Uuringud

Valdkond Kirjeldus Aasta Failid
Liiklusohutus
Autopargi läbisõit Eestis 2012. aastal II osa - eri liiki sõidukite läbisõit ja kütuse tarbimine

Autopargi detailne olem sõidukiliikide lõikes on avalikult kättesaadav Maanteeameti kodulehelt, sõidukite ülevaatusele esitamise andmed saadi päringuga Maanteeameti Liiklusregistrist. Vastavalt metoodikale on sõidukipark edasistes arvutustes liigitatud analoogselt ülevaatusele esitamise statistilise väljavõttega. Siinkohal suur tänu Maanteeameti tehnoosakonna peaspetsialistile Aime Parvele, kes aitas lahendada ebakõlad statistilise väljavõtte ja metoodika vahel.

Metoodika näeb ette keskmiste läbisõitude leidmisel arvestada vähemalt kahe momendiga:

 • Erinevate sõidukiliikide puhul on tegemist keskmiste läbisõitude erinevusega
 • Läbisõidu muutused on erinevad ka sõiduki vanusest sõltuvalt. 
2013
Liiklusohutus
Autopargi läbisõit Eestis 2012. aastal I osa - läbisõidud eri teedel

2012.aastal tellis Maanteeamet TTÜ teedeinstituudilt rakendusuuringu, mille peamiseks eesmärgiks oli saada metoodika, mida võiks kasutada mootorsõidukite iga-aastase läbisõidu määramiseks. Metoodika koostasid TTÜ teadur Tiit Metsvahi (vastutav täitja), Luule Kaal ja Ave Eessalu. Metoodika käsitles seda, kuidas leida üldine läbisõit Maanteeameti Liiklusregistris fikseeritud üksiksõidukite läbisõitude alusel, aga ka seda, kuidas ja milliseid liiklusohutuse suhtenäitajaid on võimalik leida tuginevalt üldisele läbisõidule.

Metoodika koosneb sisuliselt kahest dokumendist. Esmalt on aruandes toodud kõik 2011. aasta autopargi läbisõidu aruandes esitatud tabelite näidised ja joonised ning antud selgitused kuidas need on saadud. Teine dokument on MS Exceli-fail, kus on samad tabelid ja joonised esitatud täielikul kujul. 

2013
Liiklusohutus
Liiklusohutus laste ja nende vanemate seas september 2013

Uuringu eesmärgiks oli küsida laste hinnanguid enda ja oma vanemate liiklusohutusalasele käitumisele. Konkreetsemalt uuriti kiivri kandmise, jalgratturi koolituse läbimise ning jalgratturi lubade omamise kohta.

2013
Liiklusohutus
Sõidukiiruse teemalise küsitlusuuringu tulemused 2013

Maanteeameti tellimusel viidi 2013. aasta augustis ja septembris läbi "Sõidukiiruse teemaline küsitlusuuring", mille eesmärgiks oli teada saada sõidukijuhtide suhtumine ja hoiakuid sõidukiiruse ületamise, liikluskäitumise ning liiklusohutuskampaania „Piirkiirusel on põhjus!“ kohta.

Küsitluse viis läbi ja uuringuandmete analüüsi teostas Valikor Konsult OÜ. Käesolevas aruandes on toodud küsitlusuuringu peamised tulemused. 

2013
Liiklusohutus
Jalakäijate ja autojuhtide käitumine vöötrajal 2013

Liiklejate uuringu põhieesmärk oli hinnata autojuhtide ja jalakäijate käitumist Tallinnas ja Tartus. Aruandes on uuringutulemusi võrreldud eelnevate aastate samalaadsete uuringutega.
Uuringu peamised teemad olid järgmised:

 • Autojuhtide käitumine vöötradadel ja kiiruspiirangust kinnipidamine
 • Liiklusohutuskampaania märkamine; hinnang sellele, kuivõrd mõjutas kampaania liiklejate käitumist ning kuivõrd aktiivselt üleskutset järgiti;
 • Liiklejate suhtumine piirkiiruse vähendamisse kesklinnas
   
2013
Liiklusohutus
Haapsalu linna, Uuemõisa ja Paralepa aleviku kergliikluse ohutusanalüüsi lõpparuanne

II etapis käsitletakse ühissõidukipeatuste ja ülekäiguradade rajamise põhilisi nõudeid liiklusohutuse tagamiseks. Kirjeldatakse töös kasutatavaid mõisteid, tuuakse välja ülekäiguradade rajamisele ja ühissõidukipeatuste ehitamisele kehtestatud nõuded.

Aruandes on toodud riskihinnangud ühissõidukipeatuste ja ülekäiguradade ohutuse kohta vastavate mõõdikute abil. Uurimisobjektid jaotatakse ohutuse taseme järgi gruppidesse. Seejärel tuuakse välja kõrge riskiga ühissõidukipeatuste ning väga kõrge riskiga ülekäiguradade puudused ja võimalikud lahendused.

Samuti sisaldab II etapi aruanne endas ettepanekuid liikluskeskkonna ohutustamiseks vajalike muudatuste kohta.

2013
Liiklusohutus
Arvamusuuring Maanteeameti pakutavatest avalikest teenustest

Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis septembris-oktoobris 2013 Maanteeameti tellimusel läbi uuringu, mille eesmärgiks oli välja selgitada sõidukijuhtide hinnangud Maanteeameti poolt pakutud teenuste kvaliteedile. Uuringu tulemusena saadud informatsiooni ja ettepanekuid soovib Maanteeamet rakendada oma teenuste arendamiseks üle-eestiliselt, et parandada liiklusohutust tervikuna. Käesolev aruanne tutvustab uuringu tausta, annab ülevaate uuringu peamistest tulemustest ja esitab tulemuste kokkuvõtte. Aruande lisadena esitatakse küsitluse eestikeelne ankeet, loetelu poolavatud küsimustele antud muudest vastustest ning andmetabelid erinevate sotsiaal-demograafiliste tunnuste lõikes.

2013
Liiklusohutus
Liiklusõnnetuste põhjuste väljaselgitamise Harju maakonna ekspertkomisjoni tegevuse analüüs ja ettepanekud edaspidiseks

Käesolev töö, „Liiklusõnnetuste põhjuste väljaselgitamise Harju maakonna ekspertkomisjoni tegevuse analüüs ja ettepanekud edaspidiseks“ on koostatud Maanteeameti tellimusel. Tööde teostamiseks on sõlmitud töövõtuleping 22. märtsil 2013.

Töös käsitletakse järgmiseid teemasid:

 • Komisjoni töö korraldus - selle tõhusus, negatiivsed ja positiivsed aspektid
 • Hinnang tehtud ettepanekute otstarbekusele, nende elluviimise võimalustele ja realiseerimisele (viimase viie aasta materjalide põhjal)
 • Komisjoni tegevuse territoriaalse laienemise vajadus ja võimalus
 • Komisjoni liikmete arvu vajadus
 • Töövormide sobivus ja nende rakendamise tingimused (tavamenetlus, tavamenetlus väljasõiduta sündmuskohale, lihtmenetlus)
 • Komisjoni töö tulemuste efektiivsema kasutamise võimalused
 • Metoodiliste juhendmaterjalide ja IT arenduste vajadus komisjoni paremaks töökorralduseks
 • Komisjoni liikmete koolitusvajadus
 • Komisjoni edasise tegutsemise ärimudel
 • Välisriikide kogemus analoogsete komisjonide tööst
 • Rahvusvahelise uurimisprojekti DaCoTa teise valdkonna „Liiklusõnnetuste süvaanalüüs ja üle-euroopalise liiklusõnnetuste uurijate võrgustiku loomine“ töö tulemused, tehtud ettepanekud ning EL seisukohad analoogsete komisjonide tööst. 
2013
Liiklusohutus
Liikluskäitumise monitooring 2013

Liikluskäitumise monitooringut (LIMO) teostab Maanteeamet regulaarselt alates 2001. aastast. Monitooringu metoodika põhimõtted pärinevad esimesel aastal läbiviidud pilootprojektist ja erinevad hilisemate aastate monitooringute teostajad on püüdnud eelnevatest töödest lähtuda nii loenduspunktide valikul, loendusandmete kogumisel kui ka analüüsil. See võimaldab eri aastate tulemusi võrrelda.

2013
Teedeala
Põlevkiviaheraine kasutusvõimaluste uurimine tee muldkeha ehitamisel

2010. aasta suvel lõpetati maanteel nr 1 Tallinn-Narva Kukruse-Jõhvi teelõigu remondi- ja ehitustööd ning teelõigu pidulik avamine toimus 31.augustil 2010. aastal.

Uuritava teelõigu esimesed teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmised tehti 2010. aasta augustis-septembris peale teekatte valmimist. Lisaks sellele teostati ka maanteelõigu seisukorra visuaalne hindamine ning paigaldati vaatlusreeperid muldkeha võimaliku vajumise jälgimiseks.

Järgneval kahel aastal (2011-2012) mõõdeti uuritaval teelõigul teekonstruktsioon kandevõime kahel korral – kevadel peale muldkeha sulamist ning varasügisel. Ka vaatlusreeperite nivelleerimised tehti kahel korral, kuid erinevalt kandevõime mõõtmistele tehti seda talve lõpus, kui muldkeha polnud veel eeldatavalt sulama hakanud. Teistkordne nivelleerimine toimus sügisel. Lisaks eelnevale teostati kevadel ka maanteelõigu seisukorra visuaalne hindamine.

Käesolev lõpparuanne võtab kokku uurimistöö viimasel ja eelnevatel etappidel tehtud tööd. 

2012
Teedeala
Teekatte tekstuuri mõõtmisandmete kasutamise meetodid ja andmete piirväärtused

Uurimistöö eesmärgiks on kirjeldada teistes riikides teekatte tekstuuri mõõtmiste kasutamist ja piirväärtusi, kirjeldada Eesti jaoks vajalikud tekstuuri näitajad ning võimalikud piirmäärad erinevateks analüüsideks. Lisaks on vastavalt lähteülesandele vajalik teekatte tekstuuri ja teekatte haardeliste omaduste vaheliste seoste leidmine ja nende kirjeldamine, et tekstuuri andmete põhjal oleks võimalik leida probleemsete haardeliste omadustega teelõike.

Uurimistöö on tehtud kahes etapis (vahearuanne ja lõpparuanne) ja see sisaldab lähteülesandes määratletud järgmiseid osasid:

 • Teekatte tekstuuri erinevate näitajate kirjeldused;
 • Teiste riikide kogemused ja teekatte tekstuuri analüüside piirväärtused.
 •  Soovitused kasutatavate näitajate ja nende piirväärtuste osas koos 2011. aasta mõõtmiste andmete analüüsiga;
 • Soovituslikud analüüsid, kus on võimalik Eestis tekstuuri andmeid kasutada kas koos teiste teede andmetega või eraldi;
 • Teekatte tekstuuri ja teekatte kareduse näitajate vaheliste seoste leidmine ja nende kirjeldamine, et tekstuuri andmete põhjal oleks võimalus leida probleemse karedusega teelõike.

Analüüsi algandmetena kasutatakse Riiklikus Teeregistris olevaid andmeid seisuga 01.01.2012.a.  

2012
Liiklusohutus
Liiklusohutus laste ja nende vanemate seas, aprill-mai 2012

Laste liiklusohutuse uuringut on TNS Emor Maanteeameti tellimusel korraldanud 2006. aastast. Ka seekord on uuringu põhieesmärk teada saada laste hinnang enda ja vanemate käitumisele helkuri, turvavöö ja kiivri kasutamisel, millised on neis aastaga toimunud muutused.

Kiivri kasutamise kohta küsime lastelt 2011.a sügisel, st vahetult pärast rattahooaega.

Kevadise uuringu käigus keskenduti järgmistele teemadele:

 • helkuri kandmine laste ja nende vanemate seas
 • turvavöö kinnitamine autoga sõites nii laste kui nende vanemate puhul.
2012
Liiklusohutus
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas 2012

Uuringu põhieesmärk on välja selgitada Eesti elanikkonna suhtumine turvavöö kinnitamisesse ning elanike tegelik käitumine autoga sõites.

Uuringu raames selgusid vastused järgmistele küsimustele:

 • kui vajalikuks Eesti elanikud turvavöö kinnitamist peavad?
 • kui paljud Eesti elanikud kinnitavad autoga sõites turvavöö – olles juhi, kõrvalistuja või tagaistmel istuja rollis?
 • kui paljud Eesti elanikud kinnitavad turvavöö lastel?
 • kui paljud on märganud turvavöö kasutamisele suunatud liiklusohutuskampaaniat ja hinnangud kampaania mõjule?
 • kuivõrd tõhusaks hindab Eesti elanikkond politsei tegevust turvavööde ja turvavarustuse kasutamise osas?
2012
Liiklusohutus
Liiklusohutus laste ja nende vanemate seas, oktoober 2012

Uuringu eesmärgiks oli küsida laste hinnanguid enda ja oma vanemate liiklusohutusalasele käitumisele. Konkreetsemalt uuriti kiivri kandmise, jalgratturi koolituse läbimise ning jalgratturi lubade omamise kohta.

Uuring viidi läbi arvuti abil juhitavate personaalintervjuudena TNS Emori CAPI-bussi raames korraldatava Laste Omnibussi osana.

2012
Liiklusohutus
Jalakäijate ja autojuhtide käitumine vöötrajal 2012

Liiklejate uuringu põhieesmärk oli hinnata autojuhtide ja jalakäijate käitumist Tallinnas ja Tartus. Aruandes on uuringutulemusi võrreldud eelnevate aastate samalaadsete uuringutega.

Uuringu peamised teemad olid järgmised:

 • autojuhtide käitumine vöötradadel ja kiiruspiirangust kinnipidamine;
 • liiklusohutuskampaania märkamine; hinnang sellele, kuivõrd mõjutas kampaania liiklejate käitumist ning kuivõrd aktiivselt üleskutset järgiti;
 • liiklejate suhtumine piirkiiruse vähendamisse kesklinnas.

Uuringu viis TNS Emor läbi perioodil 24.09 - 1.10.2012.

2012
Liiklusohutus
Jalakäijahelkuri kasutamine 2012

Uuringu eesmärgiks oli teada saada Eesti elanike hoiakud helkuri kasutamise suhtes.

Uuringu põhiteemad olid järgmised:

 • Elanike suhtumine helkuri kandmise vajalikkusesse nii enda kui ka laste puhul
 • Helkuri kandmine nii täiskasvanute kui ka laste puhul;
 • Helkuri kasutamise kohta läbi viidud reklaamikampaania märkamine. 
2012
Liiklusohutus
Jalgrattakiivri kandmine elanike poolt 2012

Uuringu põhieesmärk oli välja selgitada Eesti elanikkonna suhtumine Jalgrattakiivri kandmine elanike poolt 2012kandmisse ning elanike tegelik käitumine selles osas.

2012
Liiklusohutus
Autopargi läbisõit Eestis 2011. aastal II osa
 • Autopargi läbisõit maanteedel ja linnatänavatel
 • Juriidiliste isikute sõidukite läbisõit statistikaameti andmetel
 • Liiklusohutuse suhtenäitaja
   
2012
Liiklusohutus
Autopargi läbisõit Eestis 2011. aastal I osa - maanteed, tänavad ja juriidilised isikud
 • Autopargi läbisõit maanteedele ja linnatänavatel
 • Juriidiliste isikute sõidukite läbisõit statistikaameti andmetel
 • Liiklusohutuse suhtenäitajad
   
2012
Liiklusohutus
Liiklusõnnetustest ühiskonnale põhjustatud kahjude määramise metoodika täiustamine, kahjude suuruse hindamine ja prognoosimine

Töö sisu:

 • kõikidest aastatel 2005 – 2011 Eestis toimunud liiklusõnnetustest põhjustatud kahju väljaarvutamine jooksev- ja püsivhindades
 • Aastateks 2012 – 2016 hukkunu, invaliidistunu ja vigastatu kahju ühe kannatanu kohta, ja kannatanuteta õnnetuse kahju prognoosimine ühe õnnetuse kohta
2012
Liiklusohutus
Sõidukiiruse teemalise küsitlusuuringu tulemused 2012

Maanteeameti tellimisel viidi 2012. aasta augustis läbi "Sõidukiiruse teemaline küsitlusuuring", mille eesmärgiks on teada saada sõidukijuhtide suhtumist ja hoiakuid sõidukiiruse ületamise ja liikluskäitumise kohta. Käesolevas aruandes on toodud küsitlusuuringu peamised tulemused.

Küsitluse viis läbi Valikor Konsult OÜ 2012. aasta augustis ja uuringuandmete analüüs teostati septembris. 

2012
Liiklusohutus
Haapsalu linna, Uuemõisa ja Paralepa aleviku kergliikluse ohutusanalüüsi vahearuanne

Liiklusuuring sisaldab järgnevat:

1. Vaadeldava ala kaardistamine (sh kergliiklemise võimalused ristmikel)
2. Ristmike liikluskoormuse muutumine päeva lõikes – uuritava piirkonna liiklejate analüüs (jalakäijad, jalgratturid, mootorsõidukid)
3. Liiklusõnnetusandmete statistika kogumine ja analüüs antud piirkonnas - vaadeldava ala liiklusohutuse kaardistamine vastavalt Maanteeameti poolt tellitud ja Stratum OÜ poolt väljatöötatud metoodikale (kättesaadav: www.mnt.ee)
4. Olemasolevate liikluskorraldusvahendite kasutuse analüüs
5. Perspektiivse liiklusolukorra prognoos
6. Ettepanek alternatiivse(te)ks lahendusteks koos analüüsile toetuva ja visualiseeritud põhjendusega; Uuringut teostamiseks arvestatakse ja kasutatakse järgnevaid printsiipe, meetodeid ning tegevusi: 

2012
Liiklusohutus
Liikluskäitumise monitooring 2012

Liikluskäitumise monitooringut (LIMO) korraldab Maanteeamet regulaarselt alates 2001. aastast. Monitooringu läbiviimise põhimõtted töötati välja esimesel aastal ja järgnevatel aastatel on sama metoodikat järgitud.

2012. aasta liikluskäitumise monitooringu teemad olid:

1. Fooritulede nõuetest kinnipidamine sõidukijuhtide ja jalakäijate poolt
2. Suunamärguannete kasutamine
3. Jalakäijale tee andmine reguleerimata ülekäigurajal
4. Turvavöö kasutamine, peatoe kasutamine ja laste turvavarustuse kasutamine
5. Joobeseisundis juhtimine
6. Sõidukiirus asulateedel

2012
Teedeala
Erineva purustatud/ümardunud astmega killustike mõju segude deformatsioonikindlusele

Käesoleva uurimistöö eesmärk on vastavate katsete ja nende hilisema analüüsiga selgitada, kas erineva purustusastmega teradel on asfaltsegu deformatsioonile erinev mõju ja kui on, siis milline. Uurimistöös tuuakse välja seosed erinevate purustusastmetega terade osakaalu ning seotud kihtide deformatsioonide vahel. 

2011
Teedeala
Lubjakivifilleri ja tardkivitolmu mõju erinevused asfaltsegu deformatsiooni- ja veekindlusele

Käesoleva uuringu eesmärk on laboratoorsete katsetuste ning katseandmete hilisema analüüsiga välja tuua seosed erinevate peenosiste mõjust asfaltsegude omaduste muutustele.

2011
Teedeala
Kivimaterjali purunevuse silindris (GOST 8269) ja purunemiskindluse (EVS-EN 1097-2) tulemuste võrdlus

Vastavalt Maanteeameti tellimusele koguti Teede Tehnokeskuse laboratooriumis katsetatud kivimaterjali proovide katseandmed purunevuse silindris (GOST 8269) ja purunemiskindluse Los Angelese katse (EVS-EN 1097-2) kohta. Andmete kogumise eesmärk oli leida võimalik purunevuse silindris tulemuse (GOST 8269) sõltuvus kivimaterjali purunemiskindlusest (LA-st) (EVS-EN 1097-2)

Andmed on esitatud proovide kohta, kus katsetati nii purunevus silindris kui ka purunemiskindlus.

Iga proovi kohta on esitatud järgnevad andmed (juhul kui katseprotokollis oli esitatud):

 • Materjali liik (lubjakivi, dolomiit jne)
 • Materjali fraktsioon
 • Los Angelese katsetulemus ja katsefraktsioon
 • Purunevus silindris katsetulemus ja katsefraktsioon
2011
Teedeala
Töötlemata ümarpuidu veoks eriveona vajaliku muldkehade läbikülmumise ilmastikutingimuste ja erinevate teede kandevõime seose uuring

Käesolev töö „Töötlemata ümarpuidu veoks eriveona vajaliku muldkehade läbikülmumise ilmastikutingimuste ja erinevate teede kandevõime seose uuring“ on teostatud Maanteeameti tellimusel AS Teede Tehnokeskuse poolt. AS Teede Tehnokeskuse koostööpartneritena osalesid antud uurimistöö teostamisel eksperdid TTÜ Teedeinstituudist, Adek OÜ-st, Omikron Invest OÜ-st ja Inseneribüroo Vahter&Hendrikson OÜ-st. Uurimistöö lõppeesmärgiks on teha ettepanek Teede- ja sideministri 21. mai 2001. a määruse nr. 51 muutmise eelnõu koostamiseks. 

2011
Teedeala
Riigimaanteede ja sildade tugevdamise maksumuse hindamine tulenevalt 52t veoste aastaringse liikumise võimalusest

Käesoleva töö eesmärgiks on analüüsida, kui suuri investeeringuid vajab riigi teedevõrk selleks, et lubada riigiteedel 52-tonniste veokite piiranguteta liiklus. Eraldi analüüsitakse ülekaaluliste veoste (52 t) võimalike marsruutide [Lisa 1] tugevdamise maksumust. 

2011
Teedeala
Kohalike mineraalmaterjalide optimaalse kasutamise uuring Eesti teedemajanduses

Maanteeameti peadirektori käskkirja nr 133 (27.06.2006) p.5 järgselt peab ühekihiliste aluste ja aluste pealmiste kihtide ehitamisel teedel, mille liiklussagedus on suurem kui 8000 autot ööpäevas, kasutama tardkivikillustikku LA25. Teada on, et tardkivi on lubjakivist vastupidavamate omadustega koormuste, külmakindluse ja kloriidide suhtes ning nende koosmõjudele teekonstruktsioonides. Põhjamaades on alustes kasutusel olnud peamiselt tardkivikillustik ning selle vastupidavusega on neil senini head kogemused.

Eestis on probleemiks tardkivi kasutamisel vaid üks oluline asi – see ei ole kohalik materjal, mistõttu tuleb seda lähiriikidest importida. Importimine suurema elukallidusega põhjamaadest on seotud korduvate ümberlaadimistega, mis omakorda tõstab tardkivikillustiku maksumust veelgi. Iga ümberlaadimine suurendab samas ka optimaalsete segude segregeerumist, mida peab kvaliteedi jälgimisel arvestama. Lubja- ja tardkivikillustiku maksumuste erinevused võivad ulatuda kolmekordseks.

Seega on oluline teada saada, kas reaalses situatsioonis konstruktsioonis töötades on tardkivikillustik oluliselt vastupidavam, kui lubjakivikillustik, mistõttu oleks selle kasutamine kõrgema maksumuse korral õigustatud.  

2011
Teedeala
Pinnase mass-stabiliseerimisvõimaluste katselõigu uurimistöö III etapi lõpparuanne

Teede rajamisel tõstatub tehnoloogiline vajadus tugevdada tee muldkeha alla jäävad ebastabiilsed pinnased. Traditsiooniliselt on taolised pinnased välja kaevatud ja asendatud kõrgemakvaliteedilise stabiilse materjaliga.

Pinnaste asendamine tee-ehitusprojektide käigus on kujunemas tõsiseks keskkonnaprobleem. Üha raskem on leida eemaldatavale pinnasele sobivaid ladustamiskohti, et järgida ELi prügilate regulatsiooni nõudeid. Teisalt, eemaldatud pinnased tuleb asendada kõrgemakvaliteedilise materjaliga, mida sageli veetaksekaugelasuvatest maardlatest, tõstes oluliselt rajatava infrastruktuuri hinda.

Seetõttu on Maanteeametil tõstatunud vajadus uurida alternatiivseid, keskkonnale vähem kahju tekitavaid ning kuluefektiivseid pinnase kasutamise võimalusi.

Maanteeameti üheks eesmärgiks on minimeerida teehoiutöödega kaasnevaid kulutusi ja negatiivset mõju keskkonnale. Mõju on üldjuhul kõige suurem uue tee ehitamisel, kus pinnaste vahetamisele alternatiivsete meetmete väljatöötamine võib anda kõige suuremat efekti

2011
Keskkond
Kurna sademevee ekspertiisi aruanne

Töö eesmärgiks on sademevee alaste probleemide välja selgitamine ja võimalike lahenduste leidmine 2010. aastal valminud 2002/EE/16/P/PA/009 Kurna eritasandilise ristmiku tehnilise projekti osas, arvestades nii tekkivate sademetevete koostist ja mõju keskkonnale ning erinevaid kogumis- ka puhastamisvõimalusi.

Käesolev eksperthinnang on koostatud Maanteeameti tellimusel, tellija esindajaks on Maanteeameti planeeringute osakonna peaspetsialist Rein Kallas. Töö tehti AS Mavese poolt koostatud ekspertgrupi poolt koosseisus Madis Metsur, Indrek Tamm, Ain Lääne ja Kalev Raadla (PB Maa ja Vesi). 

2011
Liiklusohutus
Liiklusohutus laste ja nende vanemate seas, mai 2011

Laste liiklusohutuse uuringut on TNS Emor Maanteeameti tellimusel korraldanud 2006.aastast. Ka seekord on uuringu põhieesmärk teada saada laste hinnang enda ja vanemate käitumisele helkuri, turvavöö ja kiivri kasutamisel, millised on neis aastagatoimunud muutused.


Kiivri kasutamise kohta küsime lastelt 2011.a sügisel, st vahetult pärast rattahooaega.


Kevadise uuringu käigus keskenduti järgmistele teemadele: helkuri kandmine laste ja nende vanemate seas turvavöö kinnitamine autoga sõites nii laste kui nende vanemate puhul.

2011
Liiklusohutus
Liiklusohutus laste ja nende vanemate seas, oktoober 2011

Uuringu põhieesmärgiks oli teada saada laste hinnangud kiivri kandmisele jalgrattasõidul - kui suur osa lastest kiivrit kannab ning kui paljudel kannavad kiivrit vanemad. Samuti vaadata toimunud muutusi hoiakutes aastatagusega võrreldes. 

2011
Liiklusohutus
Jalakäijate ja autojuhtide käitumine vöötrajal 2011

Liiklejate uuringu põhieesmärk oli hinnata liiklejate käitumist Tallinnas ja Tartus. Selleks korraldas TNS Emor küsitluse autojuhtide ja jalakäijate seas Tallinnas ja Tartus. Aruandes on uuringutulemusi võrreldud eelnevate aastate samalaadsete uuringutega.

Uuringu peamised teemad olid järgmised:

 • autojuhtide käitumine vöötradadel ja kiiruspiirangust kinnipidamine
 • Liiklusohutuskampaania märkamine, hinnang sellele, kuivõrd mõjutas kampaania liiklejate käitumist ning kuivõrd aktiivselt üleskutset järgiti
 • Liiklejate suhtumine piirkiiruse vähendamisse kesklinnas.
2011
Liiklusohutus
Autojuhtide riskiv liikluskäitumine

 Uuringu peamised eesmärgid:

Psühholoogilise sekkumise (loeng „Impulsiivne käitumine liikluses“, tagasiside psühhomeetriliste testide ja v-MAO aktiivsuse kohta) kaugmõju väljaselgitamine:

a) sõltuvalt sotsiaal-demograafilistest, bioloogilistest ja isiksuslikest teguritest
b) sõidukijuhtide riskikäitumise küsimustikes raporteeritud riskide kaudu
c) tegeliku liikluskäitumise põhjal (liikluskäitumist kajastavate andmebaaside alusel)
d) seoses liiklusohutuskampaaniate tajumisega
e) sõltuvalt riskikalduvuse bioloogiliste markeritest (v-MAO aktiivsus, 5-HTTLPR, MAOA-VNTR, NOS1 ex1f-VNTR polümorfismid ja võimalikud uued markerid)

2011
Liiklusohutus
Autopargi läbisõit Eestis 2010. aastal vahearuanne
 • Autopargi läbisõit maanteedel ja linnatänavatel
 • Juriidiliste isikute sõidukite läbisõit statistikaameti andmetel
 • Liiklusohutuse suhtenäitaja
   
2011
Liiklusohutus
Sõidukiiruse teemalise küsitlusuuringu tulemused 2011

Maanteeameti tellimisel viidi 2011. aasta augustis läbi "Sõidukiiruse teemaline küsitlusuuring", mille eesmärgiks on teada saada sõidukijuhtide suhtumist ja hoiakuid sõidukiiruse ületamise ja liikluskäitumise kohta. Käesolevas aruandes on toodud küsitlusuuringu peamised tulemused.

Küsitluse viis läbi Valikor Konsult OÜ 2011. aasta augustis ja uuringuandmete analüüs teostati septembris. 

2011
Liiklusohutus
Jalgratturikiivri kandmine elanike poolt 2011

Uuringu põhieesmärk oli välja selgitada Eesti elanikkonna suhtumine jalgratturikiivri kandmisse ning elanike tegelik käitumine selles osas.

2011
Liiklusohutus
Turvavööde kinnitamine Eesti elanike seas 2011

Uuringu põhieesmärk on välja selgitada Eesti elanikkonna suhtumine turvavöö kinnitamisesse ning elanike tegelik käitumine autoga sõites.

2011
Teedeala
Muldkehade läbikülmumise ilmastikutingimuste ja erinevate teede kandevõime seose uuring I etapp

Vastavalt Maanteeameti ja AS Teede Tehnokeskuse vahel augustis 2010. aastal sõlmitud töövõtulepingu I etapi tööde kirjeldusele paigaldas AS Teede Tehnokeskus Eesti erinevatesse piirkondadesse teekonstruktsiooni niiskusrežiimi ja temperatuuri muutuste jälgimiseks vajalikud seadmed - ühe  Percostation mõõtejaama ja kuus vertikaalset temperatuuriandurit.

Nimetatud töö eesmärgiks on luua mõõteseadmete võrgustik, mille abil oleks võimalik saada teavet ja teostada uuringuid teekonstruktsiooni külmumise ja
sulamise protsesside ning nendest tingitud teekonstruktsiooni niiskusrežiimide ja kandevõime muutuste kohta Eesti ilmastikulistes tingimustes. Pikemas perspektiivis on eesmärgiks antud mõõteseadmetega kogutud mõõtmistulemuste alusel välja töötada juhendmaterjal eriveoste (ülekaaluliste veoste)  teostamiseks Eesti teedevõrgul talvistes tingimustes.

2010
Teedeala
Rahulolu suviste teeoludega (suvi 2010) aruanne Eesti Uuringukeskus

Uuringu eesmärk oli kaardistada sõidukijuhtide rahulolu riigimaanteede 2010. aasta suviste teeoludega ning võrrelda saadud tulemusi varasematel aastatel (2006, 2008 ja 2009) läbi viidud analoogsete uuringute tulemustega.

Eesmärk oli koguda andmeid järgmistes valdkondades: sõidukijuhtide hinnangud riigimaanteede suvistele sõiduoludele (sh hinnang sõiduoludele erinevates maakondades, hinnang suviste hooldustööde korraldusele ja ettepanekud suvehoolduse paremaks korraldamiseks), hinnangud sõiduolude kohta käiva info jagamise ja kasutamise kohta (hinnangud teederemondi alase teabe jagamise operatiivsusele, Maanteeameti teeolude lingi kasutamissagedus ning ettepanekud paremaks info edastamise korraldamiseks) ja mõnedele päevakajalistele küsimustele (näiteks riigimaanteedel liiklemise kohta 2010. aasta augustitormide ajal).

2010
Teedeala
Katsemetoodika koostamine lisandfilleri osakaalu määramiseks asfaltsegudes

Uurimistöö eesmärk on selgitada, kuidas muutuvad täitematerjali peenfraktsioonide ja filleri omadused asfaldisegude tootmise ja ekstraheerimise tagajärjel ja teha kindlaks, kas filleri osakaalu asfaltsegus on võimalik hinnata teatud tingimustel kaudselt, pärast ekstraheerimist. Seoste olemasolul töötada välja katsemetoodika lisandfilleris osakaalu määramiseks asfaltsegudes.

2010
Teedeala
Ülekaaluliste (52 tonni) veoste võimalike marsruutide kaardistamine riigimaanteedel

Eestis on raskeveokite teema olnud juba mõnda aega aktuaalne, mitte niivõrd Eestit läbiva, Euroopa mõistes, suhteliselt väikese transiitkaubavoo tõttu (joonis 1), vaid pigem seoses kohaliku metsamajanduse arenguga. Seega on meie olukord raskeveokite vallas pigem sarnane Soome ja Rootsiga aga mitte niivõrd ülejäänud Euroopa Liiduga, kus raskeveokite kaubavood ei mahu juba füüsiliselt eriti hästi enam ära suurtele teedele ning on ummikute ja suurte autokolonnide osalisteks põhjustajateks jms.

Teadaolevalt ei ole ükski riik päevapealt lihtsalt otsustanud üle minna raskete (52-60t) ja pikkade veokite lubamise teed, vaid on eelnevalt teostanud põhjalikud konstruktsiooniolukordade kaardistused, ning nendel baseeruvad põhjalikud tasuvusarvutused, siis seetõttu on ka käesoleva aruande eesmärk luua suhteliselt lühikese ajaga ning olemasoleva informatsiooni baasil kiire ülevaade Eesti põhi- ja tugimaanteede konstruktsioonide tugevusolukorrast, et oleks lihtne aru saada kas maanteevõrgustik on juba piisavalt tugev moodustumaks ühtset, raskeliiklust (52-60t) kandvat võrgustikku või mitte.

2010
Teedeala
Katsemetoodika koostamine sidumata segust alusekihi mineraalmaterjalist proovivõtuks uurimistöö aruanne

Uurimistöö eesmärk on selgitada, kuidas muutuvad sidumata segudest (ridakillustikust) killustikusegude omadused tee-ehitusprotsessis ning, toetudes teiste riikide ja uuringu tulemustele, töötada välja valmis killustikalusest proovivõtu metoodika.

2010
Teedeala
Katsemetoodika sidumata segust alusekihi mineraalmaterjalist proovivõtuks

Käesolev metoodika määratleb meetodid täitematerjali proovide võtmiseks sidumata segudest (nt. Eesti standardi EVS-EN 13285:2007) ehitatud katendi kihist.

Proovivõtu eesmärgiks on saada valmis (tihendatud) alusekihi materjali terastikulist koostist iseloomustav proov kuid proovivõtt on kasutatav ka valmis alusekihi materjalide muude omaduste määrangute eesmärgil, samuti proovivõtuks tihendamata kihist. 

2010
Teedeala
Kohalike mineraalmaterjalide optimaalse kasutamise uuring Eesti teedemajanduses

Käesoleva uurimistöö üldine eesmärk on täpsustada kohalike materjalide optimaalsed kasutuspiirid aluste ehituses. Uurimistöö konkreetne eesmärk on kaardistada tänane olukord paekillustike kasutamisel aluste ehituseks, luues aluse pikemaajalise uuringute kava väljatöötamiseks. 

2010
Teedeala
Sildade ülevaatus väljatöötatud BMS alusel, aastatel 2010-2013

Antud aruanne võtab kokku sildade ülevaatuse teenuse osutamise raamlepingu 2010-2013 raames esimesel aastal teostatud tööd. Tööde tellijaks on Maanteeamet ja teostajateks AS Teede Tehnokeskus. Alltöövõtjana on sildade ülevaatused 2010. aastal teostanud OÜ Omikron Invest silla ekspert Taavi Kolts.

Aastatel 2005-2007 teostati esimest korda Eesti kõikide riigimaanteedel asuvate sildade ülevaatus ja BMS-analüüs ühtsete põhimõtete alusel. Käesoleva neljaaastase raamlepingu eesmärgiks on teostada järjekordne riigimaanteede sildade ülevaatus selleks, et teada saada aastate jooksul toimunud muudatused sildade seisukorras ning täpsustada järgnevate aastate sildade remondi- ja korrashoiutööde plaane.

2010
Teedeala
Teekatendi üksikute kihtide elastsusmoodulite mõõtmine ja nende alusel kandevõime parameetrite välja töötamine

Antud uurimistöö eesmärgiks on saada ühesuguse konstruktsiooniga ja samaaegselt ehitatava teelõigu kahe erinevat tüüpi killustikuga aluskihti (fraktsioneeritud killustikust ja optimaalse terastikulise koostisega killustikusegust kihi) võrreldavad elastsusmooduli parameetrid teostades mõõtmised üheksal teelõigul kahes ristlõike punktis (mõlema sõidusuuna keskel) sammuga 5-12 m igal teelõigul 15-s ristlõike punktis, igas ristlõike punktis kaks mõõtmist (mõlemal sõidurajal).  

2010
Teedeala
Gilsoniidi ja temperatuuri alandavate lisanditega asfaltbetoonsegude katsetamine

Uuringu eesmärgiks on gilsoniidi ja temperatuuri alandavate lisandite kasutamise otstarbekuse hindamine asfaltsegude valmistamisel ja paigaldamisel.

2010
Liiklusohutus
Jalakäijate ja autojuhtide käitumine vöötrajal 2010

Liiklejate uuringu põhieesmärgiks oli hinnata liiklejate käitumist Tallinna ja Tartu kesklinnas. Selleks korraldas TNS Emor küsitluse autojuhtide ja jalakäijate seas Tallinnas ja Tartus. Aruandes on uuringutulemusi võrreldud eelnevate aastate samalaadsete uuringutega.

Uuringu peamised teemad olid järgmised:

 • autojuhtide käitumine vöötradadel ja kiiruspiirangust kinnipidamine;
 • liiklusohutuskampaania märkamine, hinnang sellele, kuivõrd mõjutas kampaania liiklejate käitumist ning kuivõrd aktiivselt ülekutset järgiti;
 • liiklejate suhtumine piirkiiruse vähendamisesse kesklinnas.
2010

Lehed