Ardu - Võõbu teelõigu ehitus

I kvartal 2018 - 2020

38 077 000€

Kelprojektas UAB, Skepast & Puhkim AS, Reaalprojekt OÜ

AS GRK Infra ja Graniittirakennus Kallio Oy

Ehitamisel

Ehitustööde eesmärgid


Ehitustööde eesmärk on jätkata Tallinn-Tartu põhimaantee ehitamist I klassi maanteeks Tartu suunal. Uus trass ehitatakse neljarajaliseks kuni Võõbu külani.

Ehitustööde käigus väljaehitatavad olulised rajatised:

  • Ardu liiklussõlm kõrvalmaantee 11141 Ojasoo-Ardu ja uue Tallinn-Tartu põhimaantee ristumiskohas,
  • Pala eritasandiline riste,
  • Pala puhkeala, Tallinna suunal,
  • Nõmmeri ökodukt üle uue Tallinn-Tartu põhimaantee,
  • Saarnakõrve puhkeala, Tartu suunal,
  • Saarnakõrve eritasandiline riste,
  • Mustla liiklussõlm.
Põhimaantee 2 (E263) Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa km 52,7 – 68,0

Liikluskorralduse muudatused

Ehitusega ei kaasne arvestatavaid liikluskorralduse muutusi.

Ülevaade projektist


Projekteeritud Kose-Ardu teelõik asub Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt kilomeetritel 52,7-64,2 (oleva Tartu maantee km 55,1 kuni 67,6).  Ardu-Võõbu teelõik on osa E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa rahvusvahelisest põhimaanteest. Maantee kuulub TEN-T võrgustikku. Tegemist on siseriiklikult tähtsa maanteega, mis ühendab üheksat maakonda pealinnaga ning Luhamaa piiripunktiga. Maantee E263 koos maanteedega E20 Tallinn-Narva, E67 Tallinn–Pärnu-Ikla ja E264 Jõhvi–Tartu-Valga moodustab kogu vabariiki katva rahvusvaheliste maanteede võrgustiku, millega on ühendatud kõik olulisemad piiripunktid ja suuremad linnad.

Põhimaantee E263 Ardu-Võõbu lõigu projekteerimisel on lähtutud Ramboll Eesti AS poolt koostatud E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kose-Võõbu (km 40,0-68,0) teelõigu eelprojektis toodud lahendusest  ning selles määratletud teemaa-alast.

Projekteeritav põhimaantee E263 Ardu-Võõbu lõik on kogu ulatuses kavandatud uuele trassile. Ardu-Võõbu uuele teelõigule on koostatud põhiprojekt mille projektkiiruseks on võetud 120 km/h, maantee klass I.

Ardu-Võõbu vahelise vahemaa läbimise teekond lüheneb tänu uuele teele ca 1,0 km. Uue trassi esmane ülesanne on teenindada läbivat liiklust. Uus tee asukoht väldib asustust, mille tulemusena on konflikte kohalikku liiklusega vähem. Ristumised kõrvalmaanteede ja kohalike teedega on lahendatud eritasandiliselt.

Põhiprojektis on kasutatud kitsamat 2+2 sõidurajaga 2,8 m laiuse eraldusribaga maantee ristlõiget. Teelõigule on ette nähtud kaks ristet (Pala, Saarnakõrve), kaks liiklussõlme (Ardu ja Mustla), kaks puhkekohta (Pala, Saarnakõrve), üks ökodukt (Nõmmeri). Kavandatud on müratõkkevallid ja –seinad ning kaks ulukite läbipääsu.

Olemasolev E263 Ardu-Võõbu teelõik (km 52,7-64,2) jääb tervikuna teenindama kohalikku liiklust. Ühtlasi tagab vana trass teedevõrgu toimivuse ka eriolukordades, kui uuel teel on näiteks liiklusõnnetuse, teeremondi tõttu või muul põhjusel liiklus häiritud. Olemasolevat säilitatavat teed on võimalik kasutada ka eriveoste marsruudina (ülegabariidilised või piiratud kiirusega sõidukid).

Teega piirnevatelt aladelt on tagatud juurdepääs uuele teele peamiselt oleva hierarhilise teedevõrgustiku kaudu. Kohalikud teed on ühendatud kõrval- ja tugimaanteedega ning need omakorda liiklussõlmede kaudu uue põhimaanteega. Selline skeem võimaldab kogu teelõigul rakendada kiirtee liiklusrežiimi, millega keelatakse uuel teel aeglaste sõidukite, traktorite ja kergliiklejate liikumine.

Embedded thumbnail for Ardu - Võõbu teelõigu ehitus