Libatse möödasõit

Skepast&Puhkim OÜ

Projekteerimine

Ehitustööde eesmärgid


Ehitustööde eesmärgiks on põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 92,6 – 120,6 liiklusohutuse taseme tõstmine. Projektiga nähakse ette põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) teemaplaneeringutega kavandatud trassi asukohas 2+2 või 2+1 lahendusega põhimaantee projekteerimist.

Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 92,6 - 98

Ülevaade projektist


Põhimaantee nr 4 Tallinn–Pärnu–Ikla kuulub üle-euroopalisse transpordivõrgustikku TEN-T. Euroopa teedevõrgus kannab maantee tähistust E67 ning kuulub I Pan-Euroopa transpordikoridori (nn Kreeta koridor), mis on Eesti, Läti, Leedu ja Soome jaoks üheks oluliseks väljapääsuks Kesk-Euroopasse.

Aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus 2015. aastal oli antud lõigus 6768 - 8152 a/ööp. sh. raskeliiklust 20 - 23%.
Antud lõigul on mitmeid ristmikke ja mahasõite, mis tekitavad põhimaanteel liiklusohtu.

 

 

Skeemi selgitus:

  • Sinisega on näidatud sõlmede asukohad vastavalt Via Baltica teemaplaneeringule
  • Rohelisega on näidatud ristete asukohad vastavalt Via Baltica teemaplaneeringule
  • Kollasega on näidatud sildade asukohad