeringu koostamisel on kohustuslik ka keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) läbiviimine, taotleda Maanteeametilt ettepanekud selle eelnõule ja kooskõlastada KSH aruanne.

Seisukoha taotlemisel planeeringu koostamiseks tuleb planeeringu koostamise korraldajal esitada Maanteeametile järgmised materjalid:

 • Taotlus (kaaskiri), milles on toodud välja planeeringu seos riigiteega.
 • Planeeringu algatamise korraldus või otsus, planeeringu algatamise korralduse või otsuse eelnõu

       - Väljavõte kehtestatud üldplaneeringust kontaktvööndi ulatuses.

       - Planeeringu eskiis või illustreeriv joonis, millele on kantud riigitee ja kaitsevöönd

Detailplaneeringu puhul

Taotlus ja materjalid esitada Maanteeametile digitaalselt e-posti aadressil maantee [at] mnt.ee või paberkandjal Maanteeameti või regiooni keskusesse.

Taotlus vaadatakse läbi ja seisukohad esitatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Maanteeamet esitab seisukohad planeeringu koostamiseks lähtudes seadusega sätestatud ülesannetest, tagamaks tingimused ohutuks liiklemiseks.

Planeeringu esitamine kooskõlastamiseks:

Kooskõlastamiseks tuleb planeeringu koostamise korraldajal esitada Maanteeametile järgmised materjalid:

 • Taotlus (kaaskiri), milles on toodud välja planeeringu seos riigiteega;
 • Planeeringu materjalid, sh planeeringu algatamise korraldus või otsus;
 • KSH aruanne või eelhinnang, kui konkreetse planeeringu koostamisel on kohustuslik  KSH läbiviimine või selle vajaduse eelhindamine.

Kooskõlastuse menetlus viiakse läbi hiljemalt kuu aja jooksul.

Taotlus ja materjalid esitada Maanteeametile digitaalselt e-postiga maantee [at] mnt.ee ( )või paberkandjal Maanteeameti või regiooni keskusesse.

Õiguse taotlemine tee ühendamiseks olemasoleva riigiteega või riigitee ümberehitamiseks

Riigiteega ühendamise või ristumiskoha ümberehitamise korral annab nõuded teeprojekti koostamiseks Maanteeamet.

Riigiteelt uute ristumiskohtade  (mahasõidud/ristmikud) taotlemine toimub huvitatud isiku digitaalselt või omakäeliselt allkirjastatud taotluse alusel.

Taotlus peab sisaldama:

 • asukoha skeem, kus on näidatud  kinnistu asukoht riigitee suhtes, kinnistu katastri nimi ja tunnus ning taotleja ettepanek mahasõidu asukoha osas;
 • teave mahasõidu  otstarbe või kinnistul kavandatava tegevuse sh liikluskoosseisu ja prognoositava liiklussageduse kohta;
 • informatsioon kinnistuga seotud planeeringute, projektide ja projekteerimistingimuste osas;
 • volitus (uhul, kui taotleja soovib ühendust riigiteele  võõra kinnistu kaudu, peab mahasõitu taotlema võõra kinnistu omanik või tema poolt volitatud isik digiallkirjastatud volituse alusel).

Taotlus ja materjalid esitada Maanteeametile digitaalselt e-postiga maantee [at] mnt.ee või paberkandjal Maanteeameti või regiooni keskusesse.

Huvitatud isiku taotluse menetlemine Maanteeametis (tähtaeg eelduslikult 30 kalendripäeva).

Maanteeameti poolt väljastatud nõuete alusel tuleb koostada tee ehitusprojekt.

Tee ehitusprojekt esitada Maanteeametile kooskõlastamiseks.

Tee ehitusprojekti kooskõlastuse taotlus ja projektdokumentatsioon esitada Maanteeametile digitaalselt e-postiga maantee [at] mnt.ee või paberkandjal Maanteeameti või regiooni keskusesse.

Projekti kooskõlastuse menetlemine Maanteeametis (tähtaeg eelduslikult 30 kalendripäeva).

Suuremahulise arendustegevusega kaasnev riigiteede ümberehitamine huvitatud isikute poolt:

 • Toimub eelneva kokkuleppe alusel Maanteeametiga (läbi detailplaneeringu menetluse või muu koostöö kokkulepe).
 • Riigiteede ehitamine on Maanteeameti pädevusalas ja toimub riigihanke korras Maanteeameti poolt.
 • Projekteerimise ja ehitamise kulud kannab huvitatud isik eelnevalt ettevalmistatud ja sõlmitud lepingute alusel.
 • Riigitee projekteerimiseks väljastab Maanteeamet tehnilise kirjelduse, mis on lepingu lisa ja edaspidiselt aluseks teeprojekti koostamisele.
 • Projekti koostamine toimub koostöös Maanteeametiga (näiteks katendikonstruktsioon tuleb eelnevalt kooskõlastada Maanteeameti ehitusosakonnaga, projekti progressi koosolekutele kaasatakse Maanteeamet).
 • Projekt läbivaatamine ja kooskõlastamine toimub vastavalt tehnilises kirjelduses toodule.
 • Projekt esitada Maanteeametile kooskõlastamiseks.
 • Kooskõlastatud projektile väljastab Maanteeamet ehitusloa. 

Nõusoleku taotlemine tegevuseks riigitee kaitsevööndis

 • Projektid teekaitsevööndis
  - KOV projekteerimistingimuste eelnõud, vastamise tähtaeg 10 päeva
            Seisukoha andmine
  - KOV ehitusloa menetluses arvamuse andmine
            Seisukoha andmine
  - Ehitusloakohustusega projektid (milleks ei ole vaja KOVi projekteerimistingimusi)
            Läbivaatus ja märkuste või nõusoleku väljastamine
  - Ehitusloakohustuseta projektid (piirdeaiad, puukuurid, varjualused)
            Läbivaatus ja märkuste või nõusoleku väljastamine
  - Kalapääsud/paisud
            Projekteerimisnõuete väljastamine
            Läbivaatus ja märkuste või nõusoleku väljastamine
            Vee-erikasutusloa (eelnõule) nõusoleku väljastamine
  - Imbväljakud, puurkaevud
            Läbivaatus ja märkuste (sh keeldumine) või nõusoleku väljastamine
 • Valgustuse projektid
  - Nõuete väljastamine
  - Läbivaatus ja märkuste või nõusoleku väljastamine
  - Protsess jätkub riigitee aluse maa kasutusse andmises Teemaaosakonnas ja ajutise liikluskorraldusskeemi  väljastamisega  regioonis
 • Jalg- ja jalgrattatee projektid
  - Nõuete  väljastamine
  - Läbivaatus ja märkuste või nõusoleku väljastamine
  - Protsess jätkub riigitee aluse maa kasutusse andmises Teemaaosakonnas ja ehitusloa väljastamisega  Ehitusosakonnas

Planeeringute ja projektide nõuete väljastamise ja kooskõlastamise kontaktisikuid vaata kontaktandmete lehelt.