Strateegia, missioon, visioon ja väärtused

Maanteeameti põhieesmärgid aastateks 2018-2022 on kajastatud Maanteeameti strateegias. 

Strateegia loomisel on lähtutud kehtivatest õigusaktidest, ameti põhimäärusest ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pikaajalistest suunistest Maanteeameti peadirektorile.

Maanteeameti strateegilised eesmärgid tulenevad riiklikest arengukavadest ja tegevusprogrammidest ning finantsvõimalustest.

 

Missioon

 

Maanteeamet kujundab turvalist, toimivat ja säästlikku liikluskeskkonda

Selle saavutamiseks:

 • Pakume avalikke teenuseid, mis võimaldavad liiklejatel ohutult ja efektiivselt kasutada liikluskeskkonda, tagades samas selle säilimise ja toimimise.
 • Rakendame oma pakutavates teenustes maailmas kasutuses olevaid parimaid praktikaid ja loome innovatiivseid lahendusi.
 • Turvalise ja toimiva liikluskeskkonna tagamiseks rakendame nõudeid taristule, liiklejatele ja sõidukitele.
 • Ühistranspordi korraldusega suuname liiklejate keskkonnateadlikku ja jätkusuutlikku käitumist ning panustame inimeste säästlikku liikumisviisi.
 

Visioon
 

Saada kõrgelthinnatud kompetentsikeskuseks liiklejatele ja partneritele.

Selle saavutamiseks:

 • omame kõrget mainet valdkonna arendamisel;
 • sõnastame arengusuunad selgelt ning kogume ja esitame informatsiooni arusaadaval ning asjakohasel moel;
 • teeme põhjendatud otsuseid ja juhime MA-d eesmärgipäraselt ning efektiivselt;
 • teostame teede- ja liiklusalaseid uuringuid ning teeme koostööd oma ala parimate asjatundjatega nii kodu- kui välismaalt;
 • pakume liiklejatele võimalikult ohutuid liikluslahendusi;
 • planeerime ja ehitame taristut nii, et selle negatiivne mõju loodusele ja keskkonnale oleks võimalikult väike;
 • kasutame taristu ehitamisel ja remontimisel loodussäästlikke ja vastupidavaid materjale;
 • võtame kasutusele uusi tehnoloogilisi lahendusi, sh arendame intelligentseid transpordisüsteeme (edaspidi ITS) ning tulevikku suunatud taristu planeerimist;
 • panustame seadusloomesse;
 • tugevdame koostöösuhteid partneritega ja julgustame innovaatiliste ning uuendusmeelsete lahenduste kasutuselevõttu.
   

Väärtused
 

Maanteeameti suurimaks varaks on ühtseid väärtushinnanguid kandvad töötajad. Ühised väärtushinnangud toetavad otsuste tegemist, aitavad olla usaldusväärne ja asjatundlik partner, hea peremees riigivarale ning parima teenuse pakkuja meie klientidele.

Oma igapäevases tegevuses järgime nelja väärtust:

Usaldusväärsus

 • oleme vastutustundlikud liiklejad;

 • peame kinni oma lubadustest;

 • meie kavatsused on siirad ja teod ausad;

 • oleme lojaalsed oma asutusele ja peame oluliseks selle head mainet;

 • loome partneritele võrdsed konkurentsitingimused.

 

 

  Avatus

  • meie otsustusprotsessid ja tegevuskavad on läbipaistvad ning vastutustundlikud;

  • oleme positiivse ellusuhtumisega ja avatud igakülgsele tagasisidele;

  • informeerime oma kavatsustest, otsustest ja tegevustest nii avalikkust kui kolleege;

  • tunnustame arvamuste paljusust, julgeme välja öelda oma mõtteid ning tunnistada enda eksimusi;

  • oleme avatud uudsetele lahendustele ja väärtustame nende loojaid.

  Tulemustele orienteeritus

  • meil on selged sihid ja kindlad eesmärgid;
  • oleme orienteeritud lahenduste leidmisele ja püstitame mõõdetavad eesmärgid;
  • kasutame efektiivselt inim-, aja- ja rahalisi ressursse.

  Asjatundlikkus

  • väärtustame pühendumust, teadmistejanu ja initsiatiivi;

  • teame, et meie edu võti on haritud ja kompetentsed spetsialistid ning eksperdid;

  • kasutame parimaid kohalikke ja rahvusvahelisi praktikaid;

  • oleme eestvedajateks avalike teenuste arendamisel.