Teedevaldkonna auhinna statuut

Teedevaldkonna auhinna statuut näeb ette tunnustusauhinna üldsätted, kandideerimise tingimused, hindamise korra ja kriteeriumid, konkursi läbiviimise korra ja ajakava, auhinna ning konkursi finantseerimise.

1. ÜLDSÄTTED

 1. Teedeinsener Aadu Lassi nimeline auhind Aadu on iga-aastane teedevaldkonna tunnustusauhind.
   
 2. Auhinna omistamise eesmärk on teedeinsenerikutse propageerimine, erialase tegevuse ja väljapaistvate saavutuste väärtustamine ning teedevaldkonnale pühendunud ja valdkonna arengut mõjutanud inseneride tunnustamine.
   
 3. Insener Aadu Lassi nimeline teedevaldkonna auhind Aadu antakse välja 2 kategoorias:
  1.3.1 Aadu elutööpreemia
  1.3.2 Aadu inseneripreemia
   
 4. Auhinna omistajaks on Eesti Taristuehituse Liit  ja Transpordiamet.

   

 5. Teedevaldkonda käsitatakse statuudis kui tee-ehitust, projekteerimist, omanikujärelevalvet, korrashoidu, liikluskorraldust ning -ohutust, teetöödeks kasutatavate ehitusmaterjalide ja tehnoloogiatega seotud tegevusi, valdkondlike uuringute teostamist ning inseneride koolitamist.

2. KANDIDEERIMISE TINGIMUSED

2.1 Auhind Aadu elutööpreemia konkursil võivad osaleda kõik teedevaldkonnas töötavad või pensionil olevad Eesti Vabariigi kodanikest teedeinsenerid ja siduserialade insenerid.

2.2 Auhind Aadu inseneripreemia konkursil võivad osaleda kõik Eesti Vabariigi teedevaldkonnas töötavad era- ja avaliku sektori teedeinsenerid ja teedevaldkonnas töötavad siduserialade insenerid.

3. HINDAMISE KORD JA KRITEERIUMID

3.1 Auhinnasaajad valib välja Eesti Taristuehituse Liidu ja Transpordiameti koostöös kokku kutsutud 9-liikmeline auhinnakomisjon, mida juhib komisjoni esimees ja kuhu kuuluvad erialaliitude, teedeehituse eriala õpetavate õppeasutuste ning avaliku ja erasektori esindajad. Auhinnakomisjoni tööd assisteerib hääleõiguseta komisjoni sekretär. Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 5 liiget. Mõjuvatel põhjustel on puuduval liikmel võimalik seisukoht komisjoni sekretärile esitada ka kirjalikult komisjoni koosoleku toimumise ajaks.

3.2 Eetilistel või muudel kaalutlustel on komisjoni liikmel õigus jääda erapooletuks.

3.3 Komisjoni esimees vahetub iga-aastaselt ning on kas Eesti Taristuehituse Liidu juhatuse esimees või Transpordiameti peadirektor (või tema volitatud teenistuse direktor).

3.4 Võitjad selgitatakse komisjoni konsensusliku hinnangu või lihthäälteenamuse teel. Võrdse häältearvu korral otsustab komisjoni esimehe hääl.

3.5 Komisjoni otsused on lõplikud ning ei kuulu vaidlustamisele.

3.6 Aadu elutööpreemia laureaadi valikul lähtub komisjon järgmistest kriteeriumidest:

3.5.1 Elutööpreemia antakse pikaajalise, väljapaistva ja pühendunud inseneritöö eest teedevaldkonnas.
3.5.2 Inseneritööga on kaasnenud erialase protsessi, tegevuse, valdkonna või organisatsiooni tuntav areng.
3.5.3 Laureaat on teedevaldkonnas tuntud ja hinnatud nii inimese kui insenerina.

3.6 Aadu inseneripreemia kandidaatide hindamisel ja laureaadi valikul lähtub komisjon järgmistest kriteeriumidest:

3.6.1 Inseneripreemia antakse silmapaistvate saavutuste eest teedevaldkonnas viimasel 3 aastal.
3.6.2 Inseneritöö peab olema seotud avalikult kasutatavate teede ja tänavate teehoiuga.
3.6.3 Insener peab olema vähemalt 3-aastase tööstaažiga insenerikutset eeldaval ametikohal kas era- või avalikus sektoris.
3.6.4 Laureaadi tegevus ja sisemine eetika on olnud vastavuses insenerikutse heade tavadega.

4. KONKURSSIDE LÄBIVIIMISE KORD JA AJAKAVA

4.1 Kandidaate võivad esitada nii ettevõtted, ühendused, organisatsioonid kui üksikisikud. Ettepaneku tegija ei ole kohustatud eelnevalt esitatavat kandidaati ettepaneku tegemisest informeerima. 

4.2 Kui elutööpreemiale esitatud kandidaat osutub valituks, tuleb laureaati otsusest eelnevalt informeerida.

4.3 Paberil või digitaalselt allkirjastatud taotlus tuleb esitada konkursiteates toodud auhinnakomisjoni sekretäri kontaktidele. Pärast nimetatud tähtaega laekuvad taotlused lähevad järgmise valikuperioodi arvestusse.

4.4 Kandidaadi esitamiseks vajalik info on statuudile lisatud elutööpreemia ja inseneripreemia taotluse vormidel.

4.5 Auhinnakomisjoni sekretär saadab komisjoniliikmetele konkurssidele esitatud kandidaatide nimekirja ja dokumendid 4 tööpäeva jooksul kandideerimistähtajast.

4.6 Komisjon selgitab auhinnasaajad välja hiljemalt 3 nädala jooksul kandideerimistähtajast.

4.7 Komisjon teeb teatavaks kuni 3 inseneripreemia nominendi nimed asfaldipäeval. 

4.8 Laureaadid kuulutatakse välja auhindade kätteandmise tseremoonial novembrikuus Eesti Asfaldiliidu korraldataval iga-aastasel Asfaldipäeval.

5. AUHIND

5.1 Aadu elutööpreemia määratakse konkreetsele isikule ühe korra.

5.2 Aadu inseneripreemiat ei määrata samale isikule sagedamini kui 5 aasta möödudes auhinna saamises alates.

5.3 Komisjonil on õigus vastavatasemeliste kandidaatide puudumisel jätta auhind välja andmata.

5.4 Auhinda ei anta postuumselt.

5.5 Aadu elutööpreemia võitjat autasustatakse rahalise preemia, audiplomi ja temaatilise skulptuuriga.

5.6. Aadu inseneripreemia võitjat autasustatakse vabalt valitud erialakonverentsi tasuta osaluse, audiplomi ja temaatilise skulptuuriga.

5.6.1 Erialakonverentsi tasuta osaluse võib soovi korral asendada mõne muu inseneri erialast kompetentsust tõstva arengutegevusega teedeinseneri keskmise kuupalga ulatuses.

5.7 Auhinnakonkursi väljakuulutamist ja omistamist kajastatakse pressiteatega erinevates meediakanalites, teehoiuga seotud ettevõtete, asutuste, inseneriorganisatsioonide, inseneriharidust andvate õppeasutuste kodulehtedel ning sotsiaalmeedias. Auhinna omistamist kajastatakse väljaandes Teeleht. Konkursikommunikatsiooni eest vastutab Maanteeamet.

6. FINANTSEERIMINE

6.1 Elutööauhinna rahalise preemia omistamisega seotud kulud kaetakse Eesti Asfaldiliidu eelarvest.

6.2 Mõlema preemia skulptuuride, audiplomite ja inseneripreemia arengutegevusega seotud kulud kaetakse Maanteeameti eelarvest.

Kandidaadid tuleb esitada hiljemalt 8.09.2021 aadressile Sille.Tiitsmaa [at] transpordiamet.ee