Haapsalu–Rohuküla lõigu taastusremont

15. aprill 2019

15. august 2019

1 070 000€

Verston Ehitus OÜ

Verston Ehitus OÜ

Skepast&Puhkim OÜ

Ehitamisel

Ehitustööde eesmärgid


Teekatte taastusremont teekatte ebatasasuste ning pikiroobaste likvideerimiseks, sõidumugavuse ja liiklusohutuse parandamiseks. Teelõigule paigaldatakse tasanduskihile uus kulumiskiht.

Riigitee nr 9 Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla km 73,6-80,4

Liikluskorralduse muudatused

Teetööde käigus ümbersõite ette näha ei ole, kuid arvestada tuleb liikluspiirangutega vahetult töötsoonis. Tööd teostakse selliselt, et vähemalt üks sõidusuund on liiklejatele alati avatud. Kokkulepete kohaselt liikluse sulgemine ei ole lubatud, kogu ehitusobjektil ei või liiklusseisakud ületada 5 minutit, teelõigu läbimisaeg ei või pikeneda üle 10 minuti. Vajadusel rakendatakse liiklusreguleerijad ja/või foore. Tööde puhul, kus pole tagatud vähemalt 1+1 sõiduraja olemasolu, kasutatakse liikluse reguleerijaid vähemalt 30 minutit enne praami väljumist ja 15 minutit peale praami saabumist, muudel aegadel võib kasutada foorjuhtimist. Samuti arvestatakse võimalike Hiiumaa praamiliiklusest tulenevate eripäradega liikluses ja nendel päevadel kasutatakse vajadusel reguleerijaid. Palume liiklejail oma sõitude planeerimisel varuda lisaaega.

Ülevaade projektist


Taastusremondi käigus teostatakse olemasoleva katte tasandusfreesimine ning paigaldatakse tasanduskiht ja uus asfaltkate ning taastatakse liikluskorraldus.