Peeterristi–Kudruküla tugimaantee kõrvalmaantee rekonstrueerimine

22. mai 2017

19. september 2017

765 100€

Roadplan OÜ

Osaühing N&V

AS Taalri Varahaldus

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Eesmärgiks on teelõigu amortiseerunud katte kandevõime vastavusse viimine liiklussagedusega ning sõidumugavuse ja liiklusohutuse tõstmine.

Riigitee 13147 Peeterristi–Kudruküla km 0,0-3,5

Liikluskorralduse muudatused

Teetööde käigus ümbersõite ette näha ei ole, kuid arvestada tuleb liikluspiirangutega vahetult töötsoonis ning ajal mil tee on veel asfalteerimata. Töövõtjal tuleb ehitada killustikalus selliselt, et liiklusele on koguaeg avatud vähemalt üks sõidusuund ning maksimaalne killustikaluse pikkus ilma alumise asfaltbetooni kihita võib olla kuni 1,3 km. Vajadusel rakendatakse liiklusreguleerijad ja/või foore. Uus asfalt peab olema paigaldatud hiljemalt 35 kalendripäeva jooksul alates freesimistööde algusest.

Ülevaade projektist


Rekonstrueeritav tee jääb olemasoleva tee muldkehale ning sellele on projekteeritud 3 m laiused sõidurajad. Sõiduraja äärde on projekteeritud 0,5 m laiune kindlustatud peenar ning 0,5 m laiune tugipeenar. Asfaltkatte laius on 7 m. Olemasolevad mahasõidud säilitatakse ja rekonstrueeritakse. Rajatakse killustikalusel kahekihiline asfaltbetoon kate.