Maanteeameti järelevalve põhimõtted

Järelevalve ülesannete täitmiseks on Maanteeameti koosseisus kaks struktuuriüksust:

 • õigusosakonna järelevalvekeskus ja
 • ühistranspordi osakonna ühistranspordi järelevalve talitus.

Maanteeamet teostab järelevalvet tulenevalt ohuprognoosist või laekunud kaebuste/vihjete alusel ning riikliku järelevalve teostamisel võib Maanteeamet eriseadustest ja korrakaitseseadusest tulenevalt kasutada järgnevaid erimeetmeid:

 • küsitleda ja nõuda isikult dokumente;
 • kutsuda isiku ametiruumi, ilmumata jätmise korral kohaldada politsei abiga sundtoomist;
 • tuvastada isikusamasus;
 • teostada vallasasja läbivaatust;
 • valdusesse siseneda;
 • teostada valduse läbivaatust;
 • võtta vallasasja hoiule;
 • peatada sõidukit.

Maanteeamet teeb järelevalvet liiklusseaduse, ehitusseaduse, autoveoseaduse, ühistranspordiseaduse, raudteeseaduses ja toote nõuetele vastavuse seaduse nõuete täitmise üle vastavalt oma pädevusele.

Ohuprognoos

Maanteeamet on koostanud ohuprognoosi lähtuvalt ohuhinnangust ning ohuprognoosis sisalduvad kõikide järelevalve valdkondade tegevusplaan aastaks.
Ohuprognoosi koostamisel ja selle alusel riikliku ja haldusjärelevalve teostamisel on arvestatud, et kõigil asjassepuutuvatel isikutel on võrdne tõenäosus, et nende suhtes viiakse läbi järelevalvemenetlus.
Ohuprognoos on siduv üksnes selles nimetatud ohtude ennetamiseks riiklikku järelevalve erimeedet kohaldavale korrakaitseorganile. Ohuprognoos ei tekita haldusevälistele isikutele vahetult õigusi ja kohustusi, sellel on õiguslik mõju ainult haldusesiseselt. Tegemist on dokumendiga, kus tehakse teatavaks prognoosid ning see suunab korrakaitseorganeid edasiste otsuste tegemisel. Ohuprognoosis sisalduvate potentsiaalsete ohtlike valdkondade nimekiri ei pruugi olla täielik, sest kõiki ohuolukordi ei ole võimalik ette näha. Nimetatakse vaid kõige tõenäolisemad valdkonnad, kus oht võib tekkida.

Turujärelevalveprogramm

 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 18 (5) kohaselt kehtestavad EL liikmesriigid oma turujärelevalve programmid ning rakendavad ja ajakohastavad neid regulaarselt. Liikmesriigid koostavad kas üldise turujärelevalve programmi või valdkonnapõhised programmid. Eesti on kehtestanud üldise programmi, mis sisaldab ka Maanteeameti tegevusi.

  Siit leiab turujärelevalve programmid.
 • Turuseire läbiviimine määruse (EÜ) nr 1371/2007 ja raudteeseaduse § 71 lõike 1 alusel. Eesmärk kontrollida, kas raudteevedajad täidavad Euroopa Liidu määrusega pandud kohustusi.

Ettekirjutus, leppetrahv, sunniraha