Vooreküla-Talvikese lõigu rekonstrueerimine

28. juuni 2017

28. jaanuar 2018

1 800 000€

OÜ Keskkonnaprojekt

AS TREV-2 Grupp

AS Teede Tehnokeskus

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Sõidumugavuse ja liiklusohutuse taseme tõstmine. 

Riigimaantee 61 Põlva-Reola km 16,920-22,151

Liikluskorralduse muudatused

Vahetatakse liiklusmärgid, rajame piirdeid, rajame jalakäijate ületuskohad, rajame liiklussaari, rekonstrueeritakse autobussipeatused, ehitame ka jalgteed. Lisaks kanaliseerime tee 18115 ja tee 61 ristmiku, raadame metsa nähtavuse tagamiseks, uuendame markeeringu ning eraldame Eevi kaupluse juures sisse- ja väljasõidu ohutussaarega. Kiiruspiirangud nimetatud lõigus jäävad 90km/h ja 70km/h.

Ülevaade projektist


Tugimaantee nr 61 katendi rekonstrueerimine, ristmike ümberehitamine, jalgteede ehitamine, autobussipeatuste ehitamine, haljastuse rajamine, kraavituse rajamine, sademeveetorustiku ehitamine, mullatööd, aluste ja katete ehitamine, jalakäijate ületuskohtade rajamine ning vajalikes lõikudes uue teemaa-ala moodustamist. 

 

Tee sulgemist planeeritud ei ole ja ehitustööd toimuvad pool-poolega meetodil.