Tegevusvaldkonnad ja struktuur

Maanteeamet on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kellel on juhtimisfunktsioon, kes teeb riiklikku järelevalvet ja kohaldab riiklikku sundi ning osutab avalikke teenuseid seaduses ette nähtud alustel ja ulatuses.

Maanteeameti põhiülesanded:

 • Teehoiu korraldamine ja tingimuste loomine ohutuks liiklemiseks riigimaanteedel.
 • Liiklusohutuse suurendamine ja liiklusvahendite keskkonnakahjulikkuse vähendamine. 
 • Teeliikluse ja ühistranspordi korraldamine.
 • Riikliku järelevalve korraldamine ameti tegevusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise üle ja riikliku sunni kohaldamine.
 • Riikliku teeregistri, liiklusregistri ja ühistranspordiregistri, statsionaarse automaatse kiirusmõõtesüsteemi pidamine.
 • Osalemine oma tegevusvaldkondi reguleerivate õigusaktid väljatöötamisel ning nende õigusaktide muutmiseks ettepanekute tegemine, samuti osalemine ameti tegevusvaldkonna eestikeelse terminoloogia korrastamises.
 • Osalemine oma tegevusvaldkonnaga seotud poliitikate, strateegiate ja arengukavade väljatöötamisel ning rahvusvaheliste projektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel.
 • Riigi poliitika ja arengukavade elluviimine ameti tegevusvaldkonnas.
Maanteeameti põhitegevus jaotub ehitus-, hoolde-,  liiklus- ja teedevõrgu valdkonnaks, mida juhivad peadirektori asetäitjad ja valdkonnajuhid, põhivaldkondade tegevust toetavad tugiteenused.

Teerullid asfalteerimas

 

Maanteeameti struktuur seisuga 01. jaanuar 2018

 • Peadirektor
  • Ehituse ja arengu valdkond
   • Teede arengu ja investeeringute osakond
   • Planeeringute osakond
    • Planeeringute menetlemise talitus
    • Keskkonna-
     talitus
   • Põhja regiooni ehitusosakond
   • Lääne regiooni ehitusosakond
   • Ida regiooni ehitusosakond
   • Lõuna regiooni ehitusosakond
  • Hooldevaldkond
   • Hooldeosakond
   • Järelevalve-
    osakond
   • Liikluskorralduse osakond
    • Piirkondliku liikuskorralduse talitus
    • Liikluskorralduse arendustalitus
    • Liiklusjuhtimiskeskus
   • Põhja regiooni hooldeosakond
   • Lääne regiooni hooldeosakond
   • Ida regiooni hooldeosakond
   • Lõuna regiooni hooldeosakond
  • Liikluse ja ühistranspordi valdkond
   • Liiklusohutus-
    osakond
   • Ennetustöö osakond
   • Eksamiosakond
    • Eksamikeskus
   • Tehnoosakond
   • Sõidukite registriosakond
   • Ühistranspordi-
    osakond
    • Ühistranspordi järelevalvetalitus
   • Infokeskus
   • Tallinna teenindusbüroo
    Paide, Saue, Rapla esindused
   • Pärnu teenindusbüroo
    Kärdla, Kuressaare, Haapsalu esindused
   • Jõhvi teenindusbüroo
    Narva, Rakvere esindused
   • Tartu teenindusbüroo
    Viljandi, Võru, Põlva, Jõgeva, Valga esindused
  • Teedevõrgu valdkond
   • Teemaa osakond
   • Teedevõrgu osakond
    • Teeregistri-
     talitus
  • Tugivaldkonnad
   • Personaliosakond
   • Avalike suhete osakond
   • Õigusosakond
    • Riigihangete talitus
   • Infotehnoloogia osakond
    • Süsteemihalduse talitus
    • Arendustalitus
   • Finants- ja haldusosakond
    • Finantstalitus
    • Haldustalitus
    • Asjaajamistalitus
  • Eesti Maantee-
   muuseum
  • Avalike teenuste arendusjuht
  • Riskijuht
   • Sise-
    kontrolör
 • Valdkond
 • Osakond
 • Talitus
 • Regiooni osakond
 • Teenindusbüroo