Strateegia, missioon, visioon ja väärtused

Maanteeameti põhieesmärgid aastateks 2018-2021 on kajastatud Maanteeameti strateegias. 

Strateegia loomisel on lähtutud kehtivatest õigusaktidest, ameti põhimäärusest ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pikaajalistest suunistest Maanteeameti peadirektorile.

Maanteeameti strateegilised eesmärgid tulenevad riiklikest arengukavadest ja tegevusprogrammidest ning finantsvõimalustest.

 

Missioon

 

Maanteeamet kujundab turvalist ja toimivat liikluskeskkonda.

Maanteeamet on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev riigiasutus. Maanteeamet pakub avalikke teenuseid, mis võimaldavad liiklejatel ohutult ja efektiivselt loodud teedevõrku kasutada, tagades selle säilimise ja toimimise. 

Samas rakendab Maanteeamet nõudeid liiklejatele ja sõidukitele, et tagada turvalist ja toimivat liikluskeskkonda. Soovides vastu tulla liiklejate vajadustele, tahab Maanteeamet rakendada oma pakutavates teenustes mujal maailmas kasutuses olevaid parimaid praktikaid.

Ühistranspordi korraldusega suunab Maanteeamet liiklejate keskkonnateadlikku ja jätkusuutlikku käitumist ning panustab inimeste säästlikku liikumisviisi.

 

Visioon
 

Saada kõrgelthinnatud kompetentsikeskuseks liiklejatele ja partneritele.

See saavutatakse läbi:

 • Teabe esitamise arusaadaval ja ajakohasel moel.
 • Liiklejatele ohutute, optimaalsete ja innovaatiliste liikluslahenduste pakkumise.
 • Uute infotehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtu liiklejatele vajalikes valdkondades, sh Intelligentsete Transpordisüsteemide (edaspidi ITS) arendamise.
 • Seadusloomesse panustamise liiklejatele parima teenuse pakkumiseks.
 • Partneritega koostöösuhete tugevdamise.
 • Loodussäästlike ja vastupidavate materjalide kasutamise koordineeritud uurimise ja rakendamise teedeehituses.
 • Eraldatud finantsvahendite tõhusa ja läbipaistva kasutamise ning ettevõttesisese finantsplaneerimise tugevdamise.
 • Maanteeameti töötajate kompetentsi tõstmise ja enesearendamist soodustava töökeskkonna loomise.
   

Väärtused
 

Maanteeameti töötajad kannavad endis väärtuseid, mis kujundavad Maanteeameti kui asutuse olemust ja kultuuri. Ühiste väärtushinnangute järgimine toetab otsuste tegemist ning aitab Maanteeametil saada hoolivaks partneriks oma kliendirühmadele kõikide oma teenuste ja funktsioonide osas, ning olla heaks peremeheks riigi varale. 

Oma igapäevases tegevuses järgib Maanteeamet järgmisi väärtusi. 

Usaldusväärsus

 • peame oma lubadusi kolleegidele, klientidele ja liiklejatele;

 • meie kavatsused on siirad ja teod ausad;

 • meie töötajad on lojaalsed oma asutusele ja peavad oluliseks selle head mainet;

 • loome partneritele võrdsed konkurentsitingimused;

 • peame lugu oma klientidest, partneritest ja kolleegidest ning väärtustame aega, arvamusi, kokkuleppeid ja üksteise panust.

 

Tulemustele orienteeritus

 • meil on selged sihid, kuhu tahame jõuda;
 • oleme orienteeritud lahenduste leidmisele ja püstitame mõõdetavad eesmärgid;
 • kasutame efektiivselt inim-, aja- ja rahalisi ressursse.

Avatus

 • meie otsustusprotsessid ja tegevuskavad on läbipaistvad ning vastutustundlikud;

 • oleme avatud igakülgsele tagasisidele ja informeerime oma kavatsustest, otsustest ja tegevustest nii avalikkust kui kolleege;

 • tunnustame arvamuste paljusust ja julgeme välja öelda oma mõtteid ning tunnistada enda eksimusi;

 • oleme positiivse ellusuhtumisega sotsiaalne organisatsioon. 

 

 

Asjatundlikkus

 • väärtustame pühendumust, teadmistejanu ja initsiatiivi;

 • teame, et meie tegevuse edu tagavad haritud ja kompetentsed spetsialistid ning eksperdid;

 • kasutame parimaid kohalikke ja rahvusvahelisi praktikaid;

 • oleme üks eestvedajatest avalike teenuste arendamisel.