Teede järelevalve

Avalikult kasutatava tee ehitamine

Liiklusohutuse seisukohalt on oluline, et avalikult kasutatavate teede ehitamine ja ehitatud teed vastaksid kehtivatele nõuetele.
Maanteeamet teostab riiklikku järelevalvet avalikult kasutatava tee ehitamise, kohaliku omavalitsuse teede seisundinõuete ja riigiteede kaitsevööndi, kasutamise ja kaitsenõuete täitmise ning tee-ehitamisega seotud ettevõtjale ning pädevale isikule esitatud nõuete täitmise üle vastavalt ehitusseadustiku § 130 lõikele 7.

Kohaliku omavalitsuse teede seisundinõuded

Maanteeamet teostab riiklikku järelevalvet kohalike teede (EhS § 92 lg 7 tähenduses) seisundinõuete üle. Riigiteede seisundinõuetele vastavuse tagab Maanteeamet (teeomanikuna) teostades igapäevaselt hooldelepingute täitmist. Riiklikku järelevalvet riigiteede seisundinõuete üle teostab Politsei- ja Piirivalveamet, kui nõuete rikkumine ilmneb politseilise tegevuse käigus.
Liiklusohutuse seisukohalt on oluline, et kohalikud teed vastaksid kehtivatele nõuetele. Ohuprognoosist tuleneva järelevalvelise tegevusega tagame, et kohalik omavalitsus täidaks teeomaniku ülesandeid.
Maanteeamet teostab riiklikku järelevalvet avalikult kasutatava tee ehitamise, kohaliku omavalitsuse teede seisundinõuete ja riigiteede kaitsevööndi, kasutamise ja kaitsenõuete täitmise ning tee-ehitamisega seotud ettevõtjale ning pädevale isikule esitatud nõuete täitmise üle vastavalt ehitusseadustiku § 130 lõikele 7.
Kehtivad õigusaktid:

Riigiteede kaitsevööndi, kasutamise ja kaitsenõuded

Liiklusohutuse seisukohalt on oluline, et riigiteedel oleks tagatud ohutu liiklemine, võimalik teostada hooldetöid, kooskõlastatud teeomanikuga teehoiuväliste tööde tegevused (sh liikluskorraldusvahendite paigaldamine) ja tagada riigiteede püsivus.
Maanteeamet teostab riiklikku järelevalvet avalikult kasutatava tee ehitamise, kohaliku omavalitsuse teede seisundinõuete ja riigiteede kaitsevööndikasutamise ja kaitsenõuete täitmise ning tee-ehitamisega seotud ettevõtjale ning pädevale isikule esitatud nõuete täitmise üle vastavalt ehitusseadustiku § 130 lõikele 7.
Riigiteede kaitsevööndi ja kasutamise nõuded:
Kehtivad õigusaktid: