Lüganuse–Oandu–Tudu tugimaantee rekonstrueerimine

17. aprill 2017

8. oktoober 2017

2 030 400€

Reaalprojekt OÜ ja Roadplan OÜ

Tallinna Teed AS

AS Teede Tehnokeskus

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Eesmärgiks on teelõigu amortiseerunud katte kandevõime vastavusse viimine liiklussagedusega ning sõidumugavuse ja liiklusohutuse tõstmine. Jalakäijate liikumisvõimaluste parandamine Kiviõli linna Graniidi linnaosas.

Riigitee 13103 Lüganuse–Oandu–Tudu km 0,0-3,5 ja 3,9-6,1

Liikluskorralduse muudatused

Teetööde käigus ümbersõite ette näha ei ole, kuid arvestada tuleb liikluspiirangutega vahetult töötsoonis ning ajal mil tee on veel asfalteerimata. Tööd tuleb teostada selliselt, et vähemalt üks sõidusuund on liiklejatele alati avatud. Vajadusel rakendatakse liiklusreguleerijad ja/või foore. Esimene asfalteeritud kiht peab olema paigaldatud hiljemalt 45 kalendripäeva jooksul alates freesimistööde algusest. Kõnniteede kate peab olema paigaldatud 10 kalendripäeva jooksul alates killustikaluse valmimisest.

Ülevaade projektist


Rekonstrueeritav tee jääb olemasoleva tee muldkehale ning sellele on projekteeritud 3 m laiused sõidurajad. Asfaltkatte laius on 7 m. Olemasolevad mahasõidud säilitatakse ja rekonstrueeritakse. Esimesel lõigul ehitatakse kompleksstabiliseeritud ja teisel lõigul bituumenstabiliseeritud alusele kahekihiline asfaltbetoon kate. Ehitatakse uus jalgtee asula ulatuses ning ehitatakse ümber olemasolev valgustus.