Kõpu-Kanaküla lõigu rekonstrueerimine

Riigitee nr 92 Tartu–Viljandi–Kilingi-Nõmme km 93,048-101,268

 

Ülevaade projektist

Sõidutee on projekteeritud 1+1 sõidurajaga. Katte laiuseks on projekteeritud 7,5-8 m. Peale katendi pealmise konstruktsiooni eemaldamist (katte freesimist) tuleb mulde servadest eemaldada kasvupinnas ning rajada muldkeha laiendused. Ehitatakse välja truubid ning kaevatakse välja mulle sobivale kõrgusele. Ehitatakse välja tänavavalgustus, sademeveesüsteem ning tehnovõrgud Kõpus. Olemasolev ning välja kaevatud muldkeha profileeritakse, millega antakse muldkehale vajalikud kalded. Profileeritud ja tihendatud muldkehale rajatakse dreenkiht ning killustikust tehnoloogiline kiht, kompleksstabiliseeritud alus ja kahe kihiline asfaltkate. Lõigu lõpuosas teostatakse olemasoleva katte tugevdamine uue pealiskihi ehitamisega. Kaevatakse kraavid. Olemasolevad kraavid on ette nähtud puhastada. Teemaa ulatuses on ette nähtud puude ja võsa raadamine. Paigaldatakse liikluskorraldusvahendid ning teekattemärgistus.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks