Kose – Ardu teelõigu ehitus

III kvartal 2017 - 2020

50 650 000€

Kelprojektas UAB, Skepast & Puhkim AS, Reaalprojekt OÜ

TREV-2 Grupp

Ehitamisel

Ehitustööde eesmärgid


Ehitustööde eesmärgiks on jätkata Tallinn-Tartu põhimaantee I klassi maanteeks ehitamiseks Tartu suunal. Uus trass ehitatakse neljarajaliseks kuni Ardu liiklussõlmeni. 

Ehitustööde käigus väljaehitatavad olulised rajatised:

  • Torupilli tunnel kõrvalmaantee 11708 Kuivajõe-Liiva jätkuks,
  • Kose-Risti liiklussõlm tugimaantee 14 Kose-Purila ja uue Tallinn-Tartu põhimaantee ristumiskohas,
  • Ardu liiklussõlm kõrvalmaantee 11141 ja uue tee ristumiskohas,
  • Rõõsa ökodukt üle uue Tallinn-Tartu põhimaantee.
Põhimaantee 2 (E263) Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa km 40,0 – 52,7

Liikluskorralduse muudatused

Ülevaade projektist


Projekteeritud Kose–Ardu teelõik asub Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa mnt kilomeetritel 40,0-52,7 (olemasoleva Tartu maantee km 40,0 kuni 55,1).  Kose–Ardu teelõik on osa E263 Tallinn-Tartu–Võru–Luhamaa rahvusvahelisest põhimaanteest. Maantee kuulub TEN-T võrgustikku. Tegemist on siseriiklikult tähtsa maanteega, mis ühendab üheksat maakonda pealinnaga ning Luhamaa piiripunktiga. Maantee E263 koos maanteedega E20 Tallinn-Narva, E67 Tallinn–Pärnu–Ikla ja E264 Jõhvi–Tartu–Valga moodustab kogu vabariiki katva rahvusvaheliste maanteede võrgustiku, millega on ühendatud kõik olulisemad piiripunktid ja suuremad linnad.

Põhimaantee E263 Kose–Ardu lõigu projekteerimisel on lähtutud Ramboll Eesti AS poolt koostatud E263 Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa maantee Kose–Võõbu (km 40,0-68,0) teelõigu eelprojektis toodud lahendusest  ning selles määratletud teemaa-alast.

Projekteeritav põhimaantee E263 Kose–Ardu lõik on kogu ulatuses kavandatud uuele trassile. Kose–Ardu uuele teelõigule on koostatud põhiprojekt mille projektkiiruseks on võetud 120 km/h, maantee klass I.

Kose–Ardu vahelise vahemaa läbimise teekond lüheneb tänu uuele teele ca 1,3 km. Uue trassi esmane ülesanne on teenindada läbivat liiklust. Uus tee asukoht väldib asustust, mille tulemusena on konflikte kohaliku liiklusega vähem. Ristumised kõrvalmaanteede ja kohalike teedega on lahendatud eritasandiliselt.

Põhiprojektis on kasutatud kitsamat 2+2 sõidurajaga 2,8 m laiuse eraldusribaga maantee ristlõiget. Teelõigule on ette nähtud üks tunnel (Torupilli) ja kaks liiklussõlme (Kose–Risti ning Ardu ) ning üks ökodukt (Rõõsa). Kavandatud on müratõkkevallid ja -seinad ning üks ulukite läbipääs.

Olemasolev E263 Kose–Ardu teelõik (km 40,0-52,7) jääb tervikuna teenindama kohalikku liiklust. Ühtlasi tagab vana trass teedevõrgu toimivuse ka eriolukordades, kui uuel teel on näiteks liiklusõnnetuse, teeremondi tõttu või muul põhjusel liiklus häiritud. Olemasolevat säilitatavat teed on võimalik kasutada ka eriveoste marsruudina (ülegabariidilised või piiratud kiirusega sõidukid).

Teega piirnevatelt aladelt on tagatud juurdepääs uuele teele peamiselt oleva hierarhilise teedevõrgustiku kaudu. Kohalikud teed on ühendatud kõrval- ja tugimaanteedega ning need omakorda liiklussõlmede kaudu uue põhimaanteega. Selline skeem võimaldab kogu teelõigul rakendada kiirtee liiklusrežiimi, millega keelatakse uuel teel aeglaste sõidukite, traktorite ja kergliiklejate liikumine.

Embedded thumbnail for Kose – Ardu teelõigu ehitus