Uuringud

Valdkond Kirjeldus Aasta Failid
Liiklusohutus
Liiklusõnnetuste asukoha määratlemise pilootprojekti laiendamine kogu Eestile

Töö esimeses etapis tutvustati erinevaid asukoha määramise tehnoloogiaid ja võrreldi nende kasutamise aspekte. 2003. aasta suvel teostati pilootprojekti käigus kasutatud tehniliste lahenduste rakendamise ülevaade ja kavandati ettepanekud selle süsteemi laialdasema kasutuse kohta. 

2003
Liiklusohutus
Automaatse kiirusjärelevalve projekti rakendamiseks eelduste uurimine

Tänase seisuga on suuremahulise automaatjärelevalve rakendamine paljudes riikides, sealhulgas ka Eestis, piiratud eelkõige kahel põhjusel:

 • tehnilised ja finantsilised võimalused on teataval määral piiratud;
 • seadusandlikud põhjused, mis ei võimalda rikkumist tulemuslikult menetleda.

Uuringus keskendutaksegi automaatse kiirusjärelevalve projekti rakendamise eelduste uurimisele.

2003
Liiklusohutus
2002.aastal Eestis toimunud inimkannatanutega liiklusõnnetuste statistika (inglise keeles)

An overview of the traffic safety situation.

2003
Liiklusohutus
Autopargi läbisõit Eestis 2002.aastal, lõpparuanne

Käesolev aruanne on Maanteeametiga sõlmitud lepingu teine etapp, mis sisaldab ülevaadet autoomanike küsitluse tulemusel saadud informatsioonist. Siin analüüsitakse autoregistris arvel oleva autopargi muutusi ja autopargi esindatust valimis.

2003
Liiklusohutus
Autopargi läbisõit Eestis 2002.aastal, vahearuanne

Käesolev aruanne on Maanteeametiga sõlmitud lepingu esimene etapp, mis sisaldab läbisõidu määramist maanteedel ja linnades tuginevalt liiklusloenduse andmetele ning omaette teemadena: juriidilise isiku läbisõitu (statistikaameti andmetel) ja liiklusohutuse suhtenäitajaid.

2003
Liiklusohutus
Fooriprogrammide ja -parameetrite mõju liiklusohutusele, 1.etapp

Uurimistöö eesmärgiks on:

 •  selgitada välja liiklusohutuslik olukord foorjuhitavatel ristmikel ja määrata selle olukorra peamised põhjused,
 • täpsustada ja vajadusel välja töötada fooriprogrammide projekteerimisel kasutatavaid põhiparameetreid;
 • koostada juhendi makett, mis peaks määrama kindlaks fooriprogrammide projekteerimisel kasutatavate parameetrite piirid ja rakendustingimused selliselt, et oleks tagatud maksimaalne ohutus.

Käesoleva uurimistöö 1.etapi aruanne annab üldise ülevaate käsitletavast teemast, ülevaate foorjuhitavatest ristmikest ja neis kasutatavatest parameetritest foorjuhitavatel ristmikel, viimase kolme aasta jooksul aset leidnud liiklusõnnetuste üldise analüüsi suuremate Eesti linnade- Tallinna ja Tartu- andmete baasil ja ülevaate foorjuhtimist sätestavatest norm-dokumentidest.

2003
Liiklusohutus
Rehvide sõidu- ja keskkonnaohtlikkuse uuring

Käesoleva töö eesmärgiks on uurida Eestis enamkasutatavate sõiduautode suverehvide olulisemaid, sõiduohutust ja keskkonda mõjutavaid tehnilisi näitajaid. Uuringu rehvivalimisse valiti nii soodsa hinnaga pakutavaid vähemtuntud tootjate rehve, kui ka tuntud tootjate eeldatavalt kõrge kvaliteediga rehve. Antud uurimustöös keskenduti kuuele suverehvikomplektile mõõduga 195/65 R15, mille hind varieerus 640...1350 kroonini.

2003
Liiklusohutus
2003
Liiklusohutus
Eakad liikluses

Antud uurimistöö käigus on analüüsitud eakate inimestega toimunud liiklusõnnetusi Eestis, määratud kindlaks valupunktid ning töötatud välja soovitused, mida peaksid liikluskorralduse kavandamisega ja liiklusohutusega tegelevad isikud arvestama vähendamaks eakatega toimunud liiklusõnnetusi. Selle töö tegemisel on arvestatud ka varasemate uurimistööde tulemusi ning teiste riikide kogemusi. 

2003
Liiklusohutus
Jalakäijahelkuri kasutamine elanike poolt

Uuringu eesmärk oli selgitada:

 • erinevate elanike gruppide suhtumine helkuri kandmise vajalikkusesse nii enda kui laste puhul;
 • helkuri tegelik kandmine nii täiskasvanute kui laste puhul ning eelistatud helkuri tüüp;
 • helkuri kasutamise kohta läbi viidud reklaamikampaania märkamine, sõnumi teadvustamine;
 • hinnanguid helkuri kandmist soodustavatele abinõuetele.
2003
Liiklusohutus
Liiklejate hoiakud vöötradade suhtes

Uuringu eesmärk oli andi ülevaade antud teemadest:

 • autojuhtide käitumine reguleerimata ülekäiguradadel;
 • suhtumine jalakäijate ohutust suurendavatesse meetmetesse;
 • liiklejate suhtumine reguleerija tegevusse vöötradadel;
 • suhtumine jalakäijatele vöötrajal tee andmise meeldetuletamisse meedias;
 • liiklusohutuskampaania "Lase inimene üle tee!" märkamine ning selle mõju autojuhtide käitumisele;
 • liiklejate suhtumine liikluskiiruse vähendamisse kesklinnas.
2003
Liiklusohutus
Turvavahendite kasutamine autodes 2003

Käesoleva töö eesmärgiks on kindlaks teha turvavööde ja laste turvavarustuse kasutustase Eesti liikluses osalevates autodes. Antud uurimus tugineb 1999., 2000, 2001 ja 2002. aastal Eestis teostatud uuringutele ning sisaldab lisaks aastal 2003 saadud turvavarustuse kasutustaseme tulemustele ka võrdlust eelmiste aastate vastavate näitajatega. Uurimustöö põhineb liikluses osalevate sõidukite vaatlusel. Vaatlused on teostatud kolmes erinevas piirkonnas: Tallinnas, Viljandis ja asulavälistel teedel.

2003
Liiklusohutus
Turvavööde kasutamine elanike poolt

Uuringu eesmärk oli selgitada turvavööde kasutamist sõiduautodes, põhjusi, miks turvavööd reeglina ei kinnitata ning hinnata turvavöö kasutamisele suunatud kampaania märkamist. Samuti vaadati elanike hinnanguid politsei tööle turvavööde kontrollimisel.

Analoogset uuringut viiakse läbi neljandat korda ning tulemused on esitatud võrdlevalt eelmiste aastate uuringutega. 

2003
Liiklusohutus
Juhtide käitumisuuring raudteeülesõidukohtadel

Antud uurimistöö eesmärgiks on sõidukijuhtide käitumise uurimine raudteeületuskohtadel ja selle iseloomustamine väljatöötatud kvalitatiivsete näitajate alusel. Töö on järjeks analoogilistele uurimistöödele, mis tehti 2001 ja 2002 aastal.

2003
Liiklusohutus
Liikluskäitumise monitooring

Käesolev aruanne on liikluskäitumise monitooringu (lühidalt LiMo2003) 2003.aastal läbi viidud projekti lõpparuandeks.

Ka käesolev uuring järgib võimalikult maksimaalsel määral varasemate uuringute metoodikat ja teostamise põhimõtteid, kusjuures selle peamiseks eesmärgiks on anda usaldusväärne võrdlus eelmise aasta uuringuga, määramaks trende.

LiMo2003 projekt jagunes kaheks põhiosaks:

 • elanike küsitlus (liiklejate hinnangu saamiseks) liikluskäitumise üksikute alateemade kohta;
 • välivaatlused tänavatel ja maanteedel, liikluskäitumise tegeliku olukorra selgitamiseks.
2003
Liiklusohutus
Kiiruste monitooring Eesti linnades 2003.a.

Käesoleva töö eelmises osas uuriti kiirusmonitooringu läbiviimiseks vajaliku metoodika ja seadmete kasutamist. Pilootprojekti käigus otsustati, et GPS-seadme ja kaasaskantava arvutiga on võimalik saada piisav hulk informatsiooni. 2003. aasta sügisel viidi läbi täies mahus mõõtmised pilootprojektis antud marsruutidel.

2003
Liiklusohutus
Riskeeriv käitumine liikluses ja isiksuseomadused, nende seos bioloogilise markeri monoamiinide oksüdaasi (MAO) aktiivsusega

Uuringueesmärkideks on:

 • Võrrelda kiiruse ületamise pärast politsei poolt korduvalt kinni peetud isikute isiksuseomadusi, kognitiivseid stiile ja sotsiaaldemograafilisi näitajaid kontrollrühma ja harva kinnipeetutega.
 • Võrrelda ensüümi monoamiinide oksüdaasi (MAO) aktiivsust kiirust ületanud juhtidel teiste rühmadega.
2003
Liiklusohutus
Kiiruste monitooring maanteedel 2003

Käesoleva lõpparuande eesmärgiks on anda ülevaade uurimustöö "Kiiruste monitooring Eesti maanteedel 2003. aastal" kulgemisest. Lisatud on ka mõned illustreerivad tabelid ja graafikud võrdlemaks 2003. aasta suviseid kiirusi 2002, 2001, 2000 ja 1999. aasta sama perioodi mõõtmistulemustega. 

2003
Teedeala
Teekatendite erinevate dimensioneerimismetoodikate võrdlus

Uurimistöö sisuks ja eesmärgiks on:

 • Võrrelda erinevaid teekatendite dimensioneerimise metoodikaid, teostada võrdlevad arvutused samade lähteandmetega, erinevate tulemuste puhul selgitada erinevuste põhjused.
 • Leida sobiv metoodika FWD mõõtmistulemuste kasutamiseks katendi kandevõime hindamiseks ja projekteeritava katendi dimensioneerimiseks. Leida arvutusmetoodika FWD mõõtmistulemuste alusel katendi üldise elastsusmooduli arvutamiseks nii, et saadud tulemused oleksid võrreldavad VSN 46-83 metoodikaga arvutatuga.
 • Hinnata Eestis kasutatavate teedeehitusmaterjalide tugevuskarakteristikute (määratud VSN 46-83 metoodikaga) sobivust kasutamiseks teiste riikide dimensioneerimismetoodikates, mittesobivuse korral leida põhjused.
 • Hinnata VSN 46-83-e sobivust võrreldes teiste riikide arvutusmetoodikatega.
 • Teha konkreetsed ettepanekud täiendavate uuringute teostamiseks, mis on vajalikud teekatendite sobiva dimensioneerimismetoodika kasutusele võtmiseks Eestis ning selleks vajaliku andmebaasi (liikluskoormus ja materjalide ja pinnaste omadused) loomiseks. 
2002
Teedeala
Teekattel esineva roopa kuju, asukohaa ja tegeliku sügavuse määramine ning saadud tulemuste võrdlus

Käesolev teadustöö on teostatud AS Teede Tehnokeskuse poolt Maanteeameti tellimusel. Teadustöö eesmärgiks on uurida tee põikprofiilil esinevat roobast. Töö hõlmab roopa sügavuse määramist käsitsi ja seadmega Roobas_Roadmaster ning saadud tulemuste omavahelist võrdlust, roopa asukoha määramist tee põikprofiilil, vasakus ning paremas rattajäljes asuva suurima roopa sügavuse vahekauguse määramist, erinevate parameetrite mõju roopa asukohale, selle tekkele ja mõõtmistulemustele ning vajalike täiendusettepanekute tegemist seadmele Roobas Roadmaster ja mõõtmiste teostamisele. 

2002
Teedeala
Teekasutajate kulutused - liiklejate küsitluse kokkuvõte

Koduküsitluse eesmärgiks oli koguda andmeid eraisikute sõidukite kasutamisega kaasnevatest kulutustest. Uuritavate teemade hulka kuulusid kasutuskuludest kütuse- ja määrdeainekulud, remondi- ja hoolduskulud, kulud kindlustusele, parkimisele ja garažeerimisele, kulud rehvidele ning muud kulud (näiteks kohalik automaks Tallinnas). Küsitlus oli suunatud otse sõidu- ja pakiautode kasutajatele. 

2002
Teedeala
Riigimaanteede katete seisukord 2002 aastal

Aruanne “Eesti riigimaanteede katete seisukord 2002 a.” on koostatud Maanteeameti tellimusel AS Teede Tehnokeskuse PMS-grupi poolt. Aruandes toodud tulemused põhinevad alates 1995 a. tehtavatel süstemaatilistel riigimaanteede teekatete seisukorra mõõtmistulemustel.

2002
Keskkond
Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteeäärse pinnase raskemetallidega (Pb, Cd, Hg) saastatuse taseme hindamine

Käesolev töö oli suunatud transpordivahendite poolt viimaste aastakümnete jooksul põhjustatud Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa maanteeäärse pinnase raskemetallidega (Pb, Cd, Hg) saastatuse taseme selgitamisele.

 

2002
Teedeala
Liiklussageduskõverad tugimaanteedel

Käesolevas töös on vaatluse alla võetud tugimaanteede liiklusloenduspunktide andmed. Andmebaasiks on võetud põhiosas 2000.-st aastast pärinevad loendusandmed ning detsembrikuu algandmetena on kasutatud osaliselt 1999.–st aastast pärit loendusandmeid. Andmebaasi valiku põhjuseks on 2000.-st aastast töötluseks piisava andmekogumi olemasolu. Liiklusloendusandmed on kogutud kasutades firma Diamond Traffic Productsi poolt valmistatud, teekattes paiknevate induktiivanduritega varustatud automaatliiklusloendureid Unicorn ja Pegasus.

2001
Teedeala
Sildade hüdroisolatsiooni ja kaitsekihi lahenduste võrdlus

Käesoleva uurimustöö eesmärgiks on välja selgitada Eestis kasutatud ja kasutatavad hüdroisolatsiooni ja selle kaitsekihi lahendused ning võrrelda neid Põhjamaades kasutatavate hüdroisolatsioonisüsteemidega.

1999
Teedeala
Otta pindkatete kasutamise juhend

Käesoleva trükise kaks põhieesmärki on:

 • anda valmis, praktiline soovitus inseneridele ja tehnikutele, kes projekteerivad ja teostavad bituumenpihustusega töid;
 • üldistada Otta pindkatete globaalse kasutamise 25 aasta kogemusi, andes tehnilisi tõendusmaterjale ja majanduslikke õigustusi tõestamaks, et Otta pindkatted ei oma muid piiranguid kui teised pihustatud bituumeniga katted.
1999

Lehed