Kõpu-Kanaküla lõigu rekonstrueerimine

22. mai 2017

24. november 2017

6 kuud

3 700 000€

Tinter-Projekt OÜ

Lemminkäinen Eesti AS

Taalri Varahaldus AS

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Teostavate tööde eesmärk on maanteelõigu kandevõime tõstmine, liiklusohutuse parandamine ja sõidumugavuse suurendamine. 

Riigitee nr 92 Tartu–Viljandi–Kilingi-Nõmme km 93,048-101,268

Liikluskorralduse muudatused

Tööde teostamise ajaks on vaja kehtestada ajutisi liikluspiiranguid. Liikluse sulgemist ei ole lubatud. Liikluse reguleerimiseks kasutatakse vajadusel foore ja reguleerijaid.

Ülevaade projektist


Sõidutee on projekteeritud 1+1 sõidurajaga. Katte laiuseks on projekteeritud 7,5-8 m. Peale katendi pealmise konstruktsiooni eemaldamist (katte freesimist) tuleb mulde servadest eemaldada kasvupinnas ning rajada muldkeha laiendused. Ehitatakse välja truubid ning kaevatakse välja mulle sobivale kõrgusele. Ehitatakse välja tänavavalgustus, sademeveesüsteem ning tehnovõrgud Kõpus. Olemasolev ning välja kaevatud muldkeha profileeritakse, millega antakse muldkehale vajalikud kalded. Profileeritud ja tihendatud muldkehale rajatakse dreenkiht ning killustikust tehnoloogiline kiht, kompleksstabiliseeritud alus ja kahe kihiline asfaltkate. Lõigu lõpuosas teostatakse olemasoleva katte tugevdamine uue pealiskihi ehitamisega. Kaevatakse kraavid. Olemasolevad kraavid on ette nähtud puhastada. Teemaa ulatuses on ette nähtud puude ja võsa raadamine. Paigaldatakse liikluskorraldusvahendid ning teekattemärgistus.