Võõbu-Mäo lõigu ehitus

Eeldatav ehitustööde algus on 2019 ja tööde eeldatav lõpp on 2022.

73 000 000€

Reaalprojekt OÜ ja Novarc Group AS

Projekteerimine

Ehitustööde eesmärgid


Maanteeameti tellimusel on projektbüroo Reaalprojekt OÜ koostanud põhiprojekti Võõbu–Mäo teelõigu ehitamiseks. Projekteeritud Võõbu–Mäo teelõik asub Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee kilomeetritel 64,2–80,2 (olemasoleva Tartu maantee km 67,5–85,5). Võõbu–Mäo teelõik on osa E263 Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa rahvusvahelisest põhimaanteest.

Tegemist on siseriiklikult tähtsa maanteega, mis ühendab üheksat maakonda pealinnaga ning Luhamaa piiripunktiga. Maantee E263 koos maanteedega E20 Tallinn–Narva, E67 Tallinn–Pärnu–Ikla ja E264 Jõhvi–Tartu–Valga moodustab kogu vabariiki katva rahvusvaheliste maanteede võrgustiku, millega on ühendatud kõik olulisemad piiripunktid ja suuremad linnad.

Põhimaantee E263 Võõbu-Mäo lõigu projekteerimisel on lähtutud Ramboll Eesti AS poolt koostatud E263 Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa maantee Võõbu–Mäo teelõigu eelprojektis toodud lahendusest ning selles määratletud teemaa-alast.

Võõbu–Mäo uuele teelõigule on koostatud põhiprojekt, mille projektkiiruseks on võetud 120 km/h, maantee klass I.

Võõbu–Mäo vahelise vahemaa läbimise teekond lüheneb tänu uuele teele ca 2,0 km. Uue trassi esmane ülesanne on teenindada läbivat liiklust. Uue tee asukoht väldib asustust, mille tulemusena on konflikte kohalikku liiklusega vähem. Ristumised kõrvalmaanteede ja kohalike teedega on lahendatud eritasandiliselt.

Põhiprojektis on kasutatud kitsamat 2+2 sõidurajaga 2,8 m laiuse eraldusribaga maantee ristlõiget. Teelõigule on ette nähtud viis suuremat rajatist: Puiatu ökodukt, Anna liiklussõlm, Korba ja Võõbu viaduktid ning Kükita sild. Kavandatud on müratõkkevallid ja -seinad ning parkla (Kükita).

Vana trass jääb alles, et teenindada kohalikku liiklust. Ühtlasi tagab see teedevõrgu toimivuse ka eriolukordades, kui uuel teel on näiteks liiklusõnnetuse, teeremondi tõttu või muul põhjusel liiklus häiritud. Olemasolevat säilitatavat teed kasutatakse eriveoste marsruudina (ülegabariidilised või piiratud kiirusega sõidukid).

Teega piirnevatelt aladelt on tagatud juurdepääs uuele teele peamiselt olemasoleva hierarhilise teedevõrgustiku kaudu. Kohalikud teed on ühendatud kõrval- ja tugimaanteedega ning need omakorda liiklussõlmede kaudu uue põhimaanteega. Selline skeem võimaldab kogu teelõigul rakendada kiirtee liiklusrežiimi.

Riigitee 2 Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa km 67,5-85,5
Embedded thumbnail for Võõbu-Mäo lõigu ehitus