Koolituste järelevalve

Maanteeametis teeb koolituste ülest järelevalve järelevalve keskus.

 

Alarmsõidukijuhi koolitus

Liiklusohutuse seisukohalt on oluline, et liikluses osaleksid õigeid sõiduvõtteid ning liiklusohte hinnata suutvad alarmsõidukijuhid, mille aluseks on kvaliteetse alarmsõidukijuhi koolituse läbimine.
Maanteeamet teostab riiklikku järelevalvet teatamiskohustusega alarmsõidukijuhi koolituse korraldamise üle vastavalt liiklusseaduse § 843 lõikele 1.

Autojuhi ameti- ja täienduskoolitus ning ohtlikku veost vedava autojuhi koolitus

Liiklusohutuse seisukohalt on oluline, et kutselised veoauto- ja bussijuhid tunneksid tööks vajalikku seadusandlust ja kasutaksid õigeid ja ohutuid sõiduvõtteid, mille aluseks on kvaliteetse koolituse läbimine.
Maanteeamet teostab riiklikku järelevalvet autojuhi ameti- ja täienduskoolituse, ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamise nõuete täitmise üle vastavalt autoveoseaduse § 49 lõikele 3.

Mootorsõidukijuhi koolitus

Liiklusohutuse seisukohalt on oluline, et liikluses osaleksid õigeid sõiduvõtteid ning liiklusohte hinnata suutvad autojuhid, mille aluseks on kvaliteetse mootorsõidukijuhi koolituse läbimine.
Maanteeamet teostab riiklikku ja haldusjärelevalvet mootorsõidukijuhi koolituse üle vastavalt liiklusseaduse § 116 lõikele 1.

Mootorsõidukijuhi õpetaja koolitus

Liiklusohutuse seisukohalt on oluline, et tulevasi sõidukijuhte õpetaksid oma eriala spetsialistid, mille aluseks on kvaliteetse mootorsõidukijuhi õpetaja koolituse läbimine.
Maanteeamet teostab riiklikku ja haldusjärelevalvet mootorsõidukijuhi õpetaja koolituse üle vastavalt liiklusseaduse § 121 lõikele 1.

Veokorraldusjuhi koolitus

Liiklusohutuse seisukohalt on oluline, et veokorraldusjuht oskab hinnata veondustegevusega kaasnevaid riske ja tunneb nende maandamise võimalusi. Sealhulgas tunneb ja oskab rakendada veoste ohutuse ja teeliikluse ohutuse reegleid, mille aluseks on kvaliteetse koolituse läbimine.
Maanteeamet teostab riiklikku järelevalvet veokorraldusjuhi koolituse korraldamise nõuete täitmise üle vastavalt autoveoseaduse § 49 lõikele 3.