Tallinn–Pärnu–Ikla, Vana-Pääsküla–Topi lõigu tehniline projekt, Veskitammi liiklussõlme ehitus

Põhimaantee 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla km 13,0-16,4

 

Ülevaade projektist

Käesoleva projekti eesmärk on teelõigus tehniliselt ja majanduslikult optimaalse ning liiklusohutuse taset tõstva liikluslahenduse leidmine ja tee-ehitusprojekti koostamine. Töö käigus renoveeritakse ka maantee nr 4 kate lõigul km13,0-13,71 linnast väljuval suunal ning km 13,0-13,59 linna siseneval suunal, rajatakse 2 jalakäijatele ja jalgratturitele mõeldud tunnelit, 2 kogujateed ning jalgratta- ja jalgtee.

Topi liiklussõlme Jälgimäe-poolse kolmeharulise ringristmiku ning Urda tee vahele projekteeritakse kogujatee (ramp) ning suletakse praegu kasutuses olev mahasõit põhiteelt. Ehitushanke käigus projekteeritakse Urda kogujatee pikendus koos Urda bussipeatuse nihutamisega kogujatee äärde ja Laagri bussipeatuse nihutamisega Valdmäe tn piirkonda. Lisaks on projekti käigus eskiisprojekti staadiumis lahendatud lõik Maanteeameti ristmikust linna piirini. Eskiisprojektiga on ette nähtud rajada linnaliinide peatus koos planeeritava P+R parklaga Pärnu mnt 550 ja Pärnu mnt T28 kinnistutele. Mõlemale poole maanteed on projekteeritud jalgratta- ja jalgteed, mis on kokku viidud olemasoleva või tehnilise projekti raames projekteeritava jalgratta- ja jalgteedega. Linnalõigu projekti tellib Kommunaalamet ning selle realiseerimine toimub koos käesoleva projektiga kuna kogu lõik on toimivuse kohapealt terviklik ning linnalõik moodustab siduslõigu kogu projektiga.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 
 

Vaata lisaks