Maanteeameti rahastamine

Maanteeameti tegevuste ja sealhulgas rahaliselt mahukaima tegevuse, teehoiu rahastamine toimub liiklusseaduse § 11 alusel ning rahastamise aluseks on teehoiukava.

Riigimaanteede teehoiukava koostab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium vähemalt neljaks aastaks ja vajadusel on seda võimalik muuta igal aastal. Teehoiukava kehtestab Vabariigi Valitsus oma korraldusega.

Riigimaanteede teehoiu rahastamise maht aastate kaupa nähakse ette riigi eelarvestrateegias ning raha teehoiuks määratakse riigieelarves igaks eelarveaastaks riigieelarveseadusega.

Alates Euroopa Liiduga liitumisest on Eestil võimalik taotleda keskkonna- ja transpordistruktuuri arendamiseks toetust Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (ÜF). Sellest fondist rahastatakse mahukaid transpordi ja keskkonnainfrastruktuuri projekte. Toetust on võimalik taotleda kuni 85% projekti maksumusest neile teedele, mis kuuluvad üle-euroopalisse transpordivõrgustikku TEN-T.

Välisabi kasutamise aluseks on Euroopa Komisjoni ja Rahandusministeeriumi poolt heaks kiidetud strateegiline kava. Vahendite kasutamine on jaotatud kahte perioodi:  aastateks 2007-2013 ja aastateks  2014 -2020. Välisvahendite kasutamise korral peab olema tagatud kaasfinantseerimine riigieelarvest.