Ääsmäe–Kohatu 2+1 möödasõidualade ehitus

sügis 2016 - sügis 2017

13 110 000€

85%  -   11 140 000€

Tinter-Projekt OÜ

Nordecon AS

Sweco EST OÜ

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Projekti eesmärk on lõigu rekonstrueerimine 2+1 möödasõidualadega ohutumaks maanteeks, koos tagasipöördekohtade ja kohaliku liikluse lahendamisega, muutes seeläbi liikluse sujuvamaks, mugavamaks ja ohutumaks. 

Põhimaantee 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla km 28-37

Liikluskorralduse muudatused

Olulisemate lepinguliste tingimuste kohaselt peab remonttööde ajal olema pidevalt tagatud 1+1 asfalteeritud kattega sõiduraja olemasolu. Remondiobjekti piires piiratakse sõidukiirust. Alates 12.06.2017 suunatakse Tallinn–Pärnu–Ikla maantee km 28-37 Ääsmäe–Kohatu 2+1 möödasõidualade ehitusobjektil liiklus Kernu silla juures ümberpõikele. Ümberpõike vajaduse tingib jõel oleva vana silla lammutamine ja uue tänapäevastele nõuetele ning 2+1 maantee gabariitidele sobiva silla rajamine. Alates 4.07.2017 suunatakse liiklus Tallinn-Pärnu-Ikla maantee km 28 – 37 Ääsmäe - Kohatu 2+1 möödasõidualade ehitusobjektil paremasse serva vastvalminud uue tee kattele, kilomeetritel 31-32. Suunatavat lõiku pikendatakse järgnevatel päevadel ja 07.07.2017 peaks liiklus olema suunatud uue 2+1 sõidutee kattele juba kolme kilomeetrisel lõigul kuni maantee 34. kilomeetrini. Liikluse suunamise vajaduse tingib asjaolu, et uuse hankekäigus rajatava maantee trass kattub olemasolevaga ning kvaliteetse uue tee rajamiseks on vaja vana maantee kattekonstruktsioon välja vahetada. Peale liikluse ümbersuunamist alustataksegi vana katendi eemaldamisega ning uute katendikihtide ehitustöödega.

Ülevaade projektist


Tööd toimuvad 9,165 km pikkusel teelõigul (km 27,98-37,14), kuhu rajatakse 2+1 möödasõidualadega tee. Sõiduraja laius kaherealisel osal on 3,5+3,25 m ja üherealisel osal 3,75 m, eraldusriba laius 1,5 m ja sõiduraja servast kummalegi poole tuleb 1,0 m laiune kindlustatud teepeenar. Kokku on projekteeritud vaheldumisi kuus möödasõidu lõiku pikkusega 900 m-1527 m, selleks rajatakse projekteeritaval maanteelõigul kogu ulatuses olemasolevale 1+1 muldkehale mulde laiendused lisaraja tarbeks. Olemasolev tee rekonstrueeritakse. 2+1 ristlõikega teelõigule paigaldatakse metallist karptalast keskpiire

Ehitatakse uued juurdepääsu- ja hooldusteed ning tagasipöördekohad, tagamaks kohaliku liikluse ühendus olemasoleva teedevõrgustikuga ja juurdepääs teeäärsetele kinnistutele.

Kohatu lähedale (km 35,0) ehitatakse uus 50,0-65,0 m laiune kahest teraskaarest koosnev ökodukt tagamaks metsloomade ohutu maantee ületamise. Kogu ehitatav teelõik ääristatakse ulukitaraga, et takistada metsloomade pääsu maanteele.