Pürksi teelõigu ja külgneva parkla ümberehitamine

17. september 2018

29. oktoober 2018

250 000€

Reaalprojekt OÜ

OÜ Warren Teed ja AS Kiirkandur

Taalri Varahaldus AS

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Koostöös Lääne-Nigula vallaga ehitatakse ümber liiklusohtlik koht, Noarootsi gümnaasiumi ees olev maanteelõik ja sellega külgnev kohalikule omavalitsusele kuuluv parkla. Nii tagatakse jalakäijate ja jalgratturite parem ohutus riigimaantee ületamisel ning liikumisel projekteeritaval parklaalal. Rakendatakse ka muid ohutust parandavaid meetmeid, sh liikluse rahustamine riigiteel kooli piirkonnas. Gümnaasiumi ette ja parklasse rajatakse ülekäiguala, riigiteele ehitatakse ülekäiguala kohtvalgustus, parklakohad märgistatakse teekattemärgistusega ja seal kehtestatakse liikluskord. Likvideeritakse ebatasane teekate ja rajatakse uus katendikonstruktsioon ning paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid.

Riigitee nr 16122 Nõmmküla–Aulepa–Österby km 15,8-15,9

Liikluskorralduse muudatused

Ehitusaegseid ümbersõite pole ette nähtud, üks sõidusuund on liiklejatele avatud. Ehituse ajaks kehtestatakse liikluspiirangud.

Ülevaade projektist


Tööde käigus remonditakse osaliselt tee muldkeha, asendatakse teekate, uueks teekatteks on asfaltbetoonkate killustikalusel. Kogu töödega hõlmatud ala ulatuses paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid.