Pärnu–Sauga lõigu eelprojekt

Planeeritav ehituse aeg 2020-2021.

Hankes

Ehitustööde eesmärgid


Ehituse eesmärk on liiklusohutuse taseme tõstmine Tallinna–Pärnu–Ikla maanteelkm 122,6 – 125,2.

Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 122,6–125,2

Ülevaade projektist


Projektiga nähakse ette Tallinna–Pärnu–Ikla (Via Baltica) teemaplaneeringutega kavandatud trassi asukohas 2+2 lahendusega põhimaantee projekteerimist. Tegemist on linnalise lõiguga. Lõik viiakse kokku Ehitajate tee 2+2 lõiguga.

Põhiprojekti koostamisel võetakse arvesse Pärnu maakonnaplaneeringut täpsustavat teemaplaneeringut „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0 – 170,0“. Teemaplaneering on kehtestatud1. oktoobril 2012 Pärnu maavanema korraldusega nr 529.

Projekti eskiisi avalikustamine on 7. augustil 2018 kell 17:00 Sauga teeninduskeskuses, aadressiga Selja tee 1a. Oodatud on kõik huvilised.

 

Sündmused:

 

Puudutatud isiku kaasamine projekteerimistingimuste andmise menetlusse

10.08. - 21.08.2018

Maanteeamet on algatanud projekteerimistingimuste menetluse põhimaantee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 122,6 – 125,2 lõigu ehitusprojekti koostamiseks.

Projektlahenduse koostamisel võetakse arvesse Pärnu maavanema 1. oktoobri 2012 korraldusega nr 529. kehtestatud teemaplaneeringut „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0 – 170,0“

Projektiga kavandatakse 2+2 ristlõikega maantee, ringristmik, foorristmik, jalg-ja jalgrattatee ühendused ning ületused üle maantee. Muuhulgas nähakse liiklusohutuse parandamise eesmärgist lähtuvalt ette olemasolevate samatasandiliste mahasõitude likvideerimine ning vajalike juurdepääsuvõimaluste kavandamine. Projektiga kavandatakse keskkonnameetmed, sh liiklusmüra leevendavad meetmed.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg-le 2 annab pädev asutus puudutatud isikule arvamuse avaldamiseks kuni 10 päeva.

Oma seisukoht projekteerimistingimuste eelnõu osas palume esitada hiljemalt 21.08.2018. Arvamus esitada kirjalikult allkirjastatult paberkandjal Maanteeameti planeeringute osakonda (postiaadress Teelise 4, 10916 Tallinn) või digitaalselt allkirjastatult maantee@mnt.ee.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg-le 6 kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul arvamust avaldanud ega ole taotlenud pikendamist, loetakse et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada.

Projekteerimistingimuste eelnõuga, korralduse eelnõu ja eskiisiga saab tutvuda allpool.

Maanteeameti poolsed kontaktandmed on alates 01.09.2018 Mart Michelis, tel 611 9385, e-post: mart.michelis@mnt.ee.