Koluvere – Üdruma lõigu teekatte taastusremont

17. aprill 2017

17. august 2017

1 420 000€

Viamer Grupp OÜ

Viamer Grupp OÜ

Taalri Varahaldus AS

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Teelõigu amortiseerunud kate taastatakse ning tõstetakse sõidumugavust ja liiklusohutust.

Riigitee nr 10 Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare km 11,062 – 21,435

Liikluskorralduse muudatused

Teetööde käigus ümbersõite ette näha ei ole, kuid arvestada tuleb liikluspiirangutega vahetult töötsoonis. Tööd teostakse selliselt, et vähemalt üks sõidusuund on liiklejatele alati avatud. Kokkulepete kohaselt liikluse sulgemine ei ole lubatud, kogu ehitusobjektil ei või liiklusseisakud ületada 5 minutit, teelõigu läbimisaeg ei või pikeneda üle 10 minuti. Vajadusel rakendatakse liiklusreguleerijad ja/või foore. Tööde puhul, kus pole tagatud vähemalt 1+1 sõiduraja olemasolu, kasutatakse liikluse reguleerijaid tipptundidel kella 8:00 kuni 10:00 ning 16:00 kuni 18:00. Samuti arvestatakse võimalike Saaremaa praamiliiklusest tulenevate eripäradega liikluses (Saaremaa suursündmused) ja nendel päevadel kasutatakse vajadusel reguleerijaid. Objektil peab olema paigaldatud uus pealmine asfaldikiht 14 kalendripäeva jooksul alates teekatte freesimise algusest samal lõigul. Kuna riigiteel nr 10 Risti – Virtsu – Kuivastu – Kuressaare on 2017.a suvel kaks ehitus- või remondiobjekti, palume liiklejail oma sõitude planeerimisel varuda lisaaega, sest mõlema objekti läbimisel võib summaarne ajakaotus ulatuda kuni 20 minutini. Infot töödest ja nende teostamisest saab Maanteeameti kodulehelt.

Ülevaade projektist


Taastusremondi käigus teostatakse olemasoleva katte tasandusfreesimine ning paigaldatakse tasanduskiht ja uus asfaltkate ning taastatakse liikluskorraldus.