Himmaste–Kauksi lõigu rekonstrueerimine

17. aprill 2018

17. detsember 2018

2 600 000€

Ramboll Eesti AS

AS TREF

Teede Tehnokeskus AS

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Ehitustööde eesmärk on tugimaantee 62 Kanepi–Leevaku km 25,5-33,6 asuva Himmaste–Kauksi lõigu sõidumugavuse ning liiklusohutuse taseme tõstmine.

Tugimaantee nr 62 Kanepi–Leevaku km 25,5-33,6

Liikluskorralduse muudatused

Tee sulgemist planeeritud ei ole ja ehitustööd toimuvad pool-poolega meetodil. 2019. aastal on plaanis tugimaantee 62 Kanepi–Leevaku km 33,600-41,655 rekonstrueerimine.

Ülevaade projektist


Tee ehitustööde raames rekonstrueeritakse tugimaantee 62 Himmaste–Kauksi lõigukatend, riigiteede, kohalike teede ja erateede ristmike ümberehitus, jalgteede jaautobussipeatuste ehitus, rajatakse haljastus ja kraavitus, teostatakse mullatöid, aluste ja katete ehitus, tehnovõrkude ümberehitamine ning vajalikes lõikudes uue teemaa-ala moodustamine.