Väo lõigu tehniline projekt

13 738 000€

Selektor Projekt OÜ

Nordecon AS

Esprii OÜ

Ehitamisel

Ehitustööde eesmärgid


Käesoleva projekti eesmärgiks on teelõigus tehniliselt ja majanduslikult optimaalse ning liiklusohutuse taset tõstva liikluslahenduse leidmine ja tee-ehitusprojekti koostamine.

Töö käigus rajatakse 2,3 km pikkune 2+2 sõiduradadega maantee, millel 1,6 m laiune betoonist piirdega eraldusriba. Lisaks rajatakse Veneküla tunnel Tallinna ringtee alla, Väo viadukt üle Ülemiste – Maardu raudtee, tagasipöördekoht Lagedilt väljasõiduks Jüri suunal, koguja- ja juurdepääsuteed. 

Põhimaantee 11 (E265) Tallinna ringtee km 0,6-3,0

Liikluskorralduse muudatused

Ehituse ajal on planeeritud hoida liiklus avatuna, esineb kitsendusi. Alates 14.09. on Väo lõigule loodud ajutine ümbersõit, mis kehtib kuni 06.10.

Ülevaade projektist


Projektiga soovitakse viia põhimaantee lõik km 0,6-3 vastavusse I klassi maanteele kehtestatud nõuetega, tulenevalt sellest optimeeritakse ka peale ja mahasõite.

Tallinna ringteest vasakule ja paremale ning Ülemiste-Maardu raudteest vasakule jäävate alade ühendamiseks on projekteeritud Veneküla eritasandiline ristmik. Ristuv tee paikneb Tallinna ringtee alla projekteeritavas tunnelis km 1,22.

Tallinna ringtee km 2,2 on projekteeritud uus viadukt üle Ülemiste-Maardu raudtee (olemasoleva viadukti asukohas).

Projektiga on ette nähtud uute kogujateede, juurdepääsuteede ja kergliiklusteede ehitus.

Elamute kaitseks rajatakse Tallinna ringteetee serva müratõkkeseinad:

  • Tallinna linnas km 1,2–1,4 vasakul, Lagedi tee 11; 13 ja 15 elamute juures.
  • Venekülas km 2,7-3 paremal.

Embedded thumbnail for Väo lõigu tehniline projekt