Pärnu–Uulu lõigu projekteerimine ja ehitus

Planeeritav ehituse algus 2020. aastal ja lõpp 2021. aastal

Skepast&Puhkim OÜ

Projekteerimine
4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4–143

Ülevaade projektist


Pärnu-Uulu teelõigu põhiprojekti koostamise eesmärgiks on riigitee Tallinna–Pärnu–Ikla km 133,4–143 lõigus tee vastavusse viimine I klassi teele esitavate nõuetega ja liiklusohutuse taseme tõstmine. Seal hulgas maantee ja ristmike ning kogujateede teemaa määramine, ristmike ja ristete optimaalsete asukohtade, tehniliselt ja majanduslikult tasuvate lahenduste leidmine ning keskkonnamõju hindamine.

Põhiprojekti koostamisel juhindutakse Pärnu maakonnaplaneeringut täpsustavast teemaplaneeringust "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinna–Pärnu–Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0–170,0". Teemaplaneering on kehtestatud Pärnu maavanema 1. oktoobri 2012 korraldusega nr 529.

Kavas on kaks eritasandilist sõlme: Tõllapulga km 137,8 ja Uulu km 141,2. Samuti on planeeritud jalakäijatele ja jalgratturitele kaks eritasandilist ületust tunnelite näol ning Uulu kanali silla lammutus ja uue kavandamine koos kallasrajaga loomade liikumiseks.

Planeeritav ehituse algus on 2020. aastal ja lõpp 2021. aastal.

ESKIIS (4.55 MB, PDF)

 

Sündmused:

 

Põhimaantee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4-143 Pärnu-Uulu lõigu põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamine

 

Maanteeamet teatab põhimaantee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4-143 Pärnu-Uulu lõigu põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

KMH aruande avalik arutelu toimub 27. augustil 2019 algusega kell 18:00 Häädemeeste Vallavalitsuses (Pargi tee 1, Uulu küla).

Loe täpsemalt arutelu kohta siit.

 

Projekteerimistingimuste andmise korraldus

 

Maanteeamet on läbi viinud projekteerimistingimuste menetlemise ning andnud projekteerimistingimused projekti koostamiseks. Projekteerimistingimustega, korraldusega, asendiplaaniga ja laekunud ettepanekute ning otsustega ettepanekute osas saab tutvuda allpool olevate materjalide hulgas.

 

Puudutatud isiku kaasamine projekteerimistingimuste andmise menetlusse 17.04. - 30.04.2018

 

Maanteeamet on algatanud projekteerimistingimuste menetluse põhimaantee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4 – 143,0 lõigu ehitusprojekti koostamiseks.

Projektlahenduse koostamisel võetakse arvesse Pärnu maavanema 1. oktoobri 2012 korraldusega nr 529. kehtestatud teemaplaneeringut „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0 – 170,0“

Projektiga kavandatakse 2+2 ristlõikega maantee, sh kaks eritasandilist ristmikku, üks samatasandiline foorristmik, jalgratta- ja jalgteed ning kaks eritasandilist jalgratta- ja jalgtee ristumist põhimaanteega, olemasoleva Uulu kanali silla lammutamine ning Uulu kanali uus sild. Muuhulgas nähakse liiklusohutuse parandamise eesmärgist lähtuvalt ette olemasolevate samatasandiliste mahasõitude likvideerimine ning vajalike juurdepääsuvõimaluste kavandamine. Projektiga kavandatakse keskkonnameetmed, sh liiklusmüra leevendavad meetmed.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg-le 2 annab pädev asutus puudutatud isikule arvamuse avaldamiseks kuni 10 päeva.

Oma seisukoht projekteerimistingimuste eelnõu osas palume esitada hiljemalt 30.04.2018. Arvamus esitada kirjalikult allkirjastatult paberkandjal Maanteeameti planeeringute osakonda (postiaadress Teelise 4, 10916 Tallinn) või digitaalselt allkirjastatult maantee@mnt.ee.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg-le 6 kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul arvamust avaldanud ega ole taotlenud pikendamist, loetakse et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada.

Projekteerimistingimuste eelnõuga, korralduse eelnõu ja eskiisiga saab tutvuda allpool.

Täiendavate küsimuste korral palun pöörduda Maanteeameti planeeringute osakonna projektijuht Rašid Pulatovi poole: (alates 01.09.2018 asendab Mart Michelis, tel 611 9385, e-post: mart.michelis@mnt.ee).

 

Keskkonnamõju hindamise programmi ja eskiisi avalikustamine

 

Maanteeamet teatab riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4-143 asuva Pärnu-Uulu lõigu ehituse põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi valmimisest, programmi avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust.

Maanteeameti keskkonnatalituse juhataja algatas 04.12.2017 otsusega nr 0018 riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4-143 asuva Pärnu-Uulu lõigu ehituse põhiprojektiga kavandatavate tegevuste KMH.

Arendaja ja otsustaja on Maanteeamet (aadress: Teelise 4, 10916 Tallinn; projektijuht Rašid Pulatov (alates 01.09.2018 asendab Mart Michelis, tel 611 9385, e-post: mart.michelis@mnt.ee), KMH kontaktisik Villu Lükk, tel. 611 9368, e-post: villu.lykk@mnt.ee).

Projekti koostaja on Skepast&Puhkim OÜ (aadress: Laki 34, 12915 Tallinn; kontaktisik Peeter Škepast, tel. 509 0730, e-post: peeter.skepast@skpk.ee).

Keskkonnamõju hindamise läbiviijaks on Skepast&Puhkim OÜ, juhtekspert ja kontaktisik Eike Riis aadress: Laki 34, 12915 Tallinn, tel. 501 1548, e-post: eike.riis@skpk.ee).

Keskkonnamõju hindamise programmi ja projekti eskiisiga on võimalik tutvuda ajavahemikul 5. – 19. märts 2018 :

  1. Maanteeameti kodulehel www.mnt.ee digitaalselt
     
  2. Pärnu Linnavalitsuse kodulehel www.parnu.ee digitaalselt
     
  3. Häädemeeste Vallavalitsuses aadressil Pargi tee 1 Uulu paberkandjal ja kodulehel www.haademeeste.kovtp.ee  digitaalselt.

Avaliku väljapaneku vältel saab KMH programmi kohta esitada kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid põhiprojekti koostajale (Skepast&Puhkim OÜ), KMH eksperdile (Skepast&Puhkim OÜ) ning arendajale/otsustajale (Maanteeamet).

Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimub:

20. märtsil 2018 algusega kell 17.30 Pärnu linnas, Akadeemia 2, endine Maavalitsuse maja

27. märtsil 2018 algusega kell 17.30 Häädemeeste Vallavalitsuses, Pargi tee 1, Uulu.