Kauksi-Leevaku rekonstrueerimine

Mai – november 2019

2 900 000€

Skepast&Puhkim OÜ

Verston Ehitus OÜ

Ehitamisel

Ehitustööde eesmärgid


Projekti eesmärk on riigitee 62 Kanepi-Leevaku km 33,6-41,7 asuv Kauksi-Leevaku lõigu sõidumugavuse ning liiklusohutuse taseme tõstmine.

Tugimaantee nr 62 Kanepi-Leevaku km 33,6-41,7

Liikluskorralduse muudatused

Tee sulgemist planeeritud ei ole ja ehitustööd toimuvad pool-poolega meetodil.

Ülevaade projektist


Peamised tööd:

  • katendi rekonstrueerimine,
  • riigiteede/KOV teede/erateede ristmike ümberehitamine,
  • bussipeatuste ehitamine,
  • haljastuse rajamine,
  • kraavituse rajamine,
  • mullatööd,
  • aluste ja katete ehitamine,
  • tehnovõrkude ümberehitamine,
  • vajalikes lõikudes uue teemaa-ala moodustamine,
  • liiklusmärkide vahetamine.