Värska-Saatse ühendusteede ümberehitus

2. september 2019

30. september 2020

Aasta

3 484 800€

34%  -   1 181 200€

6%  -   203 600€

Roadplan OÜ

Hankes

Ehitustööde eesmärgid


 • Värska ja Saatse piiripunkti vahelisele lõigule tolmuvaba katte rajamine.
 • Värska kultuurikeskuse parkla ümberehitus ja sademevete äravoolu lahendamine.
 • Seto talumuuseumi ja Värska Vesi AS tootmishoonete vahelise jalgtee rajamine.
 • Saatse küla ja Samarina Seto muuseumi vahelise jalgtee rajamine.
 • Saatse kalmistu parkla ehitus.
 • Saatse piiripunkti parkla ehitus.
Kõrvalmaantee 18178 Värska-Ulitina km 0,2-12,918 ja kõrvalmaantee 18106 Saatse-Petseri km 0,0-5,1

Liikluskorralduse muudatused

Tee sulgemist planeeritud ei ole ja ehitustööd toimuvad pool-poolega meetodil.

Ülevaade projektist


Projektiga nähakse ette tolmuvaba katte rajamine Värska ja Saatse piiripunkti vahelisele lõigule (kõrvalmaantee 18178 km 3,4-12,918 ja kõrvalmaantee 18106 km 0-5,1). Katte laius 7m, külasid läbivatel lõikudel on kate kitsam. Kõrvalmaanteede omavaheline ristmik viiakse projektiga rohkem täisnurga alla, säilib olemasolev kõrvaltee-peatee põhimõte. Projektiga nähakse ette tee äärde täiendavate kraavide rajamine ja eesvoolukraavide puhastamine sademevete äravoolu tagamiseks. Tee laiendamiseks ja kraavide kaevamiseks näeb projekt ette vajadusel teemaa laiendamise. 

Värska kultuurimaja parkla rekonstrueeritakse ja tagatakse sademevete äravool. Seto talumuuseumi ja Värska Vesi AS tootmishoonete vahelisele lõigule rajatakse koos valgustusega jalgratta- ja jalgtee. Saatse külas asuva Pattina ristmiku ja Samarina Seto muuseumi vahele rajatakse jalgtee. Saatse küla lõigule rajatakse ka valgustus. Saatse külas asuval kitsal lõigul rajatakse kitsam äärekiviga lahendus ja vajadusel reguleeritakse liiklust eesõigusmärkidega. Asulavälisel lõigul rajatakse jalgtee puudeallee taha. Saatse kalmistu juurde ehitatakse parkla koos sisse- ja väljasõiduteega. Saatse piiripunkti juurde rajatakse parkla ca 20-le sõiduautole. 

 

I osa – finantseerib Maanteeamet

 • Riigitee 18178 Värska-Ulitina km 3,4-12,918 asuvale Verhulitsa-Ulitina lõigule tolmuvaba katte ehitus.
 • Riigitee 18106 Saatse-Petseri km 0,3-5,1 asuvale Perdaku-Ulitina lõigule tolmuvaba katte ehitus.
 • Saatse külas asuva Pattina ristmiku ja Saatse/Samarina küla piiri vahelise kergliiklustee ehituse.
 • Saatse piiripunkti parkla ehitus.
 

II osa – finantseerib Setomaa Vallavalitsus

 • Värska kultuurikeskuse parkla ümberehitus.
 • Seto talumuuseumi ja Värska Vesi AS tootmishoonete vahelise kergliiklustee ja tänavavalgustuse ehitus.
 • Samarina külas asuva Saatse/Samarina küla piiri ja Samarina Seto muuseumi vahelise kergliiklustee ehitus.
 • Saatse kalmistu juurdepääsuteede ja parkla ehitus.