Pikknurme-Puurmani 2+1 möödasõidualade ehitus

September 2018 – detsember 2019

5 724 000€

Reaalprojekt OÜ

Nordecon AS

Sweco EST OÜ

Ehitamisel

Ehitustööde eesmärgid


Liiklusohutuse taseme tõstmiseks on vajalik ehitada 2+1 sõidurajaga möödasõidualad ja tagasipöörete lahendused juurdepääsu tagamiseks keskpiirdega eraldatud aladele.

Projekt näeb ette:

 • 2+1 sõidurajaga möödasõidualade ja lõiguti 1+1 sõidurajaga keskpiirdega teelõikude ehitamine.
 • Laupkokkupõrgete vältimiseks vastassuunalisi sõidusuundi eraldava põrkepiirde paigaldamine; ristmike ümberehitamine.
 • Dubleerivate mahasõitude likvideerimine.
 • Teekatte ja liikluskorraldusvahendite uuendamine.
 • Bussipeatuste nihutamine ja sidumine ristmikega, bussipeatuste juurde jalgteede ehitamine.
 • Müratõkkeseinte, juurdepääsuteede ja hooldusteede ehitamine.
 • Ulukitarade paigaldamine.
 • Veeviimarite ehitus ja kraavide kaevamine.
Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 142,2-146,9

Liikluskorralduse muudatused

Tee ehitustööde ajal peab olema pidevalt tagatud 1+1 asfalteeritud kattega sõiduraja olemasolu. Remondiobjekti piires piiratakse sõidukiirust 50 km/h ja piiratud kiirusega lõigu pikkus võib olla kuni 2 km.

Ülevaade projektist


 • Tööd toimuvad 4,7 km pikkusel teelõigul (km 142,2-146,9), kuhu rajatakse 2+1 möödasõidualadega tee.
 • Sõiduraja laius kaherealisel osal on 3,5+3,25 m ja üherealisel osal 3,75 m, eraldusriba laius 1,5 m ja sõiduraja servast kummalegi poole tuleb 1,0 m laiune kindlustatud teepeenar.
 • Kokku on projekteeritud vaheldumisi kaks möödasõidu lõiku pikkusega 1,4 km ja 1,4 km ja nende vahel 0,7 km pikkune piirdega eraldatud 1+1 sõiduradadega lõik. Selleks rajatakse projekteeritaval maanteelõigul olemasolevale 1+1 muldkehale mulde laiendused lisaraja tarbeks.
 • Olemasolev tee rekonstrueeritakse.
 • 2+1 ristlõikega teelõigule paigaldatakse metallist karptalast keskpiire
 • Ehitatakse  uued juurdepääsuteed ning tagasipöördekohad, kohaliku liikluse ühendamiseks olemasoleva teedevõrgustikuga ja juurdepääsuks teeäärsetele kinnistutele.