Rosma-Soohara lõigu rekonstrueerimine

Mai-november 2019

4 490 000€

Skepast & Puhkim OÜ

Hankes

Ehitustööde eesmärgid


Projekti eesmärk on riigitee 90 Põlva-Karisilla km 0,290-11,295 asuva Rosma-Soohara lõigu sõidumugavuse ning liiklusohutuse taseme tõstmine.

Tugimaantee 90 Põlva-Karisilla km 0,290-11,295

Liikluskorralduse muudatused

Tee sulgemist planeeritud ei ole ja ehitustööd toimuvad pool-poolega meetodil.

Ülevaade projektist


Peamised planeeritavad tööd:

  • tugimaantee nr 90 katendi rekonstrueerimine,
  • riigiteede/KOV teede/erateede ristmike ümberehitamine,
  • bussipeatuste ehitamine,
  • haljastuse rajamine,
  • kraavituse rajamine,
  • mullatööd,
  • aluste ja katete ehitus,
  • tehnovõrkude ümberehitamine,
  • vajalikes lõikudes uue teemaa-ala moodustamine.