Teekasutustasu kogumine ja tasumine

Teekasutustasu tasumise kontrollimine ja teekasutustasu maksmise võimaluste tagamine.

Vastavalt liiklusseaduse § 1904 lõikele 3 võimaldab Maanteeamet teekasutustasu tasumise ööpäev läbi. Maanteeamet võib teekasutustasu tasumise korraldamise ülesande üle anda eraõiguslikule juriidilisele isikule Maanteeameti, Maksu- ja Tolliameti ning eraõigusliku juriidilise isiku vahel sõlmitud halduslepinguga. Vastavalt liiklusseaduse § 1904 lõikele 4 teostab Maanteeamet käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud haldusülesande täitmise üle haldusjärelevalvet.

Vastavalt liiklusseaduse § 19011 lõikele 1 teostavad riiklikku järelevalvet Maanteeamet, Maksu- ja Tolliamet ning Politsei- ja Piirivalveamet teekasutustasu tasumise kohustuse täitmise üle.