Kõmsi–Virtsu lõigu rekonstrueerimine

5. juuni 2017

5. november 2017

4 200 000€

T-Model OÜ

TREV-2 Grupp AS

Teehoiu Partnerid OÜ

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Eesmärgiks on teelõigu amortiseerunud katte vastavusse viimine liiklussagedusega ning sõidumugavuse ja liiklusohutuse tõstmine.

Riigitee nr 10 Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare km 56,3 - 65,0

Liikluskorralduse muudatused

Teetööde käigus ümbersõite ette näha ei ole, kuid arvestada tuleb liikluspiirangutega vahetult töötsoonis ning ajal mil tee on veel asfalteerimata. Tööd teostakse selliselt, et vähemalt üks sõidusuund on liiklejatele alati avatud. Kõigi tööde teostamisel ja tööde vaheaegadel, kus pole tagatud vähemalt 1+1 sõiduraja olemasolu, kasutatakse liiklusreguleerijaid. Väljaspool praamide liikumise aega (öösiti), võib kasutada foorjuhtimist. Liikluskorralduse korraldamisel püüame arvestada võimalike Saaremaa praamiliiklusest tulenevate eripäradega liikluses (Saaremaa suursündmused) ja nendel päevadel püüame tagada 1+1 sõiduradadega sõidetavuse. Esimene asfalteeritud kiht peab olema paigaldatud hiljemalt 50 kalendripäeva jooksul alates freesimistööde algusest. Kuna riigiteel nr 10 Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare on 2017.a suvel kaks ehitus- või remondiobjekti, palume liiklejail oma sõitude planeerimisel varuda lisaaega, sest mõlema objekti läbimisel võib summaarne ajakaotus ulatuda kuni 20 minutini. Infot töödest ja nende teostamisest saab Maanteeameti kodulehelt.

Ülevaade projektist


Rekonstrueeritav tee jääb olemasoleva tee muldkehale ning sellele on projekteeritud 3,5 m laiused sõidurajad. Asfaltkatte laius jääb samaks olemasolevaga - 9 m. Olemasolevad mahasõidud säilitatakse ja rekonstrueeritakse. Teelõigule ehitatakse  kompleksstabiliseeritud alusele kahekihiline asfaltbetoonist kate. Osalist laiendatakse ristmikke Kõmsil, rajades vasakpöörde võimalused Kõmsi ja Pivarootsi suunale.