Mõisaküla tee rekonstrueerimine

1. juuni 2017

31. oktoober 2017

5 kuud

1 836 000€

Tinter-Projekt OÜ

AS Tref Nord

OÜ Lindvill

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Tööde eesmärk on maanteelõigu kandevõime tõstmine, liiklusohutuse parandamine ja sõidumugavuse suurendamine. Tegemist on ühishankega koos  Mõisaküla linnavalitsusega, kes finantseerib tee alla jääva ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ehitamist.

Riigitee nr 55 Mõisaküla tee km 0,0-3,5

Liikluskorralduse muudatused

Tööde teostamise ajaks on vaja kehtestada ajutisi liikluspiiranguid. Liikluse sulgemine toimub ainult vajadusel ja lühikestel lõikudel. Liikluse reguleerimiseks kasutatakse vajadusel foore ja reguleerijaid. Asfalteerimisetööd on plaanis lõpetada oktoobri esimesel nädalal.

Ülevaade projektist


Sõidutee on projekteeritud 1+1 sõidurajaga. Katte laiuseks on projekteeritud 6,5- 7 m. Peale katendi pealmise konstruktsiooni eemaldamist (katte freesimist) tuleb mulde servadest eemaldada kasvupinnas ning rajada muldkeha laiendused. Ehitatakse välja truubid ning kaevatakse välja mulle sobivale kõrgusele. Ehitatakse välja tänavavalgustus, sademeveesüsteem ning tehnovõrgud Mõisaküla linnas. Olemasolev- ning välja kaevatud muldkeha profileeritakse, millega antakse muldkehale vajalikud kalded. Profileeritud ja tihendatud muldkehale rajatakse dreenkiht. Seejärel asulavälisel teel killustikust tehnoloogiline kiht, kompleksstabiliseeritud alus ning asfaldist kiht. Mõisaküla linnas sees rajatakse dreenkihile killustikust alus ning asfaltkate. Ehitatakse välja jalg- ja jalgrattateed. Kaevatakse kraavid. Olemasolevad kraavid on ette nähtud puhastada. Teemaa ulatuses on ette nähtud puude ja võsa raadamine. Paigaldatakse liikluskorraldusvahendid ning teekattemärgistus. Liiklusohutuse parandamiseks koolimaja ees rajatakse künnised.