Uuringud

Valdkond Kirjeldus Aasta Failid
Keskkond
Jõhvi-Tartu-Valga maantee (T-3) Jõhvi-Mustvee vahelise lõigu km 0-71,0 loomaohtlikkuse hinnang

Loomaohtlikkuse hinnang T3 Jõhvi-Tartu-Valga maantee Jõhvi-Mustvee (KM 0-71) vahelisel lõigul ning loomaläbipääsude ja -tarade vajaduse välja selgitamine. Eksperdid: Kaile Peet, Kuido Kartau (OÜ Hendrikson & Ko).

2008
Keskkond
Jõhvi-Tartu-Valga maantee (T-3) Jõhvi-Tartu lõigu eluslooduse seire

Eluslooduse seire Raadna, Põrvetu ja Kobratu loomaläbipääsude juures T3 Jõhvi-Tartu-Valga maanteel. Ekspert: Kaile Peet (OÜ Hendrikson & Ko)

2008
Teedeala
Kiudainelisandiga asfaltbetoonisegude katsetamine

Käesoleva projekti eesmärgiks on uurida Hiina päritolu kiudainelisandi mõju asfaltbetooni kvaliteedinäitajatele. Teaduskirjanduses on viiteid sellest, kuidas Hiinas on saavutatud paremad asfaltbetooni kvaliteedinäitajad vähendades teekattematerjali voolavust ja parandades külmakindlust. Et Eestis on mõlemad probleemid vägagi olulised, raskeliikluse all vajuvad teekattesse roopad ja kate mureneb vähese külmakindluse tõttu, siis on Tellija otsustanud uurida, kas Hiinas kasutatud kiudaine võiks anda efekti ka meie tingimustes. 

2007
Teedeala
FWD mõõtmistulemuste alusel arvutatud parameetrite SCI, BDI ja BCI kasutamine teekatendi seisukorra hindamisel, lõpparuanne

Uurimistöö põhieesmärgiks on määrata teekonstruktsiooni seisukorda iseloomustavate näitajate SCI, BDI ja BCI lubatavad piirväärtused ja seosed teiste teekatte seisukorra andmetega.

2007
Teedeala
Sõidutee roopa sügavuse mõõtmistulemuste kasutamine

Tulenevalt Eesti majanduse arengutempo pidevast kasvust, kasvab ka maanteedel liiklussagedus, mis omakorda asetab täiendavaid nõudeid teekatete kulumiskindlusele. Põhiline andmeliik, mis võimaldab teekatete kulumise jälgimist on roopa sügavus. Teekatte roopa sügavuse andmete kasutamiseks peab nende mõõtmispõhimõtetest ning mõõtmistulemustest omama head ülevaadet.

2007
Teedeala
Liikluse baasprognoos Eesti riigimaanteedele aastaks 2040, lõpparuanne

Käesolev uurimistöö on koostatud Maanteeameti tellimusel ja selle eesmärgiks on eelkõige hinnata kõige üldisemalt eeldatavate liiklusmahtude muutusi lähiaastatel regioonide lõikes. Analoogilisi töid on koostatud korduvalt varemgi, kuid need olid mõeldud pigem abiks projekteerijatele. Liiklusvoogude muutumise analüüsid ja projekteerimispraktika on paraku tõestanud, et nende prognooside tulemuste kasutamine teeprojekti koostamisel osutus sobimatuks. Üheks olulisemaks põhjuseks oli see, et prognoose on tehtud korraliste liiklusloenduste andmetele tuginevalt, kuid korraliste loenduste puhul liialt pikkade lõikude iseloomustamiseks vaid üht liiklussagedust. Kui tõesti võrreldaval maanteelõigul sõiduauto liikluse kasv oligi suhteliselt lähedane prognoositule, siis raskeliikluse kasv osutus üldjuhul prognoositust märksa kiiremaks, pärast 2000. aastat sageli isegi kiiremaks kui sõiduauto liikluse kasv.

2007
Teedeala
Pinnaste mass-stabiliseerimisvõimaluste uuring

Uurimistöö spetsiifiliseks eesmärgiks on saada esmane ülevaade pinnase massstabiliseerimise võimalustest Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee uuel teetrassil asuva Võõbu-Mäo lõigu näitel, kus asuvad teadaolevalt turbamassiivid ja pinnased, mis tuleksid teeehituse käigus teisaldada.

2007
Liiklusohutus
Ringristmike kasutuspraktika analüüs ja soovitused nende rajamiseks

Töös on uuritud ringristmikute mõju liiklussüsteemile.

2007
Liiklusohutus
Liikluskasvatuse uurimus aastal 2007

Käesoleva töö „Liikluskasvatuse uurimuse läbiviimine aastal 2007” eesmärgiks on välja selgitada koolides läbiva teemana teostatava liikluskasvatuse osa käsitlemine. Töö teostati kolmes etapis. I etapis oli vajalik leida kooli kodulehelt infot liikluskasvatuse kui läbiva teema käsitlemise kohta õppekavas, leida üldtööplaanist klassivälised ja huvialategevused, kus on kajastatud liikluskasvatusalane tegevus ning info leidmine jalgratturite, mopeedijuhtide, mootorsõidukijuhtide koolituse ja eksamineerimise kohta. II etapi ülesandena koostati ja saadeti koolidele küsimustik eeltoodud teemat käsitleva info saamiseks ning analüüsiti saadud andmeid kooliastmeti. Kolmandas etapis analüüsiti I ja II etapis saadud andmeid maakonniti ja üldhariduskoolide kaupa. Iga etapi uurimustulemuste kohta koostati aruanne. 

2007
Liiklusohutus
Liikluskäitumise monitooring

Liikluskäitumise monitooringu (LIMO) projekti algatas Maanteeamet 2001.aastal ja see oli tollal esimeseks katseks saada usalduslik ülevaade liikluskäitumise aspektidest Eestis. 2001.a. projekti käigus töötati välja monitooringu läbiviimise metoodika, viidi läbi pilootuuring ning esitati esimene aruanne. 2007.a. viidi läbi täiemahuline, väga paljus eelnevaga sarnanenud uuring, kusjuures selle peamiseks eesmärgiks oli võrrelda käesoleva aasta tulemusi eelmistel aastatel saaduga.

2007. aasta uuringu vaatluste osa hõlmab järgmiseid liikluskäitumise valdkondi:

 • Fooritulede nõuetest kinnipidamine sõidukijuhtide ja jalakäijate poolt;
 • Suunatulede kasutamine sõidukijuhtide poolt;
 • Jalakäijatele tee andmine reguleerimata ülekäigurajal;
 • Turvavööde ja laste turvavarustuse kasutamine;
 • Joobes sõidukijuhtimine;
 • Sõidukiirus ja pikivahed maanteedel. 
2007
Liiklusohutus
Jalakäijahelkuri kasutamine elanike seas

Uuringu eesmärk oli selgitada:

 • erinevate elanike gruppide suhtumine helkuri kandmise vajalikkusesse nii enda kui laste puhul;
 • helkuri tegelik kandmine nii täiskasvanute kui laste puhul;
 • helkuri kasutamise kohta läbi viidud reklaamikampaania märkamine, sõnumi teadvustamine.
2007
Liiklusohutus
Autopargi läbisõit Eestis 2006.aastal

Käesolev aruanne on Maanteeametiga sõlmitud lepingu nr 7030 esimene etapp, mis sisaldab läbisõidu määramist maanteedel ja linnades, tuginevalt liiklusloenduse andmetele ning omaette teemadena: juriidilise isiku sõidukite läbisõitu (statistikaameti andmetel) ja liiklusohutuse suhtenäitajaid.

2007
Liiklusohutus
Liiklejate hoiakud vöötradade suhtes

Uuringu eesmärgiks oli anda ülevaade järgmistest teemadest:

 • autojuhtide käitumine reguleerimata ülekäiguradadel;
 • suhtumine jalakäijatele vöötrajal tee andmise meeldetuletamisesse meedias;
 • liiklusohutuskampaania "Lapsed on linnas tagasi, targem võtab hoo maha!” märkamine ning selle mõju autojuhtide käitumisele;
 • liiklejate suhtumine liikluskiiruse vähendamisse kesklinnas.  
2007
Liiklusohutus
Jalgratturikiivri kandmine laste ja nende vanemate seas

Uuringu põhieesmärgiks oli saada teada jalgratturikiivri kandmise harjumus jalgrattaga sõites laste kui ka nende vanemate poolt.

2007
Liiklusohutus
Jalgratturikiivri kandmine elanike poolt

Uuringu eesmärk oli teada saada:

 • jalgratturite suhtumine jalgratturikiivri kandmise vajalikkusesse nii täiskasvanute kui ka laste puhul;
 • jalgratturikiivri kandmine jalgrattaga sõites;
 • jalgratturikiivri kasutamist propageeriva reklaamikampaania märkamine ja hinnang kampaania vajalikkusele.
2007
Liiklusohutus
Liiklusohutus laste ja nende vanemate seas

Uuringu põhieesmärgiks oli saada teada laste hinnang enda ja vanemate käitumisele erinevates situatsioonides ning millised on neis aastaga toimunud muutused


Uuringu käigus keskenduti järgmistele teemadele:

 • helkuri kandmine laste ja nende vanemate seas;
 • turvavöö kinnitamine autoga sõites nii laste kui nende vanemate puhul.
2007
Liiklusohutus
Turvavööde kasutamine elanike poolt 2007

Ajavahemikul 21.-28. märts ja 4.-11. aprill 2007 aastal viis TNS Emor Omnibuss-küsitluse raames läbi uuringu Eesti elanike hoiakute ning tegeliku käitumise kohta sõiduautode turvavööde kasutamise suhtes.

Uuringu eesmärk oli selgitada turvavöö kinnitamine autoga sõites, põhjusi, miks turvavööd reeglina ei kinnitata ning hinnata turvavöö kasutamisele suunatud kampaania märkamist. Samuti vaadati elanike hinnanguid politsei tööle turvavööde kontrollimisel.

Analoogset uuringut viiakse läbi kuuendat korda ning tulemused on esitatud võrdlevalt eelmiste aastate uuringutega. 

2007
Keskkond
T1 Tallinn-Narva maantee lõigu Maardu-Valgejõe km 17,4 kuni 62,4 eluslooduse seire

Eluslooduse seire Tallinn-Narva maanteel Maardu-Valgejõe vahelisel lõigul. Koostasid: Lauri Klein, Val Rajasaar.

2007
Keskkond
T-1 Tallinn-Narva maantee lõigu Maardu-Valgejõe eluslooduse seire

Eluslooduse seire Tallinn-Narva maanteel Maardu-Valgejõe vahelisel lõigul. II etapp. Koostasid: Lauri Klein, Val Rajasaar, Hendrik Puhkim.

2007
Keskkond
Liiklust mõjutavate looduslike ohutegurite hindamine Tallinn-Narva maantee Maardu-Aaspere lõigul (14. km – 81. km) ja võimalikud meetmed nende tegurite mõju vähendamiseks.

Liiklust mõjutavate looduslike ohutegurite hindamine T1 Tallinn-Narva maantee Maardu-Aaspere lõigul 14. km kuni 81. km ja võimalikud meetmed nende tegurite mõju vähendamiseks. Eksperdid: Lauri Klein, Jüri Tõnisson, Nikolai Laanetu, Val Rajasaar.

2007
Teedeala
Rahulolu riigimaanteede suviste sõiduoludega

Käesoleva uuringu põhieesmärgiks on hinnata talviste sõiduolude kõrval suviseid sõiduolusid riigimaanteedel.

2006
Teedeala
FWD mõõtmistulemuste kasutamine teekatendi remondiprojektide koostamisel

Teadustöö eesmärgiks on 

 • Tuletada seosed FWD mõõtmisandmete alusel olemasoleva katendi kevadise üldise elastsusmooduli arvutamiseks projekti tasandil.
 • Uurida FWD koormuse tagajärjel kattel tekkiva vajumiskõvera parameetrite alusel katendikihtide elastsusmoodulite määramise võimalusi.
 • Koostada FWD mõõtmisandmete baasil katendi kandevõime hindamise ja dimensioneerimise metoodika remondiobjektidele.
 • Koostada arvutitarkvara remondiobjektide olemasolevate katendite kandevõime hindamiseks ja uute katendite dimensioneerimiseks FWD mõõtmisandmete baasil.
2006
Teedeala
Geosünteetide kasutamise ja muldkeha remondi projekteerimise juhiste koostamine

Teadustöö eesmärgiks on koostada juhendid:

 • Geosünteetide kasutamise juhis muldkeha ehitamisel.
 • Muldkeha remondi projekteerimise juhis.
2006
Liiklusohutus
Kiiruste automaatkontrolli arendusvariamdid, lõpparuanne

Töö eesmärgiks oli käivitada kiiruste automaakontrolli pilootprojekti monitooring, mis sisaldab pilootprojekti tulemuste analüüsi ning saadud hinnangu alusel määrata kiiruste automaakontrolli edasised arendusvariandid.

III etapi ehk lõpparuande sisu:

 • Millist tüüpi automaatset kiirusjärelevalvet rakendada edaspidi;
 • Tehnilised küsimused;
 • Korralduslikud küsimused;
 • Konkreetsed teelõigud, kus automaatset kiirusjärelevalvet rakendada.  
2006
Liiklusohutus
 Pärnu reguleerimata ülekäiguradade liiklusohutuse audit

Auditi eesmärgiks on võimalikult põhjalikult uurida liiklusohutusprobleeme Pärnu linna reguleerimata ülekäiguradadel, selgitada välja põhjused ja tegurid, mis võivad soodustada liiklusõnnetuse tekkimise võimalikkust ja pakkuda välja lahendusi ohutuma keskkonna loomiseks liiklejale.

2006
Liiklusohutus
Mootorsõidukijuhtide koolitussüsteemi analüüs

Antud töö peamised eesmärgid on:

 • selgitada välja autokoolides tehtava liikluspedagoogilise töö puudujäägid ning pakkuda välja lahendused autokoolide pedagoogiliste põhialuste, õppematerjalide ning õpikeskkonna parandamiseks,
 • leida kesksed tegurid, millest kujundada edaspidi autokoolide töö kvaliteedi hindamise alused.
2006
Liiklusohutus
Autopargi läbisõit Eestis 2005.aastal

Käesolev aruanne on Maanteeametiga sõlmitud lepingu nr 653 esimene etapp, mis sisaldab läbisõidu määramist maanteedel ja linnades, tuginevalt liiklusloenduse andmetele ning omaette teemadena: juriidilise isiku sõidukite läbisõitu (statistikaameti andmetel) ja liiklusohutuse suhtenäitajaid. 

2006
Liiklusohutus
Jalgrattakiivri kandmine elanike poolt 2006

Uuringu eesmärk oli teada saada:

 • jalgratturi suhtumine jalgratturikiivri kandmise vajalikkusesse nii täiskasvanute kui ka laste puhul;
 • jalgratturikiivri kandmine jalgrattaga sõites;
 • jalgratturikiivri kasutamist propageeriva reklaami märkamine ja hinnang kampaania vajalikkusele.
   
2006
Liiklusohutus
Turvavööde kasutamine elanike poolt 2006

Ajavahemikul 19.-26. aprill ja 3.-10. mai 2006 a. viis TNS Emor Omnibuss-küsitluse raames läbi uuringu Eesti elanike hoiakute ning tegeliku käitumise kohta sõiduautode turvavööde kasutamise suhtes.


Uuringu eesmärk oli selgitada turvavöö kinnitamine autoga sõites, põhjusi, miks turvavööd reeglina ei kinnitata ning hinnata turvavöö kasutamisele suunatud kampaania märkamist. Samuti vaadati elanike hinnanguid politsei tööle turvavööde kontrollimisel.


Analoogset uuringut viiakse läbi kuuendat korda ning tulemused on esitatud võrdlevalt eelmiste aastate uuringutega.

2006
Liiklusohutus
Liiklusohutus laste ja nende vanemate seas

Uuringu põhieesmärgiks oli saada teada laste hinnang enda ja vanemate käitumisele erinevates situatsioonides.

Uuringu käigus keskenduti erinevatele teemadele:

 • helkuri kandmine laste ja nende vanemate seas;
 • turvavöö kinnitamine autoga sõites nii laste kui ka nende vanemate puhul;
 • jalgratturikiivri kasutamine jalgrattaga sõites laste kui ka nende vanemate poolt.
2006
Liiklusohutus
Liikluskäitumise monitooring, III osa (vaatlused, kokkuvõte)

Käesolev aruanne on liikluskäitumise monitooringu (lühidalt LiMo2006) 2006.aastal läbi viidud projekti lõpparuandeks. Liikluskäitumise monitooringu projekti algatas Maanteeamet 2001.aastal ja see oli tollal esimeseks katseks saada usalduslik ja põhjendatud ülevaade liikluskäitumise aspektidest Eestis. 2001.a projekti käigus töötati välja monitooringu läbiviimise metoodika, viidi läbi pilootuuring ning esitati täiemahulise uuringu- küsitluse ja vaatlustetulemused. 2002-2005.aastal viidi läbi täiemahuline, väga paljus eelnevale sarnanenud uuring, kusjuures selle peamiseks eesmärgiks oli võrrelda käesoleva aasta tulemusi eelmistel aastatel saaduga. 

2006
Liiklusohutus
Liikluskäitumise monitooring, II osa, (käitumine raudteeülesõidukohtadel, mobiiltelefoni kasutamine, turvavöö ja laste turvavarustuse kasutamine, foorinõuetest kinnipidamine)

Antud uurimistöö eesmärgiks on sõidukijuhtide käitumise uurimine raudteeületuskohtadel ja selle iseloomustamine väljatöötatud kvalitatiivsete näitajate alusel. Töö on järjeks uurimistöödele, mis tehti 2003 aastal

2006
Liiklusohutus
Liikluskäitumise monitooring, I osa (foorituled, suunatuled, ülekäigurajad, joobes juhtimine, kiirus)

Aruande käesolevas osas käsitletakse järgmiste liikluskäitumise monitooringu vaatluste tulemusi:

 • Punase fooritule nõuetest kinnipidamine jalakäijate poolt;
 • Suunatulede kasutamine;
 • Jalakäijaile teeandmine reguleeritud ülekäiguradadel;
 • Sõiduki juhtimine joobeseisundis;
 • Sõidukiirus maanteedel ja linnades.

Samuti on käeolevas osas teostatud võrdlus eelmistel aastatel teostatud vaatlustulemustega, toodud käesoleva 2006.aasta vaatluste koondtulemused ja esitatud võrdlus Soome liikluskäitumise näitajatega nende alateemade osas, mida on uuritud nii Soomes kui Eestis. 

2006
Liiklusohutus
Eesti liiklusohutuse tegevuskava vahearuanne aastateks 2007 - 2010

Käesolev vahearuanne hõlmab töö esimest etappi ja käsitleb liiklusohutuse alase olukorra hinnangut Eestis ja liiklusohutusprogrammi esimese etapi (2003-2006) meetmete rakendamise analüüsi. Samuti on toodud 2007. a meetmete kava. 

2006
Teedeala
Riigimaanteede talvised sõiduolud

Käesoleva uuringu põhieesmärgiks oli hinnata talviseid sõiduolusid riigimaanteedel. Selleks viis Maanteeamet läbi küsitluse, kus paluti autojuhtidel anda tagasiside 2004/2005 aasta talve riiklike maanteede sõiduolude kohta.

2005
Teedeala
Teekasutajate kulude sõltuvus teekatte seisukorra näitajatest

Uurimistöö jaguneb kolme eraldi osasse. Esimeses osas on teostatud HDM-4 tarkvaras kasutatavatele teekatte seisukorra andmetele tundlikkusanalüüs, eesmärgiga välja selgitada erinevate teekatte seisukorra andmete mõju teekasutajate kuludele. Teekatte seisukorra andmetest on vaatluse all erinevad teekatte defektid vastavalt tarkvara HDM-4 määratlustele, teekattel esinev roopa sügavus, teekonstruktsiooni tugevust iseloomustav läbipainde suurus (anduri D0 lugem 700 kPa koormuse juures) ning teekatte tasasuse IRI-väärtus (International Roughness Index).

Uurimistöö teises osas on vaadeldud täpsemalt neid teekatte seisukorra parameetreid, mis avaldavad otseselt mõju teekasutaja kulude muutumisele. Määratletud on nende teekatte seisukorra andmete arengukoefitsientide väärtused tarkvaras HDM-4. Aluseks on seni tehtud uurimistööd, eksperthinnangud ning spetsiaalselt selle uurimistöö jaoks teostatud andmetöötlus.

Uurimistöö kolmandas osas on tarkvaraga HDM-4 arvutatud konkreetsed teekasutaja kulude väärtused erinevatele sõidukiliikidele erinevate teekatte tasasuse väärtuste juures (0,5 ühiku suuruse sammuga alates väärtusest 0,5 mm/m kuni väärtuseni 13,0 mm/m). Sõidukid on jagatud kolmeks liigiks ja kümneks liigiks vastavalt Tallinna Tehnikaülikooli Teedeinstituudi poolt 2003 aastal tehtud sõiduki- ja ajakulude uurimistööle. Antud uurimistöö tulemustest on 2005.a. korrigeeritud auto mootorikütuse maksumust ja tööjõukulusid (seisuga 01.07.05.a.). 

2005
Teedeala
Eelmise sajandi 70-80-ndatel aastatel ehitatud põlevkivituhaga stabiliseeritud katete seisukorra uuring

Aastatel 1971-1986 kasutati põlevkivilendtuhka 100-120 tuhat tonni aastas ja ehitati selle aja jooksul ligi 1000 km põlevkivituhaga stabiliseeritud katteid (edaspidi nimetatud tuhkkateteks), millised on säilinud tänaseni. Arvestades suuri muutusi teedeehituse tehnoloogias, materjalide kasutamisel ja ka teedeehituse rahastamisel ongi käesoleva uurimistöö eesmärgiks selgitada, kas ja millistel juhtudel on põlevkivituha kasutamine katete stabiliseerimiseks õigustatud ja kas tänapäeva teadmiste ja tehnika baasil on põhjendatud ka selliste katete rajamine edaspidi.

2005
Liiklusohutus
Tartu ringtee liiklusohutusaudit

Töös eesmärgiks on töötada välja liikluskorraldusliku eskiislahendused Tartu ringteel järgmistele lõikudele:

 • põhimaantee nr 2 Tallinn – Tartu - Võru – Luhamaa ja põhimaantee nr 3 Jõhvi –Tartu –Valga ringristmik (edaspidi Riia ringristmik)
 • põhimaantee nr 2 Tallinn – Tartu – Võru alates Ilmatsalu ringristmikust kuni Riia ringristmikuni.
 • põhimaantee nr 3 Jõhvi – Tartu – Valga alates Riia ringristmikust kuni Aardla tänava ristmikuni.
2005
Liiklusohutus
Viljandi ümbersõidu liiklusohutuse audit

Mitmel pool teostatud uuringud on ilmekalt tõestanud, et liiklusõnnetuse toimumise peamised põhjused on liiklejate poolt teostatud vead, millele järgnevad liiklusskeemi vigadest põhjustatud või mõjutatud faktorid. See kehtib nii asula- kui maanteeliikluses. Sellest johtuvalt on väga oluline, et projekteerimisele eelneks või sellega kaasneks liiklusskeemide (nii projektide kui kasutusel olevate liiklusskeemide) liiklusohutuslik auditeerimine.

2005
Liiklusohutus
T 15 Luige liiklusohutuse auditeerimine

Mitmel pool teostatud uuringud on ilmekalt tõestanud, et liiklusõnnetuse toimumise peamised põhjused on liiklejate poolt teostatud vead. Sellest johtuvalt on väga oluline, et projekteerimisele eelneks või sellega kaasneks liiklusskeemide liiklusohutuslik auditeerimine.

2005
Liiklusohutus
Kärkna ristmiku liiklusohutusaudit (inglise keeles)

The Traffic Safety Audit was initialised by Maanteeamet, represented by Reigo Ude.

2005
Liiklusohutus
Kärevere ristmiku liiklusohutusaudit (inglise keeles)

The Traffic Safety Audit was initialised by Maanteeamet, represented by Reigo Ude. 

2005
Liiklusohutus
Lunaarsete tsüklite mõju liiklejatele

Käesolevas uurimuses on püütud välja selgitada seoseid inimkannatanutega liiklusõnnetused arvu muutuste ja lunaarsete (kuu liikumise) tsüklite vahel. Käesolev uurimus kuulub kronobioloogia valdkonda.  

2005
Liiklusohutus
Mootorsõidukijuhtide koolitussüsteemi analüüs

Töö peamised eesmärgid on:

 • selgitada välja autokoolides tehtava liikluspedagoogilise töö puudujäägid ning pakkuda välja lahendused autokoolide pedagoogiliste põhialuste, õppematerjalide ning õpikeskkonna parandamiseks,
 • leida kesksed tegurid, millest kujundada edaspidi autokoolide töö kvaliteedi hindamise alused.
2005
Liiklusohutus
Turvavööde kasutamine elanike poolt 2005

Uuringu eesmärk oli selgitada turvavööde kasutamist sõiduautodes, põhjusi, miks turvavööd reeglina ei kinnitata ning hinnata turvavöö kasutamisele suunatud kampaania märkamist. Samuti vaadati elanike hinnanguid politsei tööle turvavööde kontrollimisel.

2005
Liiklusohutus
Liikluskäitumise monitooring 2005

Käesolev aruanne on liikluskäitumise monitooringu (lühidalt LiMo2005) 2005.aastal läbi viidud projekti lõpparuandeks.

Ka käesolev uuring järgib võimalikult maksimaalsel määral varasemate uuringute metoodikat ja teostamise põhimõtteid, kusjuures selle peamiseks eesmärgiks on anda usaldusväärne võrdlus eelmise aasta uuringuga, määramaks trende.

LiMo2005 projekt jagunes kaheks põhiosaks:

 • elanike küsitlus (liiklejate hinnangu saamiseks) liikluskäitumise üksikute alateemade kohta;
 • välivaatlused tänavatel ja maanteedel, liikluskäitumise tegeliku olukorra selgitamiseks.
2005
Liiklusohutus
Liiklusmärkide fotomeetriliste omaduste uuring

Aruanne sisaldab Harjumaa ja Tallinna võimalikult hajusalt valitud objektidel teostatud valgustpeegeldavate püsiliiklusmärkide fotomeetriliste omaduste mõõtmistulemustel põhinevat analüüsi märkide seisukorra kohta, ettepanekuid märkidele kehtestatavate nõuete osas ning märkide seisundi seireks kogu teedevõrgu ulatuses.

2005
Liiklusohutus
Liiklusõnnetuste majandusliku kahju määramine, lõpparuanne

Eesti on autode arvukus kasvanud kiires tempos ja praegu on meil arvel umbes 500000 sõidukit. Seega on Eesti autostumise tasemelt jõudnud arenenud maade hulka. Positiivsete tendentside kõrval on autoliikluse kasv tekitanud ka sotsiaalseid probleeme. Aktuaalseks on muutunud olemasolevate teede remont ja liikluskorralduse täiustamine. Igasugune  ehitus- või liiklusalane otsus nõuab eelnevat majanduslikku hinnangut, milles hinnatakse rahaliselt võimalikku majanduslikku kasu ja ka kahju. Selleks on vaja teada lisaks kasu või kahju tekitavaile tegureile ka nende suurust.

2005
Liiklusohutus
Talverehvide kasutamine Eestis ja selle majanduslik hinnang

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on koguda uudset statistilist materjali mitmesuguste talverehvide kasutamise ja omaduste kohta ning hinnata uurimistulemustel baseeruvate majanduslike arvutuste alusel talverehvide kasutamise võimalikke strateegiaid Eestis.

2005
Liiklusohutus
Liikluse rahustamise tehniliste vahendite analüüs ja soovituste täpsustamine nende kasutamiseks

Uurimistöö eesmärgid on:

 • Esitada ülevaade erinevate maade liikluse rahustamisvõtete kasutamise üldprintsiipidest, seisukohtadest ja praktikast.
 • Tuua välja erinevate tehniliste vahendite kasutamise mõju.
 • Teha liikluse rahustamiseks mõeldud tehniliste vahendite analüüs ning esitada soovitused nende kasutamise kohta.
 • Analüüsida erinevate liikluse rahustamisvõtete sobivust erinevate liiklustingimuste kohta ning võimalust nende kasutamiseks Eesti oludes.
 • Anda üldised soovitused liikluse rahustamisvõtete kasutamiseks Eesti linnades.
2005

Lehed