Turujärelevalve

Turujärelevalve eesmärk on liiklusohutuse parandamine läbi selle, et Euroopa Liidu turule jõuaksid vaid nõutele vastavad mootorsõidukid ning selle osad, süsteemid ja varustus.

Vastavalt toote nõuetele vastavuse seaduse §50 lõikele 1 on Maanteeamet turujärelevalveasutus ning teostab riiklikku järelevalvet sõidukile ning selle osale, süsteemile, varustusele või eraldi seadmestikule kehtestatud nõuete täitmise üle, välja arvatud sõidukile ning selle osale, süsteemile, varustusele või eraldi seadmestikule, mis on konstrueeritud ja valmistatud kasutamiseks relvajõududes.

Vastavalt toote nõuetele vastavuse seaduse §52 koostavad turujärelevalveasutused toodete kohta, mille järelevalvet nad teevad määruse (EÜ) nr 765/2008 alusel, turujärelevalve programmid, rakendavad ja ajakohastavad neid regulaarselt. Turujärelevalve programmi avalikustab turujärelevalveasutus oma veebilehel ning edastab teistele liikmesriikidele ja Euroopa Komisjonile määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklis 23 sätestatud infosüsteemi kaudu.