Viljandi–Rõngu teelõigu rekonstrueerimine

29.08.2016 - august 2017

3 800 000€

OÜ Keskkonnaprojekt; OÜ Teelahendused

OÜ Nurme Teedeehitus

P.P. Ehitusjärelevalve OÜ

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Rekonstrueerimise eesmärk on liiklusohutuse taseme parandamine paigaldades uued liikluskorraldusvahendid ning sõidumugavuse tõstmine koos tee eluea pikendamisega uue asfaltbetoonkatte rajamisega. Projekti tulemusena tagatakse katendile nõuetekohane laiusgabariit, ehitatakse ümber ristmikud ja mahasõidud. Ohutumaks muudetakse teelõik Viiratsi ringist Iva teeni rajades sinna jalg-ja jalgrattatee. 

Riigitee 52 Viljandi-Rõngu km 0,1-7,0

Liikluskorralduse muudatused

Tööde teostamise ajaks on vaja kehtestada ajutisi liikluspiiranguid. Ehitusaegne ümbersõit toimub „Seakombinaadi“ õgvenduse ja Sooba truubi väljavahetamise ajal. Sulgemine lubatud 10 päevaks. Liikluse reguleerimiseks kasutatakse vajadusel foore ja reguleerijaid.

Ülevaade projektist


Projekti raames võetakse ette sõiduteekatte ja ristmike remont, bussipeatuste rekonstrueerimine ning veerežiimi parandamine. Samuti ehitatakse välja parkimisplatsid Viljandi järve terviseraja ja kindral Johann Laidoneri sünnikoha mälestusmärgi juurde.

Töö on jaotatud lõikudeks. Esimene lõik asub Viiratsi ringristmikust Laidu tee ristmikuni ning teine lõik algab Laidu ristmikult ning lõpeb Loodi–Nõmme ja Holstre–Mõnnaste ristmikuga. Teostatakse freesimistööd, millele järgnevad kohesel truupide ehitamine ja sobimatu pinnase väljakaeved ning katendikonstruktsioonide väljaehitamine. Esimene lõik sai esimese asfaldikihi alla 2016. a lõpus. Teine lõik algab Laidu ristmikult ning lõpeb Loodi–Nõmme ja Holstre–Mõnnaste ristmikuga. Teise lõigul teostatakse põhilised tööd 2017. aastal.