Tallinn–Pärnu–Ikla, Vana-Pääsküla–Topi lõigu tehniline projekt, Veskitammi liiklussõlme ehitus

16. aprill 2018

31. oktoober 2019

Kevad 2018–sügis 2019

6 837 900€

85%  -   5 812 215€

Reaalprojekt OÜ

Nordecon AS

AS Taalri Varahaldus

Ehitamisel

Ehitustööde eesmärgid


Projektiga soovitakse viia põhimaantee lõik 13,0-13,7 vastavusse I klassi maanteele kehtestatud nõuetega. Sellest tulenevalt rajatakse kogujateed, kergliiklusteed ja rekonstrueeritakse lõik linna piirist kuni Jälgimäe vasakpöördeni, mille käigus tehakse ümber Veskitammi, Nõlvaku, Vanasilla ja Seljaku tn ristumised põhimaanteega.

Rajatakse kolm tunnelit jalakäijatele Veskitammi tn piirkonda, millest kaks on planeeritud maantee ja üks teine raudtee alla. Tunnelid on olulised ohutuks ühenduseks Saue valla ja lähikonna elanikele. Raudteealuse tunneli ehitab Saue vald.

Lisaks, lõigus Maanteeameti ristmik kuni Pääsküla jõgi on Tallinna Kommunaalamet tellinud linnalõigu projekti, mis on oluliseks siduslõiguks antud projektile ja mis on plaanis ehitatada 2018/2019. Linnalõigu projektiga rajatakse Statoili teenindusjaama piirkonda "P+R" (pargi ja reisi) ja ühistranspordi "terminal", mis annab võimaluse kasutada mugavamalt ühistranspordi poolt pakutud võimalusi.

Põhimaantee 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla km 13,0-16,4

Liikluskorralduse muudatused

Soovituslikud ümbersõidud ehituse ajaks on planeeritud Paldiski maantee ja Männiku tee kaudu.

Ülevaade projektist


Käesoleva projekti eesmärk on teelõigus tehniliselt ja majanduslikult optimaalse ning liiklusohutuse taset tõstva liikluslahenduse leidmine ja tee-ehitusprojekti koostamine. Töö käigus renoveeritakse ka maantee nr 4 kate lõigul km13,0-13,71 linnast väljuval suunal ning km 13,0-13,59 linna siseneval suunal, rajatakse 2 jalakäijatele ja jalgratturitele mõeldud tunnelit, 2 kogujateed ning jalgratta- ja jalgtee.

Topi liiklussõlme Jälgimäe-poolse kolmeharulise ringristmiku ning Urda tee vahele projekteeritakse kogujatee (ramp) ning suletakse praegu kasutuses olev mahasõit põhiteelt. Ehitushanke käigus projekteeritakse Urda kogujatee pikendus koos Urda bussipeatuse nihutamisega kogujatee äärde ja Laagri bussipeatuse nihutamisega Valdmäe tn piirkonda. Lisaks on projekti käigus eskiisprojekti staadiumis lahendatud lõik Maanteeameti ristmikust linna piirini. Eskiisprojektiga on ette nähtud rajada linnaliinide peatus koos planeeritava P+R parklaga Pärnu mnt 550 ja Pärnu mnt T28 kinnistutele. Mõlemale poole maanteed on projekteeritud jalgratta- ja jalgteed, mis on kokku viidud olemasoleva või tehnilise projekti raames projekteeritava jalgratta- ja jalgteedega. Linnalõigu projekti tellib Kommunaalamet ning selle realiseerimine toimub koos käesoleva projektiga kuna kogu lõik on toimivuse kohapealt terviklik ning linnalõik moodustab siduslõigu kogu projektiga.