Reopalu–Mäo lõigu rekonstrueerimine

10. aprill 2017

31. oktoober 2017

3 160 000€

85%  -   2 680 000€

Teedeprojekt OÜ

Verston Ehitus OÜ

Infragate Eesti AS

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Põhimaantee Pärnu–Rakvere–Sõmeru Reopalu–Mäo lõigu amortiseerunud katte rekonstrueerimine ning lõiguti puuduliku kandevõime vastavusse viimine liiklussagedusega. Teelõik on kogu ulatuses ebatasane ning sügavate roobastega. Liiklusohutuse tõstmine suurematel ristmikel ning puuduoleva jalgratta- ja jalgtee lõigu rajamine.

Põhimaantee 5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru lõik km 87,6-94,1

Liikluskorralduse muudatused

Teetööde käigus ümbersõite ette näha ei ole, kuid arvestada tuleb liikluspiirangutega vahetult töötsoonis ning ajal mil tee on veel asfalteerimata. Tööd tuleb teostada selliselt, et vähemalt üks sõidusuund on liiklejatele alati avatud. Vajadusel rakendatakse liiklusreguleerijad ja/või foore. 1) Lõikudes, kus avatakse kogu asfaltkate, tuleb esimene kiht asfalteerida hiljemalt 45 päeva jooksul alates freesimisega alustamisest 2) Lõikudes, kus kogu asfaltkatet ei avata tuleb asfalteerimine teostada hiljemalt 15 päeva jooksul 3) Ristmike ümberehitustööd tuleb teostada 75 päeva jooksul alates katte avamisest

Ülevaade projektist


Remondilõik algab Reopalu sillaga ning lõpeb Mäo ümbersõiduga. Reopalu ja Sillaotsa vahele ehitatakse jalgratta- ja jalgtee. Olemasolevad ringristmikud ehitatakse ümber liiklusohutusnõuetele vastavaks. Maksimarketi ristmikule rajatakse uus ringristmik, et tagada kõigi pöörete ohutu sooritamise võimalus.

Remonditakse Reopalu ja Sillaotsa sillad.

Objekti raames ehitatakse tolmuvabad katted neljale lühemale kruusateelõigule piirkonnas.