Topi – Saue ühendustee põhiprojekt

Projekteerimise kestvus 02.01.2017 – kevad 2018

OÜ Reaalprojekt

Projekteerimine

Ülevaade projektist


Vastavalt Harju maavanema 14.11.2014 korraldusega nr 2133 kehtestatud „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0-44,0“ on kavandatud Topi liiklussõlme ja Saue linna vaheline ühendustee.

Projektiga kavandatakse Topi liiklussõlme äärde kavandatava OÜ Chester Universal poolt tellitud „Pärnu mnt ja Raudtee vahelise ala kruntide välised teed ja tehnovõrgud“ (K-Projekt töö nr 14043) projektiga kavandatud teede ühendamine Saue linna poolt Kuuseheki tänavaga.

Projekti realiseerimisega väheneb muuhulgas ka Kanama viadukti vasakpöörde sooritamise vajadus suunaga Paldiski-Tallinn ning põimumine suunaga Pärnu-Paldiski.