Ahtme–Rausvere kõrvalmaantee rekonstrueerimine

2. mai 2017

29. september 2017

693 600€

Roadplan OÜ

Osaühing N&V

Taalri Varahaldus AS

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Eesmärgiks on teelõigu amortiseerunud katte kandevõime vastavusse viimine liiklussagedusega ning sõidumugavuse ja liiklusohutuse tõstmine.

Riigitee 13102 Ahtme–Rausvere km 4,6-7,2

Liikluskorralduse muudatused

Teetööde käigus ümbersõite ette näha ei ole, kuid arvestada tuleb liikluspiirangutega vahetult töötsoonis ning ajal mil tee on veel asfalteerimata. Tööd tuleb teostada selliselt, et vähemalt üks sõidusuund on liiklejatele alati avatud. Vajadusel rakendatakse liiklusreguleerijad ja/või foore. Uus asfalt peab olema paigaldatud hiljemalt 45 kalendripäeva jooksul alates freesimistööde algusest.

Ülevaade projektist


Rekonstrueeritav tee jääb valdavalt olemasoleva tee muldkehale ning sellele on projekteeritud 3,0 m laiused sõidurajad. Sõiduraja äärde on projekteeritud 0,5 m laiune kindlustatud peenar ning 0,5 m laiune tugipeenar. Asfaltkatte laius on 7,0m. Olemasolevad mahasõidud säilitatakse ja rekonstrueeritakse. Rajatakse kompleksstabiliseeritud alusel kahekihiline asfaltbetoon kate. Uuendatakse liikluskorraldusvahendid.