Värska-Saatse ühendusteede Värska-Ulitina ja Saatse-Petseri kruusateedele katte ehitus

Mai-oktoober 2019

2 100 000€

56%  -   1 181 200€

10%  -   203 600€

Roadplan OÜ

Projekteerimine

Ehitustööde eesmärgid


 • Värska ja Saatse piiripunkti vahelisele lõigule tolmuvaba katte ehitamine.
 • Värska kultuurikeskuse parkla ümberehitamine ja sademevete äravoolu lahendamine.
 • Seto talumuuseumi ja Värska Vesi AS tootmishoonete vahelise jalgtee ehitamine.
 • Saatse küla ja Samarina Seto muuseumi vahelise jalgtee ehitamine.
 • Saatse kalmistu parkla ehitamine.
 • Saatse piiripunkti parkla ehitamine.
Kõrvalmaantee 18178 Värska-Ulitina km 3,4-12,918 ja kõrvalmaantee 18106 Saatse-Petseri km 0-5,1

Liikluskorralduse muudatused

Tee sulgemist planeeritud ei ole ja ehitustööd toimuvad pool-poolega meetodil.

Ülevaade projektist


 • Katte laius 7 m, külasid läbivatel lõikudel on kate kitsam. 
 • Kõrvalmaanteede omavaheline ristmik ehitatakse rohkem täisnurga alla, säilib olemasolev kõrvaltee-peatee põhimõte. 
 • Tee äärde täiendavate kraavide ehitamine  ja eesvoolukraavide puhastamine sademevete äravoolu tagamiseks. 
 • Tee laiendamiseks ja kraavide kaevamiseks näeb projekt ette vajadusel teemaa laiendamise. 
 • Värska kultuurimaja parkla rekonstrueeritakse ja tagatakse sademevete äravool.
 • Seto talumuuseumi ja Värska Vesi AS tootmishoonete vahelisele lõigule rajatakse koos valgustusega jalgratta- ja jalgtee. 
 • Saatse külas asuva Pattina ristmiku ja Samarina Seto muuseumi vahele rajatakse jalgtee. Saatse küla lõigule rajatakse ka valgustus. Saatse külas asuval kitsal lõigul rajatakse kitsam äärekiviga lahendus ja vajadusel reguleeritakse liiklust eesõigusmärkidega. Asulavälisel lõigul rajatakse jalgtee puudeallee taha. 
 • Saatse kalmistu juurde ehitatakse parkla koos sisse- ja väljasõiduteega - finantseerib Setomaa Vallavalitsus.
 • Saate piiripunkti juurde rajatakse parkla ca 20-le sõiduautole - finantseerib Setomaa Vallavalitsus.

 

 

I osa – finantseerib Maanteeamet

 • Riigitee 18178 Värska-Ulitina km 3,4-12,918 asuvale Verhulitsa-Ulitina lõigule tolmuvaba katte ehitus.
 • Riigitee 18106 Saatse-Petseri km 0,3-5,1 asuvale Perdaku-Ulitina lõigule tolmuvaba katte ehitus.
 • Saatse külas asuva Pattina ristmiku ja Saatse/Samarina küla piiri vahelise kergliiklustee ehituse.
 • Saatse piiripunkti parkla ehitus.
 

II osa – finantseerib Setomaaa Vallavalitsus

 • Värska kultuurikeskuse parkla ümberehitus.
 • Seto talumuuseumi ja Värska Vesi AS tootmishoonete vahelise kergliiklustee ja tänavavalgustuse ehitus.
 • Samarina külas asuva Saatse/Samarina küla piiri ja Samarina Seto muuseumi vahelise kergliiklustee ehitus.
 • Saatse kalmistu juurdepääsuteede ja parkla ehitus.