Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala ehitus

Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa

 

Ülevaade projektist

Tee-ehitustööd toimuvad Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa lõigus Raja tänavast kuni Variku raudteeviadukt ja Jõhvi–Tartu–Valga maanteel lõigus Riia tn 140 ristmikust kuni Kantri hotellini. Samuti Aardla tänaval Riia maanteest kuni Savi tänava ristmikuni ning Tuvi tänaval vahemikus Riia tänavast kuni Varblase tänavani.

Lisaks rajatakse täiendavaid ühendusteid ja läbimurdeid ning ehitatakse ümber olemasolevaid tänavalõike, mis asuvad objekti vahetus läheduses.

Põhimaanteed tulevad valdavalt 2+2 (lõiguti 3+3) ristlõikega.

Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusalas:

 • ehitatakse ümber ligikaudu 2,5 km riigiteid
 • rekonstrueeritakse ligikaudu 2 km linnatänavaid
 • ehitatakse ligikaudu 2,4 km uusi linnatänavaid
 • ehitatakse 5 treppi
 • rajatakse uusi või rekonstrueeritakse olemasolevaid kergliiklusteid ligikaudu 8,4 km ulatuses.
 • rajatakse 3 uut viadukti sõidukitele, mille hulgas on 316,2m pikkune viadukt üle Riia ringristmiku.
 • rajatakse 5 eritasandis teeületust jalakäijatele ja jalgratturitele, millest 2 koosnevad kahest eraldiseisvast viaduktist/rajatisest.
 • rajatakse veoautode parkla vähemalt 14-le veoautole
 • ehitatakse 9 ringristmikku
 • tõstetakse ümber 1 puurkaev
 • ehitatakse 1120 meetrit uusi müraseinu
 • ehitatakse ligikaudu 11 670 meetrit uusi sademeveetorusid
 • paigaldatakse ligikaudu 380 uut tänavavalgustusmasti
 • paigaldatakse 781 liiklusmärki ja 74 viita
 • istutatakse 299 puud, 374 põõsast ning tuhandeid ronitaimi

Põhimaanteede äärde projekteeritakse jalgteed, et eraldada jalakäijad sõidukitest ning tagada puuduolevad ühendused.

Võru–Tallinn suunale rajatakse veoautode parkla ja puhkekoht.

Kõikidele maanteedele ja tänavatele rajatakse uus tänavavalgustus (v.a juurdepääsuteed).

Riia ringristmik:

Riia ristmik muudetakse eritasandiliseks. Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa otsesuund viiakse viaduktiga üle turboringristmiku. Turboristmikule projekteeritakse Riia maanteele kaks läbivat sõidurada kummaski suunas. Tipptunniliikluse leevendamiseks tagatakse kaks läbivat rada vasakpööretele Võru poolt Valga suunas ja Tallinna poolt Tartu kesklinna suunas.

Jalakäijate ohutuse tõstmiseks rajatakse jalakäijatele eritasandis viaduktid Riia liiklussõlmes kõikide suundade alla, et võimaldada jalakäijatele ja jalgratturitele ohutut liiklemist. Lisaks rajatakse eritasandis maanteeületus Jõhvi–Tartu–Valga maantee alla Aardla ja Optika tänava ringristmiku juurde.

Riia sõlme viaduktile on kavandatud koostöös Tartu linnaga dekoratiivvalgustus.

Riia tänav Tartu kesklinna suunal

Paraneb olukord Riia tn 140 tee ristmikul ehk kaob vajadus vasakpöörde sooritamiseks, sest rajatakse uus läbimurre Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteele, kust pääseb Riia ringile.

Aardla ristmik TallinnaTartuVõruLuhamaa maantee

Praeguse ringristmiku asemele rajatakse viadukt üle Aardla tänava, kus pole võimalik enam teostada pöördeid Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteele. Selle tulemusena muutub Aardla tänav jalakäijasõbralikumaks. Viadukti alla rajatakse mõlemale poole Aardla tänavat kergliiklusteed.

Tagamaks Aardla tn äärsete elanike ühendus Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteega, rajatakse uued tänavad, mille kaudu antakse ühendus põhimaanteega.

Aardla tänav

Aardla tänava äärsed jalgteed rekonstrueeritakse koos tänavaga. Lisaks rajatakse puuduolevad jalgteeühendused. Liikluse rahustamiseks rajatakse ohutussaari ning Savi tn ristmikule rajatakse ringristmik. Selle tulemusena muutuvad Aardla ja Savi tänavad jalakäijasõbralikumaks ja ümbruskaudsetele ettevõtetele on tagatud hea juurdepääs.

Riia mnt ja Aardla tn ristmik

Läbilaskvuse ja ohutuse tagamiseks muudetakse Aardla tn ristmiku asukohta ning see ühendatakse Optika tn ristmikuga. Uude asukohta rajatakse 4-haruline ja 2-rajaline turboringristmik. See rahustab Valga poolt tulevat liiklusvoogu ning ühtlasi annab võimaluse teostada turvaliselt vasakpöördeid hommikusel ja õhtusel tipptunnil nii Optika tänavalt kui ka Aardla tänavalt. 

Viirpuu tn

Viirpuu tn ots suletakse sõidukite liiklusele. Ühenduse tagamiseks ühendatakse Viirpuu tn Optika tänavaga. Selle tulemusena muutub liikluskorraldus Riia maanteel ohutumaks, selgemaks ja arusaadavamaks.

Laseri tn

Laseri tn suunatakse Aardla tänavale, kus saab teostada kõiki pöördeid. Selle tulemusena muutub liikluskorraldus Riia maanteel ohutumaks, selgemaks ja arusaadavamaks.

Müraseinad

Projektiga rajatakse uusi müraseinu, et parandada elukvaliteeti nendel elanikel kes elavad mittenõuetekohastes müratingimustes. Müraolukorda leevendatakse kokku 14 eluhoonel. Valdav osa müraleevendust saavatest eluhoonetest asuvad Jõhvi–Tartu–Valga maantee ääres Tartu linnast väljuval suunal vasakut kätt. Nendele eluhoonetele rajatakse müraseina taha ligipääsuks uus tee. Müraseinad rajatakse kõik võimalikult lähedale maanteele (müraallikale), et maksimaalselt vähendada müra levikut.

Haljastus

Kogu projekteeritud alale on koostatud eraldi haljastusprojekt. Selle koostamisel on hinnatud olemasolevat taimestikku ja projekteeritud uusistutused, et tekiks läbimõeldud, linna keskkonda sobiv ning teede projektlahendusega kooskõlas olev taimestik.

Sajuvesi

Kogu projekti alalt sademevete äravooluks on projekteeritud uusi sademeveetorusid. Sademevesi suunatakse mitmesse erinevasse eesvoolu erinevates suundades. Lahknemiskoht on Riia ristmik kui kõige kõrgemal asuv koht.

Ehitustööd jaotatakse etappideks, sest erinevaid lõike ei saa ehitada samaaegselt. Teatud juhtudel on vajalik üks osa projektist välja ehitada, et tagada vajalikud ühendused teise osa ehituse ajaks.

Tee ehitustööde ajal peab olema pidevalt tagatud 1+1 asfalteeritud kattega sõiduraja olemasolu. Ehitusobjekti piires piiratakse sõidukiirust lõiguti kuni 30 km/h. Piki põhimaanteid tagatakse valdavalt sõidukiirus 50km/h.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 
 

Vaata lisaks