Tegevusvaldkonnad ja struktuur

Maanteeamet on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kelle ülesandeks on teehoiu korraldamine riigimaanteedel, inimeste ja sõidukite liikuvuse kavandamine ning liiklusohutuse tagamine. 

Maanteeameti põhiülesanded:

 • tingimuste loomine ohutuks, säästlikuks ja toimivaks liiklemiseks riigiteedel ning inimeste ja sõidukite liikuvuse kavandamine;
 • riigiteede planeerimine ja korrashoid;
 • liiklusohutuse parandamine ja liikluskasvatuse korraldamine;
 • liiklusvahendite keskkonnakahjulikkuse vähendamine;
 • liikluse ja ühistranspordi korraldamine;
 • järelevalve ja väärteomenetluse läbiviimine ameti tegevusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise üle ja riikliku sunni kohaldamine;
 • õigusaktidest tulenevate andmekogude pidamine;
 • osalemine oma tegevusvaldkonnaga seotud poliitikate, strateegiate, arengukavade ja õigusaktide väljatöötamisel ning rahvusvaheliste projektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel;
 • riigi poliitika ja arengukavade elluviimine ameti tegevusvaldkonna piires;
 • riigi esindamine rahvusvahelises suhtluses ameti tegevusvaldkonna piires;
 • Eesti teede ajalugu, teede tehnika ja tehnoloogia ning liikluse arengut kajastava materjali kogumine, teaduslik uurimine, säilitamine, korrastamine ja avalikkusele tutvustamine teaduslikel, hariduslikel ja kultuurilistel eesmärkidel.
Maanteeameti põhitegevust täidavad strateegilise planeerimise teenistus, teehoiuteenistus ja liiklusteenistus, mida juhivad peadirektorile alluvad kolm direktorit, Eesti Maanteemuuseumi juhataja ja tugiteenuste osakonnajuhatajad.

 

Maanteeameti struktuur seisuga 01. mai 2019

 • Peadirektor
  • Strateegilise planeerimise direktor
   • Taristu arendamise osakond
    • Projekteerimisnõuete ja liikluskorralduse arendustalitus
    • Projekteerimise talitus
    • Keskkonna-
     talitus
   • Taristu haldamise osakond
    • Teeregisti talitus
   • Strateegilise planeerimise osakond
   • Taristu teenuste osakond
   • Põhja strateegilise planeerimise juht
   • Lääne strateegilise planeerimise juht
   • Ida strateegilise planeerimise juht
   • Lõuna strateegilise planeerimise juht
  • Teehoiudirektor
   • Teehoiu arendamise osakond
   • Teehoiu korraldamise osakond
   • Teemaa osakond
   • Liiklusjuhtimiskeskus
   • Põhja teehoiu osakond
   • Lääne teehoiu osakond
   • Ida teehoiu osakond
   • Lõuna teehoiu osakond
  • Liiklusdirektor
   • Ühistranspordi-osakond
    • Ühistranspordi järelevalve talitus
   • Sõidukite registriosakond
   • Ennetustöö osakond
   • Eksamiosakond
    • Eksamikeskus
   • Tehnoosakond
   • Infokeskus
   • Tallinna teenindusbüroo
    Paide, Saue, Rapla esindused
   • Pärnu teenindusbüroo
    Kärdla, Kuressaare, Haapsalu esindused
   • Jõhvi teenindusbüroo
    Narva, Rakvere esindused
   • Tartu teenindusbüroo
    Viljandi, Võru, Põlva, Jõgeva, Valga esindused
  • Tugiteenused
   • Õigusosakond
    • Riigihangete talitus
    • Järelevalvekeskus
   • Personaliosakond
   • Avalike suhete osakond
   • Infotehnoloogia osakond
   • Finants- ja haldusosakond
    • Haldustalitus
    • Asjaajamistalitus
  • Eesti Maantee-
   muuseum
  • Avalike teenuste arendusjuht
  • Riskijuht
   • Sise-
    kontrolör
 • Valdkond
 • Osakond
 • Talitus
 • Regiooni osakond
 • Teenindusbüroo