Kärevere-Kardla lõigule 2+2 möödasõidualade ehitus

Projekteerimine 2018

Toner-Projekt OÜ

Selgub pärast riigihanke läbiviimist

Selgub pärast riigihanke läbiviimist

Projekteerimine

Ehitustööde eesmärgid


Liiklusohutuse taseme tõstmiseks on vajalik ehitada piirdega eraldatud möödasõidualad ja tagasipöörete lahendused juurdepääsu tagamiseks keskpiirdega eraldatud aladele. Tegemist on ühe lõiguga Põltsamaa-Tartu lõigule 2+1 möödasõidualade rajamise projektist.

Kärevere-Kardla projekt näeb ette erandina 2+2 ristlõikega tee rajamise alljärgnevatel põhjustel:

 • Kärevere-Kardla lõik läbib Kärevere looduskaitseala (KLO1000600), mis on NATURA 2000 võrgustikus. Et kaitsta tundlikku piirkonda, tuleb ehitustööd planeerida selliselt, mis arvestaks Mäo-Tartu teemaplaneeringu järgse lahendusega, et vältida mitmekordseid suuremahulisi ehitustöid NATURA 2000 alal.
 • Olemasolev tee on halvas olukorras vaatamata 2004-2005 ülekatte teostamise ajal kattesse paigaldatud terasvõrgule. Võrk tuleb eemaldada ja maantee muldkeha välja vahetada. Lõigul puuduvad mõistlikud ümbersõiduteed. Tulenevalt suurest liiklussagedusest on vajalik tagada ehituse ajal kahesuunaline 1+1 liiklus. Terasvõrgu eemaldamise tööde ajal pole võimalik kasutada olemasolevat teed liikluse kandmiseks. Optimaalse ja liiklejale valutu ehituse läbiviimiseks on mõistlik rajada enne olemasoleva tee likvideerimist kõrvale teine teekoridor.

Projekt näeb ette:

 • 2+2 sõidurajaga keskpiirdega eraldatud teelõigu ehitamine;
 • ulukipääsude ehitamine;
 • ristmike ümberehitamine;
 • dubleerivate mahasõitude likvideerimine;
 • teekatte ja liikluskorraldusvahendite uuendamine;
 • bussipeatuste nihutamine ja sidumine ristmikega, bussipeatuste juurde jalgteede ehitamine;
 • kohalike maanteede ehitus, et tagada kohalikele elanikele juurdepääsud;
 • müratõkkeseinte ja juurdepääsuteede ehitamine;
 • ulukitarade paigaldamine;
 • veeviimarite ehitus ja kraavide kaevamine.
Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 170,0-174,4

Liikluskorralduse muudatused

Tee ehitustööde ajal peab olema pidevalt tagatud 1+1 asfalteeritud kattega sõiduraja olemasolu. Ehitusobjekti piires piiratakse sõidukiirust 50 km/h ja piiratud kiirusega lõigu pikkus võib olla kuni 2 km. Liikluskorralduse muudatuste kohta selgub täpsem info peale liikluskorraldusprojekti heakskiitmist.

Ülevaade projektist


 • Tööd toimuvad 4,4 km pikkusel teelõigul (km 170,0-174,4), kuhu rajatakse 2+2 ristlõikega tee.
 • Sõiduraja laius on 3,5 m, eraldusriba laius 2,8 m ja sõiduraja servast kummalegi poole tuleb 2,0 m laiune kindlustatud teepeenar.
 • Lõigule projekteeritakse 2 eritasandilist loomade teeületust. Väikeulukitele rajatakse läbipääsud läbi lõigul asuvate truupide.
 • 2+2 ristlõikega teelõigule paigaldatakse metallist karptalast keskpiire
 • Ehitatakse  uued juurdepääsuteed ning tagasipöördekohad, kohaliku liikluse ühendamiseks olemasoleva teedevõrgustikuga ja juurdepääsuks teeäärsetele kinnistutele.